Tin tức
Cập nhật: Thứ Sáu, ngày 23/4/2021

Triệu Phong đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đảng bộ huyện Triệu Phong có 38 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng với hơn 4.200 đảng viên. Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Phong lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra, ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đến cán bộ chủ chốt của huyện, đồng thời chỉ đạo các TCCS đảng quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện.
UBND xã Triệu Trạch tổ chức hội nghị ký cam kết thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, BTV Huyện ủy tập trung rà soát đánh giá tình hình, kịp thời trình Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX. Căn cứ vào mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được Đại hội Đảng bộ huyện xác định, đồng thời rà soát, đối chiếu với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, chương trình hành động xác định 5 chương trình, dự án, đề án đột phá, 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh; xây dựng cơ quan nhà nước, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, đoàn thể; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 

Cùng với đó, BTV Huyện ủy tập trung chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) cấp ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình hội nghị lần thứ 2 BCH Đảng bộ huyện khóa XX thảo luận, cho ý kiến. Ngày 16/9/2020, BCH Đảng bộ huyện ban hành quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện và quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các quy chế được xây dựng trên cơ sở Điều lệ và các quy định của Đảng.

 

Đối với cơ sở, ngay sau khi hoàn thành chỉ đạo đại hội TCCS đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025, BTV Huyện uỷ tổ chức hội nghị tổng kết công tác đại hội TCCS đảng và chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở khẩn trương phân công cấp ủy viên, kiện toàn cán bộ, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy và UBKT cấp ủy.

 

Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập 3 đoàn công tác do các thành viên trong Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn để kiểm tra việc xây dựng chương trình, kế hoạch, quy chế làm việc của BCH đảng bộ xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để tham gia, góp ý, bổ sung các nội dung còn thiếu, giúp cơ sở hoàn thiện các văn bản và triển khai sau đại hội. Đến cuối tháng 12/2020, đã có 100% chi bộ, đảng bộ ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT cấp ủy, phân công trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020- 2025.

 

BTV Huyện ủy kịp thời xây dựng chương trình công tác toàn khóa trình hội nghị lần thứ 2 BCH Đảng bộ huyện. Ngày 28/9/2020, BCH Đảng bộ huyện ban hành chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện khóa XX. Chương trình công tác toàn khóa xây dựng trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, chương trình, đề án, dự án đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra. Theo đó, BCH Đảng bộ huyện xác định sẽ ban hành 6 nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, 26 kết luận trên các lĩnh vực để tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020- 2025.

 

Căn cứ chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy đề ra chương trình công tác năm 2021; tổ chức ký cam kết trách nhiệm đối với đảng ủy và bí thư đảng ủy các xã, thị trấn, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các phòng, ban, ngành thuộc huyện; đồng thời chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng chương trình công tác năm, tổ chức ký kết, giao trách nhiệm cho ban, ngành, đoàn thể, chi bộ trực thuộc, phổ biến và triển khai các nội dung cam kết đến chi bộ, khu dân cư, tạo sự lan tỏa, đồng thuận trong thực hiện.

 

Đối với TCCS đảng, các ban, ngành trên cơ sở nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025 và chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện, cấp ủy đảng triển khai xây dựng chương trình công tác toàn khóa của cấp mình. Chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy cơ sở đảm bảo tính khả thi, tập trung vào những vấn đề trọng tâm gắn với tình hình thực tiễn, đặc thù địa phương, đơn vị, đồng thời xây dựng kế hoạch, thời gian hợp lý đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện.

 

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS), Huyện ủy ban hành chương trình KT,GS toàn khóa. Nội dung KT,GS đề ra phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo và nội dung công tác KT,GS toàn khóa và từng năm cụ thể đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, nội dung tập trung vào công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trên cơ sở đó, ngày 13/1/2021, BTV Huyện ủy xây dựng và ban hành chương trình KT,GS năm 2021. Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy ban hành chương trình KT,GS toàn khóa XX và năm 2021. BTV Huyện ủy chỉ đạo UBKT Huyện ủy hướng dẫn các ban đảng, cấp ủy và chỉ đạo UBKT đảng ủy cơ sở xây dựng chương trình KT,GS toàn khóa và năm 2021. Chương trình KT,GS của cấp ủy, UBKT cấp uỷ cơ sở xác định được nội dung, đối tượng KT,GS cụ thể và bám sát tình hình, nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

