Thứ Hai ngày 23/5/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tin hoạt động Sở
Cập nhật: Thứ Năm, ngày 22/4/2021

Hướng dẫn thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
Ngày 20/4/2021, Sở KH&CN đã ban hành Quyết định số 81/QĐ-SKHCN về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 227/QĐ-SKHCN ngày 03/8/2018 và Quyết định số 272/QĐ-SKHCN ngày 15/10/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị.
Hướng dẫn thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025 trong lĩnh vực Nông nghiệp và Công nghiệp

I. Nội dung và mức hỗ trợ

1. Dự án ứng dụng đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ tiên tiến, cải tiến công nghệ, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất công nghiệp

Đối với các dự án chuyển giao công nghệ; cải tiến và đổi mới công nghệ hoặc ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao; hoàn thiện, đổi mới dây chuyền sản xuất trong công nghiệp và làng nghề ở nông thôn sẽ được hỗ trợ tối đa đến 30% tổng mức kinh phí đầu tư mới cần thiết để thực hiện dự án, nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án.

2. Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

a) Dự án xây dựng nhà kính, nhà màng có hệ thống quạt thông gió và bón phân qua hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun sương tự động để trồng rau, hoa, quả cao cấp, hệ thống trồng rau thủy canh tĩnh, hồi lưu có diện tích từ 200m2 trở lên được xem xét hỗ trợ theo quy mô diện tích và công nghệ áp dụng, với mức hỗ trợ tối đa bằng 30% tổng mức kinh phí đầu tư mới cần thiết của dự án và tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án.

b) Dự án xây dựng nhà màng ứng dụng công nghệ tiên tiến nuôi trồng nấm có quy mô từ 100m2 trở lên được xem xét hỗ trợ theo quy mô diện tích và công nghệ áp dụng, với mức hỗ trợ tối đa bằng 30% tổng mức kinh phí đầu tư mới cần thiết của dự án và tối đa không quá 100 triệu đồng/dự án.

3. Dự án sản xuất nhân giống quy mô công nghiệp đối với các loại giống cây lâm nghiệp bằng công nghệ nuôi cấy mô; Dự án sản xuất giống cây, con chất lượng cao trong trồng trọt, chăn nuôi và thủy hải sản

a) Dự án sản xuất giống cây lâm nghiệp bằng công nghệ nuôi cấy mô có quy mô số lượng từ 100.000 cây trở lên/năm (đủ tiêu chuẩn xuất vườn theo quy định) thì được hỗ trợ tùy theo quy mô diện tích và số lượng giống sản xuất, mức hỗ trợ tối đa bằng 30% tổng mức kinh phí đầu tư mới cần thiết của dự án và tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án.

b) Dự án sản xuất giống cây trồng, con nuôi, giống thủy hải sản mới, chất lượng cao thực hiện theo đúng quy trình sản xuất và có đầy đủ chứng nhận về chất lượng giống do Bộ NN&PTNT quy định thì sẽ được hỗ trợ tùy theo số lượng giống được sản xuất thực tế để định mức hỗ trợ một phần kinh phí mua giống, nguyên vật liệu (vật tư, phân bón, thức ăn, chế phẩm sinh học, thuốc thú y, bảo vệ thực vật); chi phí thuê chuyên gia; đào tạo tập huấn kỹ thuật, với mức hỗ trợ tối đa bằng 30 % tổng mức kinh phí đầu tư mới cần thiết của dự án, nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án.

4.Dự án sản xuất và chế biến cây dược liệu

a) Dự án sản xuất các chế phẩm sinh học để xử lý môi trường; xử lý chất thải chăn nuôi; ủ phân hữu cơ; bổ sung thức ăn chăn nuôi; phòng ngừa bệnh hại, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi và bảo vệ môi trường, phục vụ phát triển bền vững trong sản xuất nông nghiệp, với mức hỗ trợ tối đa bằng 30% giá trị đầu tư mới cần thiết của dự án, nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án.

) Dự án sản xuất và chế biến cây dược liệu có diện tích từ 01 ha trở lên có hệ thống tưới tiết kiệm, với mức hỗ trợ tối đa bằng 30% giá trị đầu tư mới cần thiết của dự án, nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án.

5. Dự án áp dụng các quy trình tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp

a) Dự án áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến như quy trình quản lý cây trồng tổng hợp (ICM), VietGAP, LobalGAP; quy trình chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô công nghiệp, an toàn sinh học (GAHP) được xem xét hỗ trợ một phần kinh phí để mua giống, vật tư, phân bón, thức ăn gia súc, chi phí thuê chuyên gia; đào tạo tập huấn kỹ thuật chuyển giao quy trình công nghệ, chi phí phân tích mẫu, kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, giấy chứng nhận, với mức hỗ trợ tối đa bằng 30 % giá trị đầu tư mới cần thiết của dự án, nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án.

b) Dự án áp dụng quy trình kỹ thuật công nghệ nuôi thâm canh, siêu thâm canh, tự động kiểm soát và xử lý môi trường bằng các công nghệ tiên tiến như chemicalfog, biofloc, lọc sinh học trong nuôi tôm công nghiệp và các loại thủy hải sản có giá trị khác, có diện tích ao nuôi đạt từ 0,5 ha trở lên được hỗ trợ 10.000đ/m2, nhưng mức tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án.

6. Dự án ứng dụng và nhân rộng kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và công nghiệp  phục vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương

Dự án ứng dụng, nhân rộng kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và công nghiệp được xem xét hỗ trợ tùy theo quy mô và công nghệ áp dụng và theo biên bản của Hội
đồng tư vấn thẩm định dự án đề xuất mức kinh phí hỗ trợ cụ thể từng dự án, nhưng mức hỗ trợ tối đa bằng 30% tổng kinh phí thực hiện dự án và tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án.

II. Thời gian đăng ký và hồ sơ đề nghị hỗ trợ

1. Thời gian nộp hồ sơ

a) Đợt 1: Trước ngày 15 tháng 4 hàng năm;

b) Đợt 2: Trước ngày 15 tháng 8 hàng năm.

2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

a)  Đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu (M.01).

b) Thuyết minh Dự án theo mẫu (M.02a hoặc M.02b ).

c)  Định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền quy định kèm theo (nếu có).

d)  Hợp đồng mua nguyên vật liệu; chi phí thuê chuyên gia, đào tạo tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và các chứng từ liên quan khác theo quy định.

Đối với dự án ứng dụng đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ tiên tiến, cải tiến công nghệ, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất công nghiệp: Hợp đồng mua bán thiết bị; Hợp đồng chuyển giao công nghệ (nếu có), Các chứng nhận liên quản sản phẩm/thiết bị máy móc,...(nếu có)

đ) Đối với các dự án ứng dụng và nhân rộng kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp bao gồm:

- Bản phô tô Biên bản Họp hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu kết quả của nhiệm vụ khoa học (công chứng);

- Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện của nhiệm vụ KH&CN được ứng dụng nhân rộng.

e) Sau khi kết thúc dự án, tổ chức/cá nhân chủ trì phải hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện dự án theo mẫu (M.03).

Hướng dẫn thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025 trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

I. Nội dung và mức hỗ trợ

1. Xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến

Doanh nghiệp/cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có giấy chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001 và các tiêu chuẩn tương đương khác được cấp bởi tổ chức chứng nhận/công nhận có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận/công nhận của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định của pháp luật được hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/doanh nghiệp, cơ sở.

2. Tham gia giải thưởng chất lượng

Doanh nghiệp/cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đạt được giải thưởng chất lượng quốc gia, quốc tế Châu Á- Thái Bình Dương (GPEA) được hỗ trợ 30 triệu đồng/Giải thưởng chất lượng Châu Á-Thái Bình Dương; 20 triệu đồng/Giải vàng Giải thưởng chất lượng Quốc gia; 15 triệu đồng/Giải bạc Giải thưởng chất lượng Quốc gia.

3. Chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

Doanh nghiệp/cơ sở  sản xuất có giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật được cấp bởi tổ chức có tư cách pháp nhân chứng nhận sự phù hợp có quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật được hỗ trợ 10 triệu đồng/sản phẩm chứng nhận.

4. Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật

Doanh nghiệp/cơ sở sản xuất có giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật được cấp bởi tổ chức chứng nhận sự phù hợp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật được hỗ trợ 05 triệu đồng/sản phẩm chứng nhận.

5. Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở

Doanh nghiệp/cơ sở sản xuất có Tiêu chuẩn cơ sơ - Yêu cầu kỹ thuật được xây dựng không được trái với quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật hiện hành đồng thời  phù hợp với trình độ tiến bộ khoa học và công nghệ, đáp ứng được yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh và được áp dụng cho sản phẩm được sản xuất tại doanh nghiệp/cơ sở sản xuất được hỗ trợ 03 triệu đồng/tiêu chuẩn cơ sở.

II. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến

a) Đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu (
M.01);

b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 2700,...

d) Bản sao có chứng thực Hóa đơn và Hợp đồng đào tạo về hệ thống quản lý được chứng nhận (nếu có);

đ) Bản sao có chứng thực Hóa đơn và Hợp đồng tư vấn về hệ thống quản lý được chứng nhận (nếu có);

e) Bản sao có chứng thực Hóa đơn và Hợp đồng đánh giá chứng nhận phù hợp hệ thống quản lý tương ứng.

i) Danh mục Hệ thống tài liệu đã ban hành.

2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tham gia giải thưởng chất lượng

a) Đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu (
M.01);

b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đạt giải thưởng chất lượng đối với hoạt động tham gia giải thưởng chất lượng.

3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

a) Đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu (
M.01);

b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật;

d) Bản sao có chứng thực Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);

đ) Hóa đơn và Hợp đồng đánh giá chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật

a) Đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu (
M.01);

b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật;

d) Bản sao có chứng thực Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn do cơ quan có thẩm quyền cấp;

đ) Hóa đơn và Hợp đồng đánh giá chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật.

5. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở

a) Đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu (
M.01).;

b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Bản chính Quyết định ban hành tiêu chuẩn cơ sở;

d) Bản chính Công bố áp dụng tiêu chuẩn cơ sở;

đ) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đối với ngành nghề sản xuất có điều kiện theo quy định của pháp luật;

e) Tiêu chuẩn cơ sở;

g) Nhãn sản phẩm, hàng hóa tương ứng;

h) Bản sao có chứng thực Phiếu kết quả thử nghiệm có đầy đủ các chỉ tiêu được quy định tại tiêu chuẩn cơ sở tương ứng của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ, được cấp bởi các phòng thử nghiệm được đăng ký hoặc chỉ định hoặc công nhận theo quy định pháp luật.

C. Hướng dẫn thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025 trong lĩnh vực trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

I. Nội dung và mức hỗ trợ

1. Xây dựng, đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với sáng chế hoặc giải pháp hữu ích

Các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tiến hành xây dựng, đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với sáng chế hoặc giải pháp hữu ích được hỗ trợ 20 triệu đồng/văn bằng.

2. Xây dựng, đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa hoặc kiểu dáng công nghiệp

Các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tiến hành xây dựng, đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa hoặc kiểu dáng công nghiệp và tối đa không quá 03 nhãn hiệu hoặc kiểu dáng công nghiệp/năm/doanh nghiệp, cơ sở được hỗ trợ 3 triệu đồng/văn bằng.

3. Xây dựng, đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa hoặc kiểu dáng công nghiệp đăng ký sở hữu ở nước ngoài

Các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tiến hành xây dựng, đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa hoặc kiểu dáng công nghiệp đăng ký sở hữu ở nước ngoài được hỗ trợ 20 triệu đồng/văn bằng.

4. Xây dựng, đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp đối nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận trong nước

Các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tiến hành xây dựng, đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp đối nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận trong nước được hỗ trợ 50 triệu đồng/văn bằng.

II. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ bảo hộ về sáng chế hoặc giải pháp hữu ích

a) Đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu (
M.01);

b) Hồ sơ để đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc Hợp đồng và thanh lý Hợp đồng về việc thuê tư vấn đăng ký sáng chế hoặc giải pháp hữu ích (nếu có);

c) Giấy chứng nhận bảo hộ sáng chế hoặc giải pháp hữu ích do Cục Sở hữu trí tuệ cấp;

d) Các chứng từ tài chính có liên quan (nếu có).

2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ bảo hộ về nhãn hiệu hàng hóa hoặc kiểu dáng công nghiệp

a) Đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu (
M.01);

b) Giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa hoặc kiểu dáng công nghiệp do Cục Sở hữu trí tuệ cấp;

c) Các chứng từ tài chính có liên quan (nếu có).

3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa hoặc kiểu dáng công nghiệp ở nước ngoài

a)  Đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu (
M.01);

b)  Hợp đồng và thanh lý Hợp đồng về việc thuê tư vấn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hoặc kiểu dáng công nghiệp ở nước ngoài;

c) Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hoặc kiểu dáng công nghiệp ở nước ngoài do tổ chức Sở hữu trí tuệ ở nước ngoài cấp;

d) Các chứng từ tài chính có liên quan (nếu có).

4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận trong nước

a)  Đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu (
M.01);

b) Văn bản đề nghị hỗ trợ của UBND các huyện, thị xã, thành phố;

c) Biên bản làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố với tổ chức đề nghị hỗ trợ để triển khai xây dựng, xác lập, bảo hộ;

d) Hồ sơ để đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc hợp đồng và thanh lý hợp đồng về việc thuê tư vấn đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận trong nước (nếu có);

đ) Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận trong nước do Cục Sở hữu trí tuệ cấp;

e) Các hợp đồng, chứng từ tài chính có liên quan (nếu có)./.
 
