Thứ Tư ngày 20/10/2021 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: Sở KH&CN
STT Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu File
1 84/BC-SKHCN
29/10/2021
Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của TTCP
2 217/QĐ-SKHCN
18/10/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định nội dung chi tiết nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cà phê theo hướng hữu cơ trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
3 49/KH-SKHCN
15/10/2021
Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động triển khai Chương trình hành động số 21-CTHĐ/TU ngày 13/8/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII
4 44/TB-SKHCN
14/10/2021
Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc với Phòng Quản lý khoa học
5 215/QĐ-SKHCN
14/10/2021
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2022
6 43 /TB-SKHCN
13/10/2021
Thông báo về kiến nghị của Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021
7 88/KL-SKHCN
12/10/2021
Kết luận Thanh tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
8 87/BC-SKHCN
11/10/2021
Báo cáo Tổng kết Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ
9 210/QĐ-SKHCN
08/10/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh , Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ bảo tồn và phát triên cây Lan giả hạc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
10 212/QĐ-SKHCN
08/10/2021
Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xét chọn danh mục thực hiện theo Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2021 (đợt 2)
11 207/QĐ-SKHCN
06/10/2021
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở thực hiện năm 2021, Đề tài "Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng về hoạt động tiêu chuẩn đo lường, chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ nhằm vục vụ công tác quản lý nhà nước và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
12 208/QĐ-SKHCN
05/10/2021
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở thực hiện năm 2021, Đề tài "Nghiên cứu hoàn thiện quy trình thâm canh chuối tiêu hồng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị"
13 206/QĐ-SKHCN
04/10/2021
Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Công trình: Cải tạo, sửa chữa các hạng mục thuộc Trạm nghiên cứu và phát triển nấm
14 205/QĐ-SKHCN
28/9/2021
Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ
15 82/BC-SKHCN
24/9/2021
Báo cáo Kết quả theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Sở Khoa học và Công nghệ
16 48/KH-SKHCN
24/9/2021
Kế hoạch duy trì, cải thiện chỉ số PAR INDEX, SIPAS của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
17 40/TB-SKHCN
24/9/2021
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống máy sấy bơm nhiệt thuộc nhiệm vụ: tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH CN
18 81/BC-SKHCN
23/9/2021
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ Quý IV/2021
19 204/QĐ-SKHCN
23/9/2021
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu -Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống máy sấy bơm nhiệt thuộc, nhiệm vụ: Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH&CN
20 80/BC-SKHCN
22/9/2021
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao quý 3/2021
21 2532/QĐ-UBND
21/9/2021
Quyết định V/v Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đặc thù theo hướng bền vững của tỉnh Quảng Trị
22 530/SKHCN-VP
20/9/2021
V/v cử người tham gia thành viên của Hội đồng phối hợp , phổ biến, giáo dục pháp luật
23 202/QĐ-SKHCN
17/9/2021
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy móc thiết bị thuộc nhiệm vụ: tăng cường tiềm lực phục vụ Nghiên cứu, Ứng dụng và quản lý nhà nước về KH&CN
24 525/SKHCN-VP
16/9/2021
V/v triển khai Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà
25 79/BC-SKHCN
15/9/2021
Báo cáo công tác cải cách hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công quý 3/2021 và kế hoạch công tác quý IV/2021
26 78/BC-SKHCN
14/9/2021
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa
27 516/SKHCN-VP
13/9/2021
V/v cung cấp số lượng kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Công văn số 324/VP-HCC ngày 18/6/2021
28 513/SKHCN-QLKH
10/9/2021
V/v công nhận kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ
29 507 /SKHCN-VP
10/9/2021
V/v triển khai Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
30 506 /SKHCN-VP
10/9/2021
V/v triển khai Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025
31 197/QĐ-SKHCN
10/9/2021
Quyết định về việc thành lập Tổ chuyên gia thẩm định công nghệ dự án đầu tư
32 194/QĐ-SKHCN
09/9/2021
Quyết định về việc thành lập hội đồng tư vấn đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia
33 195/QĐ-SKHCN
09/9/2021
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi - Dự án: Đầu tư thiết bị đo lường, thử nghiệm và thiết bị công nghệ sinh học (giai đoạn 2)
34 196/QĐ-SKHCN
09/9/2021
Quyết định về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT chào hàng cạnh tranh rút gọn - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Bảng điện tử Modul Led P3-RG outdoor
35 193/QĐ-SKHCN
07/9/2021
Quyết định về việc phê duyệt E-HSMT chào hàng cạnh tranh rút gọn; Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị bảng điện tử Modul Led P3 -RG outdoor
36 192/QĐ-SKHCN
06/9/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2020 (Dự án: "Ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý phế thải trong sản xuất nông nghiệp làm phân bón hữu cơ tại tỉnh Quảng Trị")
37 38/TB-SKHCN
06/9/2021
Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cà phê theo hướng hữu cơ trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
38 189/QĐ-SKHCN
01/9/2021
Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị bảng điện tử Modul Led P3-RG
39 190/QĐ-SKHCN
01/9/2021
Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Bảng điện tử Modul Led P3_RG
40 185/QĐ-SKHCN
31/8/2021
Quyết định v/v thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cà phê theo hướng hữu cơ trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị”
41 478/SKHCN-VP
30/8/2021
V/v nâng cao cấp độ phòng, chống dịch Covid-19
42 480/SKHCN-VP
30/8/2021
Chương trình công tác trọng tâm của Sở KH&CN tháng 9 năm 2021
43 479/SKCN-VP
30/8/2021
V/v cử đại diện lãnh đạo tham gia Hội đồng thẩm định hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh Quảng Trị
44 184/QĐ-SKHCN
30/8/2021
Quyết định về việc phê duyệt E-HSMT chào hàng cạnh tranh - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống máy sấy bơm nhiệt thuộc Nhiệm vụ: Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH&CN
45 183/QĐ-SKHCN
30/8/2021
Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ (PQLSKCB)
46 182/QĐ-SKHCN
30/8/2021
Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ (TTYT ĐAKRÔNG)
47 45/KH-SKHCN
30/8/2021
Kế hoạch kiểm tra duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan Hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021
48 181/QĐ-SKHCN
26/8/2021
Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Hệ thống máy sấy bơm nhiệt thuộc nhiệm vụ; Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH&CN
49 180/QĐ-SKHCN
26/8/2021
Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Hệ thống máy sấy bơm nhiệt thuộc nhiệm vụ; Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH CN
50 179/QĐ-SKHCN
25/8/2021
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiệt bị điện tử, công nghệ thông tin, máy móc chuyên môn thuộc nhiệm vụ: Tăng cường tiềm lực cho Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Tổng số: 502
Trang 1 / 11 |< << >> >|
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo về kiến nghị của Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021

Thông báo về việc tiếp tục đề xuất các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng trị năm 2021

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,mức độ 4 trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

Tăng cường quản lý nhà nước về kinh doanh đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 281
Hôm nay 931
Hôm qua 4.571
Tất cả 4.363.730
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!