Tin tức
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 10/5/2021

Huyện Gio Linh thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các nhiệm vụ quan trọng của địa phương
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (Chỉ thị 05) của Bộ Chính trị, huyện Gio Linh đã đạt được những kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Kinh tế của huyện Gio Linh phát triển khá toàn diện, giá trị sản xuất bình quân hằng năm tăng 9,03%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm…
Thị trấn Gio Linh ngày càng khởi sắc, phát triển

Nhiều kết quả nổi bật

 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị, ; Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 7/12/2016 của BTV Tỉnh uỷ về “Tổ chức học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, BTV Huyện ủy Gio Linh đã ban hành kế hoạch học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm để lãnh đạo, tổ chức thực hiện trong toàn đảng bộ. Các địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền; kế hoạch làm theo gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tích cực nghiên cứu, học tập Chỉ thị 05, các chuyên đề hằng năm.

 

Để nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, BTV Huyện ủy xác định các nội dung đột phá, tạo chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo Bác của các tổ chức và cá nhân. Hằng năm, BTV Huyện ủy tập trung lãnh đạo để xây dựng chủ đề làm theo Bác, tập trung nguồn lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. BTV Huyện ủy tập trung công tác lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, qua đó xác định rõ trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đã tạo ra những khâu đột phá trong việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. BTV Huyện ủy tập trung đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà Nhân dân quan tâm. Trên cơ sở các chủ đề hằng năm của huyện, các địa phương, đơn vị xây dựng các chủ đề tổ chức thực hiện nhằm lãnh đạo toàn diện, bứt phá trên các lĩnh vực, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Việc chủ động xây dựng chủ đề làm theo hằng năm của BTV Huyện ủy đã giúp các địa phương, đơn vị thuận lợi trong việc triển khai học tập, xây dựng kế hoạch thực hiện của tập thể, cá nhân, đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 vào chương trình toàn khóa, chương trình công tác trọng tâm hằng năm và đã tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, xuất hiện nhiều tấm gương sáng trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, chung sức xây dựng nông thôn mới, tham gia tích cực các hoạt động đoàn thể, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nổi bật như các lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp chuyển biến tích cực; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ phát triển đa dạng. Văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả, có 8/15 xã đạt xã nông thôn mới. Giáo dục và đào tạo được duy trì và phát triển; công tác kiểm định và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm, tỉ lệ trường đạt chuẩn đạt 69,6%. Công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân được chú trọng, đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong phòng, chống COVID-19. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh đạt nhiều kết quả tiêu biểu, công tác quốc phòng quân sự địa phương 4 năm liền là đơn vị dẫn đầu LLVT tỉnh, được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua. Công tác xây dựng Đảng được cấp ủy các cấp quan tâm từ thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, dân vận; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí cán bộ hợp lý, quan tâm công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ.

 

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05

 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành chủ đề sinh hoạt thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động; đã và đang trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, của người đứng đầu và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Nhân dân. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị ngày càng thiết thực, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, tạo chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính.

 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05, trong thời gian tới, BTV Huyện ủy Gio Linh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt một số nội dung như: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của Chỉ thị 05, các chuyên đề hằng năm, đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 vào sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn sinh hoạt chi bộ, trở thành sinh hoạt chính trị sâu rộng và thường xuyên trong đảng bộ, chính quyền và Nhân dân. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của các tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05, kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế, yếu kém. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân học tập và làm theo Bác.

 

Chú trọng phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến; tổ chức biểu dương, khen thưởng nhằm kịp thời động viên cổ vũ các mô hình hay, cách làm sáng tạo, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

http://www.baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/9/2022)
“Quỹ độc lập” – “Tuần lễ VÀNG”: Bài học về phát huy sức mạnh lòng dân (30/8/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước, khí phách anh hùng và khát vọng hạnh phúc của dân tộc Việt Nam (11/8/2022)
“Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” (11/8/2022)
Những người kể chuyện về Bác Hồ bằng nhiều ngoại ngữ (11/8/2022)
Tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác (18/7/2022)
Học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên (31/5/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - cả cuộc đời vì nước, vì dân (19/5/2022)
Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm bình dị, đầy ý nghĩa (19/4/2022)
Quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh (01/4/2022)
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới (10/02/2022)
Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/02/2022)
Ý Đảng – lòng Dân, lòng Dân – ý Đảng (09/02/2022)
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực (23/11/2021)
Liêm chính - Phẩm chất quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/11/2021)
Gương mẫu học tập và làm theo Bác (26/10/2021)
Đạo đức cách mạng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và những bài học đối với cán bộ, đảng viên hiện nay (10/9/2021)
Tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác (08/9/2021)
Ra mắt sách “Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập” (01/9/2021)
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII (26/8/2021)
Làm theo Bác bằng những việc thiết thực (18/8/2021)
Đề cao trách nhiệm nêu gương (27/7/2021)
Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ (27/7/2021)
Tình cảm của Bác với thương binh, liệt sĩ (21/7/2021)
Học và làm theo tư tưởng, phong cách “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/7/2021)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (19/7/2021)
Đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo Bác (05/7/2021)
Đổi mới nội dung, phương pháp học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (29/6/2021)
Hiệu quả từ học và làm theo Bác (29/6/2021)
Học tập và làm theo Bác phải bằng hành động cụ thể, thiết thực, nói đi đôi với làm* (14/6/2021)
Làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học tập Bác, làm theo Bác trong thực tiễn (14/6/2021)
Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Triệu Phong (24/5/2021)
Trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (19/5/2021)
Tháng 5 nhớ Bác: Tư tưởng ‘lấy dân làm gốc’ mãi mãi soi sáng (18/5/2021)
Tháng Năm nhớ Bác (18/5/2021)
Tạo sự chuyển biến trong học tập và làm theo Bác ở thị trấn Gio Linh (10/5/2021)
Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW đạt nhiều kết quả nổi bật ở Triệu Phong (23/4/2021)
Triệu Phong đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (23/4/2021)
Hải Lăng đổi mới, sáng tạo việc học tập và làm theo Bác (23/4/2021)
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng: Việc thực hiện Chỉ thị 05 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị (22/4/2021)
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở tỉnh Quảng Trị (22/4/2021)
Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị: Tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh (20/4/2021)
Học tập và làm theo Bác, xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới (20/4/2021)
Gắn học tập và làm theo Bác với hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước (19/4/2021)
Phát huy quyền và trách nhiệm cử tri trong bầu cử theo lời căn dặn của Bác Hồ (16/4/2021)
Tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (16/4/2021)
Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương (13/4/2021)
Sức lan tỏa từ Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (25/3/2021)
Học tập và làm theo phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước (22/3/2021)
Phê phán quan điểm sai trái, xuyên tạc về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (22/3/2021)
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên của Chính phủ tuyên thệ nhậm chức tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I (2/3/1946)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 2/3/1946. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
Nhân dân Pác Bó - Hà Quảng đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm (20-02-1961)
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn ca múa dân gian Nhật Bản sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)
Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Hành chính kháng chiến (1948)
văn kiện Đảng
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh