Tin tức
Cập nhật: Thứ Ba, ngày 13/4/2021

Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương
Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các tổ chức đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt một cách nền nếp, từ đó góp phần thúc đẩy các lĩnh vực của đời sống xã hội phát triển. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng…của Đảng bộ tỉnh những năm qua đạt được kết quả tích cực, đưa Quảng Trị vươn lên đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước. Nhìn lại kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong 5 năm qua là dịp để nhận diện những mặt ưu điểm cũng như hạn chế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn, trong đó gắn thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, những năm qua cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp trong tỉnh xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm; hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Từ đó, góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, từng bước tạo sự thống nhất về ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị, được thể hiện qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các cấp ủy đảng đã xác định được những công việc mang tính đột phá để chỉ đạo thực hiện, có phân định rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành. Một số hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội được quan tâm giải quyết. Nhờ đó, khắc phục được tình trạng quan liêu, xa dân, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ.

 

Công tác truyền đạt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên được thực hiện với nhiều hình thức, gắn với đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, theo đúng kế hoạch; công tác sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được tiến hành thường xuyên qua tổng kết công tác hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến; chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, có sức lan tỏa trong xã hội.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế cần có biện pháp khắc phục. Chẳng hạn như một số cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị 05-CT/TW, các chuyên đề hằng năm còn chậm; việc chọn nội dung đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm chưa được quan tâm đúng mức. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở một số cấp ủy chưa được thường xuyên. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chưa được phát huy, thiếu tính quyết liệt. Công tác tuyên truyền các mô hình, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có lúc, có nơi chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân...

 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 22-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân cần gắn nội dung này với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chương trình hành động. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, trong đó coi trọng trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”; học tập đi đôi với làm theo, chú trọng “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

 

Trên cơ sở nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, tùy vào đặc điểm tình hình, các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn nội dung để triển khai, thực hiện phù hợp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chủ đề năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Trách nhiệm, kỷ cương - Thu hút đầu tư - Tạo đà tăng trưởng”. Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành hoạt động tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên; gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội; tập trung thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tập trung tuyên truyền, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế, yếu kém. Thông qua đó rút ra kinh nghiệm chung trong chỉ đạo, thực hiện. Chú trọng kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả việc thực hiện cam kết trách nhiệm của người đứng đầu với cấp trên, của cán bộ, đảng viên với những nội dung đã đăng ký và cam kết trước tổ chức đảng. Tiếp tục thực hiện các quy định của Đảng về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; gắn kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với đánh giá xếp loại của đảng viên, cán bộ, công chức hằng năm.

baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/9/2022)
“Quỹ độc lập” – “Tuần lễ VÀNG”: Bài học về phát huy sức mạnh lòng dân (30/8/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước, khí phách anh hùng và khát vọng hạnh phúc của dân tộc Việt Nam (11/8/2022)
“Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” (11/8/2022)
Những người kể chuyện về Bác Hồ bằng nhiều ngoại ngữ (11/8/2022)
Tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác (18/7/2022)
Học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên (31/5/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - cả cuộc đời vì nước, vì dân (19/5/2022)
Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm bình dị, đầy ý nghĩa (19/4/2022)
Quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh (01/4/2022)
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới (10/02/2022)
Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/02/2022)
Ý Đảng – lòng Dân, lòng Dân – ý Đảng (09/02/2022)
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực (23/11/2021)
Liêm chính - Phẩm chất quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/11/2021)
Gương mẫu học tập và làm theo Bác (26/10/2021)
Đạo đức cách mạng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và những bài học đối với cán bộ, đảng viên hiện nay (10/9/2021)
Tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác (08/9/2021)
Ra mắt sách “Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập” (01/9/2021)
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII (26/8/2021)
Làm theo Bác bằng những việc thiết thực (18/8/2021)
Đề cao trách nhiệm nêu gương (27/7/2021)
Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ (27/7/2021)
Tình cảm của Bác với thương binh, liệt sĩ (21/7/2021)
Học và làm theo tư tưởng, phong cách “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/7/2021)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (19/7/2021)
Đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo Bác (05/7/2021)
Đổi mới nội dung, phương pháp học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (29/6/2021)
Hiệu quả từ học và làm theo Bác (29/6/2021)
Học tập và làm theo Bác phải bằng hành động cụ thể, thiết thực, nói đi đôi với làm* (14/6/2021)
Làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học tập Bác, làm theo Bác trong thực tiễn (14/6/2021)
Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Triệu Phong (24/5/2021)
Trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (19/5/2021)
Tháng 5 nhớ Bác: Tư tưởng ‘lấy dân làm gốc’ mãi mãi soi sáng (18/5/2021)
Tháng Năm nhớ Bác (18/5/2021)
Tạo sự chuyển biến trong học tập và làm theo Bác ở thị trấn Gio Linh (10/5/2021)
Huyện Gio Linh thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các nhiệm vụ quan trọng của địa phương (10/5/2021)
Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW đạt nhiều kết quả nổi bật ở Triệu Phong (23/4/2021)
Triệu Phong đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (23/4/2021)
Hải Lăng đổi mới, sáng tạo việc học tập và làm theo Bác (23/4/2021)
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng: Việc thực hiện Chỉ thị 05 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị (22/4/2021)
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở tỉnh Quảng Trị (22/4/2021)
Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị: Tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh (20/4/2021)
Học tập và làm theo Bác, xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới (20/4/2021)
Gắn học tập và làm theo Bác với hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước (19/4/2021)
Phát huy quyền và trách nhiệm cử tri trong bầu cử theo lời căn dặn của Bác Hồ (16/4/2021)
Tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (16/4/2021)
Sức lan tỏa từ Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (25/3/2021)
Học tập và làm theo phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước (22/3/2021)
Phê phán quan điểm sai trái, xuyên tạc về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (22/3/2021)
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên của Chính phủ tuyên thệ nhậm chức tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I (2/3/1946)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 2/3/1946. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
Nhân dân Pác Bó - Hà Quảng đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm (20-02-1961)
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn ca múa dân gian Nhật Bản sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)
Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Hành chính kháng chiến (1948)
văn kiện Đảng
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh