Thứ Bảy ngày 03/12/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: UBND tỉnh
STT Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu File
1 226/QĐ-SKHCN
15/11/2022
Quyết định Về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ lĩnh vực Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng năm 2022
2 2510/QĐ-UBND
28/9/2022
Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
3 10/CT-UBND
26/9/2022
Chỉ thị về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh Quảng Trị
4 2459/QĐ-UBND
22/9/2022
Quyết định Phê duyệt Đề tài: Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới tỉnh Quảng Trị
5 2460/QĐ-UBND
22/9/2022
Quyết định Phê duyệt Đề tài: Phát huy vai trò Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam trong vận động, tập hợp đoàn kết các tôn giáo và đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
6 4495/GP-UBND
16/9/2022
Giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang cho Cổ ty Cổ phần y tế Phòng khám đa khoa Hiệp Đức
7 4498/GP-UBND
16/9/2022
Giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải
8 4502/GP-UBND
16/9/2022
Giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang - Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh
9 4501/GP-UBND
16/9/2022
Giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang - Trung tâm y tế huyện Hướng Hóa
10 4500/GP-UBND
16/9/2022
Giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang cho Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Hồng An
11 2340/QĐ-UBND
10/9/2022
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện trong năm 2022 thuộc Đề án: Ứng dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh
12 172/KH-UBND
06/9/2022
Kế hoạch tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
13 170/KH-UBND
06/9/2022
Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
14 2249/QĐ-UBND
29/8/2022
Quyết định Thành lập Ban soạn thảo và Tổ thư ký xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
15 163/KH-UBND
17/8/2022
Kế hoạch Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại Quảng Trị
16 162/KH-UBND
17/8/2022
Kế hoạch Triển khai Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
17 164/KH-UBND
17/8/2022
Kế hoạch Triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
18 2065/QĐ-UBND
09/8/2022
Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ và các Đơn vị trực thuộc; Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; hệ thống giàn nuôi trồng cây dâu tây
19 155/KH-UBND
03/8/2022
Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030
20 2003/QĐ-UBND
01/8/2022
Quyết định V/v điều chỉnh và phân bổ chi tiết kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022
21 1982/QĐ-UBND
29/7/2022
Quyết định Ban hành Đề án Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
22 1632/QĐ-UBND
22/6/2022
Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở Khoa học & Công nghệ và các đơn vị thuộc Sở; Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, Hệ thống nuôi trồng cây dâu tây
23 1591/QĐ-UBND
17/6/2022
Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Chè vằng Quảng Trị"
24 1456/QĐ-UBND
31/5/2022
Quyết định phê duyệt đề tài Khoa học và công nghệ cấp tỉnh (phần đối ứng của địa phương đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Viện)
25 88/KH-UBND
10/5/2022
Kế hoạchTriển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030
26 76/KH-UBND
22/4/2022
Kế hoạch Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2022
27 982/QĐ-UBND
07/4/2022
Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (lần I, năm 2022)
28 913/QĐ-UBND
30/3/2022
Quyết định v/v ban hành Quy định hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026
29 828/QĐ-UBND
17/3/2022
Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
30 802/QĐ-UBND
16/3/2022
Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc thi "Sáng tạo trẻ Quảng Trị"
31 708/QĐ-UBND
04/3/2022
Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022
32 701/QĐ-UBND
03/3/2022
Quyết định về việc phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021-2030
33 32/KH-UBND
28/02/2022
Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Quảng Trị năm 2022
34 642/QĐ-UBND
28/02/2022
Quyết định về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2022-2027
35 475/QĐ-UBND
09/02/2022
Quyết định về việc phân bổ kinh phí hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2022
36 472/QĐ-UBND
09/02/2022
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trạm nghiên cứu, ứng dụng Khoa học và Công nghệ Bắc Hướng Hóa
37 14/KH-UBND
26/01/2022
Kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022
38 15/KH-UBND
26/01/2022
Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022
39 341/QĐ-UBND
24/01/2022
Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác của Chi cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng Quảng Trị
40 230/QĐ-UBND
18/01/2022
Quyết định v/v phê duyệt nhiệm vụ: Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình canh tác theo hướng hữu cơ và chế biến đậu đen xanh lòng, nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm giá trị sản phẩm hàng hóa tại tỉnh Quảng Trị
41 52/QĐ-UBND
10/01/2022
Quyết định V/v phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ cà phê theo hướng hữu cơ trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
42 4396/QĐ-UBND
24/12/2021
Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành hạng mục: Thiết bị thuộc dự án Trung tâm Phát triển công nghệ sinh học
43 4395/QĐ-UBND
24/12/2021
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm phục vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa tại Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo và trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
44 281/BC-UBND
24/12/2021
Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021
45 204/KH-UBND
24/12/2021
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2022
46 4290/QĐ-UBND
17/12/2021
Quyết định V/v phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tình Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ blockchain vào việc truy xuất nguồn gốc nhằm quản lý chuỗi cung ứng và nâng cao giá trị sản phẩm hạt tiêu và hạt cà phê tại tỉnh Quảng Trị
47 196/TTr-UBND
18/11/2021
Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025
48 3664/QĐ-UBND
17/11/2021
Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.
49 3647/QĐ-UBND
17/11/2021
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
50 3633/QĐ-UBND
16/11/2021
Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kế hoạch lựa chọn Nhà màng trồng cây con nuôi cấy mô
Tổng số: 164
Trang 1 / 4 |< << >> >|
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ viên nén chuyên dùng cho cây lúa quy mô công nghiệp.
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 4.475
Hôm nay 3.830
Hôm qua 7.231
Tất cả 7.677.869
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!