Nguyễn Thị Hòa
Tin, bài cùng lĩnh vực
Thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh: “ Nghiên cứu quy trình công nghệ sấy tiên tiến để tạo ra sản phẩm hồ tiêu xanh và hồ tiêu đỏ bằng phương pháp sấy lạnh kết hợp với bức xạ hồng ngoại tại tỉnh Quảng Trị.” (20/5/2022)
Thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Khảo nghiệm tính chống chịu bệnh khảm lá do virus và khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống sắn mới có triển vọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (20/5/2022)
Sở KH&CN Quảng Trị tổ chức Hội thao chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2022 (19/5/2022)
Thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu phát huy vai trò Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam trong vận động, tập hợp đoàn kết các tôn giáo và đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (19/5/2022)
Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Đánh giá thực trạng và nghiên cứu đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (12/5/2022)
Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 (10/5/2022)
Hội thảo Ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển du lịch thông minh (27/4/2022)
Đại hội Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2024 (15/4/2022)
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (29/3/2022)
Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị tham gia Ngày hội Cố đô khởi nghiệp - Techfest Hue 2022 (28/3/2022)
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá leo Wallago attu (Bloch & Schneider, 1801)” phù hợp tại tỉnh Quảng Trị.” (24/3/2022)
Lễ kết nạp Đảng viên mới (17/3/2022)
Tập huấn duy trì và áp dụng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 (14/3/2022)
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh năm 2022 (22/02/2022)
Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ (17/02/2022)
Phiên họp Hội đồng KH&CN tỉnh Quảng Trị: Định hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 (11/02/2022)
Sở KH&CN Quảng Trị: Hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022 (08/02/2022)
Nghiệm thu dự án KH&CN cấp tỉnh:“Nghiên cứu thành phần sâu bệnh hại, diễn biến một số dịch hại chính và biện pháp quản lý tổng hợp trên giống Chanh leo Đài Nông 1 tại Quảng Trị” (21/01/2022)
Nghiệm thu dự án KH&CN cấp tỉnh: “Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể rượu men lá Ba Nang, nhãn hiệu chứng nhận nước mắm Cửa Việt” (20/01/2022)
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021 (11/01/2022)
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2021 (01/01/2022)
Thẩm định nội dung (phần đối ứng của địa phương) đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Viện: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học đa chức năng nhằm cải tạo đất gò đồi và đất bạc màu tại tỉnh Quảng Trị (30/12/2021)
Lễ Tổng kết và Trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021 (29/12/2021)
Nghiệm thu dự án KH&CN cơ sở: “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Gạo Diên Sanh cho sản phẩm gạo sạch của huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị” (24/12/2021)
Thẩm định đề tài KH&CN cơ sở “Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện phần mềm quản lý hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Số hóa, lưu trữ hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2014-2021” (22/12/2021)
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: “Xây dựng mô hình sản xuất giống dịch thể và nuôi trồng nấm Mối đen thương phẩm tại tỉnh Quảng Trị”. (17/12/2021)
Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021 (15/12/2021)
Hội nghị tổng kết Công tác thi đua, khen thưởng Khối các Ban, Chi cục thuộc Sở năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (13/12/2021)
Hội nghị tổng kết thi đua Khối Văn hóa – Xã hội năm 2021. (13/12/2021)
Hội thảo Vai trò của hoạt động đo lường trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (13/12/2021)
Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2021 (09/12/2021)
Nghiệm thu dự án KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong nuôi cá chình lồng tại Quảng Trị” (08/12/2021)
Khảo sát các dự án tham gia cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021 của tỉnh Quảng Trị (03/12/2021)
Nghiệm thu kết quả đề tài KH&CN cấp cơ sở: “Đánh giá thực trạng chất lượng đồ chơi trẻ em phục vụ công tác quản lý nhà nước về chất lượng đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (03/12/2021)
Nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: “Xây dựng mô hình Ứng dụng công nghệ sấy tiên tiến để chế biến và bảo quản nâng cao giá trị chuối quả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (03/12/2021)
Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án KH&CN cấp tỉnh: “Đánh giá thực trạng và nghiên cứu đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (01/12/2021)
Hội thảo Khoa học đánh giá 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy “Về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước” và Định hướng phát triển trong thời gian tới. (25/11/2021)
Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (24/11/2021)
Nghiệm thu các dự án thuộc Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 – 2025, thực hiện năm 2021 (19/11/2021)
Sở KH&CN làm việc với Viện Chiến lược phát triển, Bộ KH&ĐT: Thực trạng và phương án phát triển KH&CN tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (17/11/2021)
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể các điệu hò trên đất Quảng Trị (05/11/2021)
Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ (04/11/2021)
Thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ cà phê theo hướng hữu cơ trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (25/10/2021)
Sở KH&CN và Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2025 (22/10/2021)
Thăm, chúc mừng Nữ CBCCVC Sở KH&CN Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20-10 (20/10/2021)
Đánh giá, nghiệm thu dự án thuộc Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 – 2025, thực hiện năm 2021: “Nuôi lợn an toàn sinh học ứng dụng ruồi lính đen” (14/10/2021)
Đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia: “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống quản lý thông tin cảnh báo sớm trượt lở, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét theo thời gian thực tại tỉnh Quảng Trị và đề xuất các giải pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại”. (15/9/2021)
Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Xây dựng mô hình trồng cây cà chua cherry siêu ngọt tại vùng Bắc Hướng Hóa” (10/9/2021)
Nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2020: “Ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý phế thải trong sản xuất nông nghiệp làm phân bón hữu cơ tại tỉnh Quảng Trị" (10/9/2021)
Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng Quốc gia tỉnh Quảng Trị năm 2021: Xem xét, đề nghị tặng Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2021 cho 02 Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. (19/8/2021)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2022

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở, bắt đầu thực hiện năm 2023

V/v thông tin cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Hiệu quả bước đầu từ các Dự án của “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi” tại Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 891
Hôm nay 1.922
Hôm qua 5.098
Tất cả 5.553.480
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!