Thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực khoa học công nghệ

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm gắn với chương trình công tác hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Quảng Trị đã đổi mới nội dung và phương thức quản lý, chỉ đạo điều hành gắn với đẩy mạnh tham mưu, tổng hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ CCHC.
Các hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp bảo hộ nhãn hiệu được Sở KH&CN thực hiện nhanh chóng và sớm công bố kết quả
    Sở KH&CN đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành về CCHC trong ngành năm 2017 như ban hành chương trình công tác trọng tâm năm 2017; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017; Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017; Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017; Kế hoạch tuyên truyền về CCHC…Đồng thời, quán triệt đến đội ngũ CBCCVC và người lao động các văn bản của cấp trên về công tác CCHC và chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc nên đã đạt được những kết quả tích cực.
   
Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã thực hiện đầy đủ các quy định, quy trình theo quy định đảm bảo chất lượng. Sở đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Đề án Chính sách hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017- 2025; phối hợp với Ban Kinh tế- Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức các buổi làm việc, khảo sát thực tế các mô hình KH&CN phục vụ thẩm tra đề án này. Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Sở đã rà soát, trình UBND tỉnh ban hành quyết định công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung; TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở KH&CN, trong đó, sửa đổi, bổ sung 21 TTHC, hủy bỏ 15 TTHC thuộc lĩnh vực hoạt động khoa học. Đồng thời, tiếp tục rà soát các TTHC lĩnh vực KH&CN thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN; các hoạt động tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa, một cửa điện tử” tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Tính đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận 56 hồ sơ giải quyết TTHC, trong đó đã giải quyết và trả đúng hạn 54 hồ sơ, đang giải quyết và chưa đến hạn trả kết quả 2 hồ sơ. Cùng với việc CCTTHC, Sở KH&CN chú trọng công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính. Sở tiếp tục rà soát, xây dựng phương án, sắp xếp lại hệ thống tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả; theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và vị trí việc làm. Công tác tuyển dụng viên chức được tiến hành công khai, dân chủ, minh bạch và đúng quy định của nhà nước. Việc tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng lương, khen thưởng và các chính sách khác đối với CBCCVC được thực hiện đúng quy trình, đầy đủ, kịp thời. Trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2017, Sở đã tạo điều kiện thuận lợi cho CBCCVC học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như lý luận chính trị. Nhằm chuyển dần hoạt động của các đơn vị sang cơ chế tự chủ, giảm bớt sự bao cấp của nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung và các đơn vị sự nghiệp công lập nói riêng, Sở KH&CN đã làm việc với Sở Tài chính phê duyệt phương án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Thực hiện nghiêm túc Quy chế chi tiêu nội bộ, công khai, minh bạch kê khai tài sản, thu nhập cá nhân theo đúng quy định và công khai thu chi tài chính, mua sắm tài sản công. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục thực hiện hiện đại hoá nền hành chính nhà nước, hiện đại hoá công sở, xây dựng lề lối, tác phong công chức, bố trí nơi làm việc khoa học, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc. Duy trì ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động quản lý, sử dụng hệ thống thông tin điện tử và hệ thống điều hành tác nghiệp để trao đổi công việc. Qua đó các nhiệm vụ được thực hiện kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch, bảo đảm tuân thủ Quy chế làm việc, là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng, đơn vị và từng CBCCVC và người lao động. Sở KH&CN đã công khai, minh bạch các hoạt động, công tác cán bộ, tài chính, tài sản, TTHC, quy hoạch, kế hoạch, chủ trương, chính sách... trên Cổng thông tin điện tử của Sở để doanh nghiệp, nhà đầu tư, công dân dễ dàng tiếp cận, trong đó có các chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ vốn, hỗ trợ ứng dụng đổi mới công nghệ, hỗ trợ bảo hộ sản phẩm... Các quy định, quy trình về tiếp nhận, điều chuyển, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai. Sở KH&CN là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh trong việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; đã tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Lựa chọn các đơn vị tư vấn, các tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng hỗ trợ cho tỉnh trong việc triển khai xây dựng và áp dụng cho UBND các xã, phường, thị trấn, căn cứ mô hình khung HTQLCL, phổ biến, hướng dẫn để UBND cấp xã áp dụng. Năm 2017, đã triển khai áp dụng cho 20 UBND phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Các địa phương áp dụng HTQLCL đã có ý thức hơn trong việc tổ chức thu thập, sắp xếp, lưu trữ các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên làm căn cứ thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và để tham chiếu khi cần; hồ sơ tài liệu được sắp xếp ngăn nắp và có hệ thống theo từng lĩnh vực công việc.
    Bà Trần Thị Nhung, Chánh Văn phòng Sở KH&CN cho biết: “Công tác CCHC của Sở KH&CN đã đạt nhiều kết quả quan trọng, đảm bảo được mục tiêu, yêu cầu, nội dung đề ra. Bộ máy tổ chức của Sở và các đơn vị trực thuộc không ngừng được củng cố, kiện toàn, hoạt động ổn định và đạt kết quả cao. Hệ thống các văn bản điều hành nội bộ của Sở luôn được quan tâm xem xét, điều chỉnh kịp thời, phù hợp với yêu cầu công tác. Các TTHC thuộc lĩnh vực KH&CN được công khai, minh bạch, xử lý thông qua cơ chế một cửa đạt hiệu quả cao, góp phần tích cực trong giải quyết công việc của các tổ chức, người dân và doanh nghiệp”. Tuy nhiên, công tác CCHC ở Sở KH&CN vẫn còn một số tồn tại như mặc dù chất lượng đội ngũ CBCCVC của Sở KH&CN có nâng lên nhưng số lượng biên chế còn thiếu chưa đủ đáp ứng được nhu cầu công việc; nhận thức của một bộ phận CBCCVC về công tác CCHC còn hạn chế; các phòng, đơn vị chỉ tập trung vào công tác chuyên môn mà chưa quan tâm đúng mức đến công tác CCHC; các cá nhân và doanh nghiệp chưa cập nhật kịp thời thông tin nên việc nắm bắt ý kiến phản hồi từ các tổ chức, công dân còn chậm.
    Do đó, để đảm bảo đủ số lượng người làm công tác CCHC của Sở KH&CN trong điều kiện tinh giản biên chế như hiện nay, tỉnh cần hỗ trợ phụ cấp cho đội ngũ CBCC theo dõi công tác CCHC của các Sở KH&CN; đồng thời, sớm thực hiện liên kết ứng dụng một cửa điện tử và cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến để dễ dàng tiếp nhận hồ sơ TTHC qua mạng tại một địa chỉ duy nhất. Năm 2018, với các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra, Sở KH&CN tỉnh phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa công tác CCHC để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, phục vụ tốt các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.
 

Tác giả bài viết: Trần Anh Minh