 

Sau đại hội, BTV Huyện ủy họp bàn và phân công nhiệm vụ các ủy viên BTV phụ trách các lĩnh vực đảm bảo đi vào hoạt động, lãnh đạo phong trào địa phương. Phân công các ủy viên BTV, huyện ủy viên phụ trách, theo dõi các xã, thị trấn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…
 

Điểm mới trong xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Phong nhiệm kỳ 2020- 2025 là xác định được nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, thời gian, nguồn lực, lộ trình cũng như phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, tránh chồng chéo, dàn trải trong tổ chức thực hiện. BTV Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở, ban, ngành, đoàn thể xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX trên cơ sở bám sát thực tiễn của địa phương, đơn vị, có tính khả thi cao.​
http://www.baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/9/2022)
“Quỹ độc lập” – “Tuần lễ VÀNG”: Bài học về phát huy sức mạnh lòng dân (30/8/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước, khí phách anh hùng và khát vọng hạnh phúc của dân tộc Việt Nam (11/8/2022)
“Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” (11/8/2022)
Những người kể chuyện về Bác Hồ bằng nhiều ngoại ngữ (11/8/2022)
Tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác (18/7/2022)
Học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên (31/5/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - cả cuộc đời vì nước, vì dân (19/5/2022)
Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm bình dị, đầy ý nghĩa (19/4/2022)
Quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh (01/4/2022)
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới (10/02/2022)
Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/02/2022)
Ý Đảng – lòng Dân, lòng Dân – ý Đảng (09/02/2022)
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực (23/11/2021)
Liêm chính - Phẩm chất quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/11/2021)
Gương mẫu học tập và làm theo Bác (26/10/2021)
Đạo đức cách mạng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và những bài học đối với cán bộ, đảng viên hiện nay (10/9/2021)
Tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác (08/9/2021)
Ra mắt sách “Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập” (01/9/2021)
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII (26/8/2021)
Làm theo Bác bằng những việc thiết thực (18/8/2021)
Đề cao trách nhiệm nêu gương (27/7/2021)
Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ (27/7/2021)
Tình cảm của Bác với thương binh, liệt sĩ (21/7/2021)
Học và làm theo tư tưởng, phong cách “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/7/2021)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (19/7/2021)
Đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo Bác (05/7/2021)
Đổi mới nội dung, phương pháp học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (29/6/2021)
Hiệu quả từ học và làm theo Bác (29/6/2021)
Học tập và làm theo Bác phải bằng hành động cụ thể, thiết thực, nói đi đôi với làm* (14/6/2021)
Làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học tập Bác, làm theo Bác trong thực tiễn (14/6/2021)
Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Triệu Phong (24/5/2021)
Trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (19/5/2021)
Tháng 5 nhớ Bác: Tư tưởng ‘lấy dân làm gốc’ mãi mãi soi sáng (18/5/2021)
Tháng Năm nhớ Bác (18/5/2021)
Tạo sự chuyển biến trong học tập và làm theo Bác ở thị trấn Gio Linh (10/5/2021)
Huyện Gio Linh thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các nhiệm vụ quan trọng của địa phương (10/5/2021)
Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW đạt nhiều kết quả nổi bật ở Triệu Phong (23/4/2021)
Hải Lăng đổi mới, sáng tạo việc học tập và làm theo Bác (23/4/2021)
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng: Việc thực hiện Chỉ thị 05 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị (22/4/2021)
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở tỉnh Quảng Trị (22/4/2021)
Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị: Tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh (20/4/2021)
Học tập và làm theo Bác, xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới (20/4/2021)
Gắn học tập và làm theo Bác với hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước (19/4/2021)
Phát huy quyền và trách nhiệm cử tri trong bầu cử theo lời căn dặn của Bác Hồ (16/4/2021)
Tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (16/4/2021)
Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương (13/4/2021)
Sức lan tỏa từ Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (25/3/2021)
Học tập và làm theo phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước (22/3/2021)
Phê phán quan điểm sai trái, xuyên tạc về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (22/3/2021)
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên của Chính phủ tuyên thệ nhậm chức tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I (2/3/1946)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 2/3/1946. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
Nhân dân Pác Bó - Hà Quảng đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm (20-02-1961)
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn ca múa dân gian Nhật Bản sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)
Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Hành chính kháng chiến (1948)
văn kiện Đảng
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh