Tin tức
Cập nhật: Thứ Sáu, ngày 23/4/2021

Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW đạt nhiều kết quả nổi bật ở Triệu Phong
Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, 5 năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Triệu Phong lãnh đạo tổ chức nhiều hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW (Chỉ thị 05) ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.
BTV Huyện ủy Triệu Phong tặng giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016- 2021

Theo đó, để đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, cấp ủy cơ sở sáng tạo, lựa chọn phương pháp mới, cách làm hay phù hợp với địa phương, đơn vị trong việc đưa chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Quá trình triển khai Chỉ thị 05, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện còn gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. BTV Huyện ủy xác định khâu đột phá trong 2 năm đầu thực hiện Chỉ thị 05 “Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nêu cao vai trò người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), đạo đức công vụ và đổi mới phong cách làm việc gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân”. Từ năm 2018, trên cơ sở chủ đề của Ban Bí thư Trung ương “Năm dân vận chính quyền”, BTV Huyện ủy triển khai chủ trương ký cam kết trách nhiệm và giao nhiệm vụ cụ thể đối với thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, người đứng đầu cấp ủy cơ sở; đề ra giải pháp thiết thực, giải quyết được nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, tồn đọng ở địa phương được Nhân dân đánh giá cao.

 

Thực hiện chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị lựa chọn nội dung đăng ký cam kết, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể sát với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị như Đảng ủy xã Triệu Trạch cam kết xây dựng 1 mô hình hoặc sản phẩm đặc trưng của địa phương, xây dựng mới 1 - 2 trang trại, gia trại; Đảng ủy xã Triệu Long chăm lo đời sống Nhân dân, chọn 1 sản phẩm đặc trưng của địa phương để hướng đến xây dựng thương hiệu sản phẩm, phấn đấu xây dựng 1 mô hình phát triển kinh tế nâng cao thu nhập; Đảng ủy xã Triệu Thuận đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nằm trong tốp đầu của huyện; Đảng ủy xã Triệu Độ tăng cường đoàn kết, hướng về cơ sở, gần gũi với Nhân dân làm cho dân thấy, dân tin, dân đồng tình, dân ủng hộ… Cùng với đó, BTV Huyện ủy thực hiện tốt việc tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận; giao ban với bí thư cấp ủy cơ sở; đối thoại với bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận và đoàn thể thôn, khu dân cư, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

Năm 2020, gắn với thực hiện chủ đề năm “Hành động quyết liệt-Về đích toàn diện- Tạo đà bứt phá”, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong điều kiện thiên tai, COVID-19 kéo dài, cấp ủy, chính quyền huyện Triệu Phong nỗ lực hoàn thành tốt chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của cấp trên về tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ chuyên đề, BTV Huyện ủy ban hành kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện, đồng thời phân công các ủy viên BTV, huyện ủy viên phụ trách địa bàn, tổ công tác dự theo dõi và chỉ đạo tổ chức diễn đàn chuyên đề ở các chi bộ; Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn cụ thể các bước tổ chức thực hiện diễn đàn sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể và phân công đảng ủy viên phụ trách địa bàn chỉ đạo thực hiện. BTV Huyện ủy tổ chức điểm một số chi bộ ở 3 loại hình nông thôn, trường học và cơ quan hành chính - sự nghiệp, sau đó tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và triển khai rộng rãi trong toàn Đảng bộ huyện. Kết quả 5 năm qua, toàn Đảng bộ huyện có 258/258 chi bộ tổ chức 8 đợt diễn đàn sinh hoạt chuyên đề. Qua sinh hoạt chuyên đề, cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng, tính cấp bách của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay, từ đó có giải pháp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 

Bên cạnh đó, cấp ủy cơ sở chủ động triển khai thực hiện, lấy bản tu dưỡng, rèn luyện và cam kết trách nhiệm của cá nhân, kế hoạch hành động của tập thể để làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xếp loại cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng cuối năm. Việc xây dựng cam kết tu dưỡng phấn đấu cá nhân của cán bộ, đảng viên nhiều nơi đã gắn với cam kết trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực, khả thi.

 

Các tổ chức, tập thể, cá nhân gắn việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới như xây dựng mô hình “Làng không có tội phạm”, “Làng không sinh con thứ ba trở lên” gắn với xây dựng “Khu dân cư tiên tiến”, phong trào “Ngày vì người nghèo”, “Xóa nhà tạm”, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội hoặc gắn với những vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống của Nhân dân cần tập trung chỉ đạo giải quyết đạt hiệu quả cao.
 

5 năm qua ở Triệu Phong có 11 tập thể, 12 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen; 49 tập thể, 79 cá nhân được Ban Thường vụ Huyện ủy biểu dương, khen thưởng; có 40 gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực được giới thiệu trong các tập sách: “Hoa đời thường”, “Làm theo lời Bác” của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy...​
http://www.baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/9/2022)
“Quỹ độc lập” – “Tuần lễ VÀNG”: Bài học về phát huy sức mạnh lòng dân (30/8/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước, khí phách anh hùng và khát vọng hạnh phúc của dân tộc Việt Nam (11/8/2022)
“Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” (11/8/2022)
Những người kể chuyện về Bác Hồ bằng nhiều ngoại ngữ (11/8/2022)
Tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác (18/7/2022)
Học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên (31/5/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - cả cuộc đời vì nước, vì dân (19/5/2022)
Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm bình dị, đầy ý nghĩa (19/4/2022)
Quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh (01/4/2022)
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới (10/02/2022)
Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/02/2022)
Ý Đảng – lòng Dân, lòng Dân – ý Đảng (09/02/2022)
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực (23/11/2021)
Liêm chính - Phẩm chất quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/11/2021)
Gương mẫu học tập và làm theo Bác (26/10/2021)
Đạo đức cách mạng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và những bài học đối với cán bộ, đảng viên hiện nay (10/9/2021)
Tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác (08/9/2021)
Ra mắt sách “Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập” (01/9/2021)
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII (26/8/2021)
Làm theo Bác bằng những việc thiết thực (18/8/2021)
Đề cao trách nhiệm nêu gương (27/7/2021)
Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ (27/7/2021)
Tình cảm của Bác với thương binh, liệt sĩ (21/7/2021)
Học và làm theo tư tưởng, phong cách “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/7/2021)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (19/7/2021)
Đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo Bác (05/7/2021)
Đổi mới nội dung, phương pháp học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (29/6/2021)
Hiệu quả từ học và làm theo Bác (29/6/2021)
Học tập và làm theo Bác phải bằng hành động cụ thể, thiết thực, nói đi đôi với làm* (14/6/2021)
Làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học tập Bác, làm theo Bác trong thực tiễn (14/6/2021)
Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Triệu Phong (24/5/2021)
Trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (19/5/2021)
Tháng 5 nhớ Bác: Tư tưởng ‘lấy dân làm gốc’ mãi mãi soi sáng (18/5/2021)
Tháng Năm nhớ Bác (18/5/2021)
Tạo sự chuyển biến trong học tập và làm theo Bác ở thị trấn Gio Linh (10/5/2021)
Huyện Gio Linh thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các nhiệm vụ quan trọng của địa phương (10/5/2021)
Triệu Phong đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (23/4/2021)
Hải Lăng đổi mới, sáng tạo việc học tập và làm theo Bác (23/4/2021)
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng: Việc thực hiện Chỉ thị 05 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị (22/4/2021)
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở tỉnh Quảng Trị (22/4/2021)
Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị: Tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh (20/4/2021)
Học tập và làm theo Bác, xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới (20/4/2021)
Gắn học tập và làm theo Bác với hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước (19/4/2021)
Phát huy quyền và trách nhiệm cử tri trong bầu cử theo lời căn dặn của Bác Hồ (16/4/2021)
Tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (16/4/2021)
Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương (13/4/2021)
Sức lan tỏa từ Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (25/3/2021)
Học tập và làm theo phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước (22/3/2021)
Phê phán quan điểm sai trái, xuyên tạc về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (22/3/2021)
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên của Chính phủ tuyên thệ nhậm chức tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I (2/3/1946)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 2/3/1946. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
Nhân dân Pác Bó - Hà Quảng đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm (20-02-1961)
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn ca múa dân gian Nhật Bản sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)
Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Hành chính kháng chiến (1948)
văn kiện Đảng
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh