Tin tức
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 24/5/2021

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Triệu Phong
Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW (Chỉ thị 05) ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 21 ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, BTV Huyện ủy Triệu Phong ban hành Kế hoạch số 20 ngày 17/10/2016 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, hằng năm ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện chỉ thị.
Học sinh xã Triệu Lăng xem phim tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ do Xã đoàn Triệu Lăng tổ chức

Theo đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn cụ thể để triển khai các chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị qua các năm. Cấp ủy cơ sở căn cứ tình hình của đơn vị, địa phương kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung, yêu cầu chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 hằng năm đến cán bộ, đảng viên và người dân; hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, bản cam kết, tu dưỡng rèn luyện của cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên hướng dẫn cụ thể các cấp, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong năm. Hằng năm, BTV Huyện ủy tổ chức các hoạt động báo công, dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ ở thôn Hà Xá, xã Triệu Ái và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 5 năm qua toàn huyện có 11 tập thể, 12 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được BTV Tỉnh ủy khen, 49 tập thể, 79 cá nhân được BTV Huyện ủy biểu dương, khen thưởng; có 40 gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực được giới thiệu trong tập sách “Hoa đời thường” và tập sách “Làm theo lời Bác” của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

BTV Huyện ủy chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt tư tưởng dưới cờ, xem đây là giải pháp tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

 

Cùng với đó, Trung tâm Chính trị huyện đưa nội dung chuyên đề “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng bồi dưỡng kết nạp Đảng, đảng viên mới. Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện, BTV Huyện đoàn, cấp ủy các trường THPT duy trì việc lồng ghép nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh với nhiều hình thức phong phú, phù hợp, như cuộc thi “Đường tới vinh quang”, hội thi “Rung chuông vàng”, hội thi “Kể chuyện theo sách”, hái hoa dân chủ, sinh hoạt dưới cờ. Trung tâm Văn hóa thông tin- Thể dục thể thao, Cổng thông tin điện tử huyện xây dựng trên 250 chuyên mục, bài viết, phóng sự phát sóng trên Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị, Cổng thông tin điện tử về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

 

Các trang mạng xã hội của Ban chỉ đạo 35 huyện, trang mạng xã hội các ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó tập trung phản ánh, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, mô hình hiệu quả, cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến trong thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trung tâm Văn hóa thông tin Thể dục thể thao huyện, UBND xã, thị trấn tăng cường các hoạt động cổ động trực quan, xây dựng mới nhiều cụm pa nô, áp phích nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở khu dân cư.

 

Trong thời gian tới, BTV Huyện ủy Triệu Phong xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị 05 theo kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, kiên trì đưa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ tự giác, thường xuyên, quan trọng của cấp ủy đảng các cấp gắn với thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân, kế hoạch hành động của tập thể trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể, thiết thực, phù hợp, hiệu quả; gắn kết quả thực hiện cam kết với việc phân loại đảng viên, công chức hằng năm.

 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05, đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt ở các chi bộ, đoàn thể chính trị- xã hội, sinh hoạt tư tưởng dưới cờ; chỉ đạo tổ chức tốt diễn đàn sinh hoạt chi bộ chuyên đề. Tập trung tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, mô hình hiệu quả, cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến trong thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

http://www.baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/9/2022)
“Quỹ độc lập” – “Tuần lễ VÀNG”: Bài học về phát huy sức mạnh lòng dân (30/8/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước, khí phách anh hùng và khát vọng hạnh phúc của dân tộc Việt Nam (11/8/2022)
“Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” (11/8/2022)
Những người kể chuyện về Bác Hồ bằng nhiều ngoại ngữ (11/8/2022)
Tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác (18/7/2022)
Học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên (31/5/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - cả cuộc đời vì nước, vì dân (19/5/2022)
Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm bình dị, đầy ý nghĩa (19/4/2022)
Quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh (01/4/2022)
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới (10/02/2022)
Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/02/2022)
Ý Đảng – lòng Dân, lòng Dân – ý Đảng (09/02/2022)
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực (23/11/2021)
Liêm chính - Phẩm chất quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/11/2021)
Gương mẫu học tập và làm theo Bác (26/10/2021)
Đạo đức cách mạng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và những bài học đối với cán bộ, đảng viên hiện nay (10/9/2021)
Tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác (08/9/2021)
Ra mắt sách “Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập” (01/9/2021)
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII (26/8/2021)
Làm theo Bác bằng những việc thiết thực (18/8/2021)
Đề cao trách nhiệm nêu gương (27/7/2021)
Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ (27/7/2021)
Tình cảm của Bác với thương binh, liệt sĩ (21/7/2021)
Học và làm theo tư tưởng, phong cách “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/7/2021)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (19/7/2021)
Đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo Bác (05/7/2021)
Đổi mới nội dung, phương pháp học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (29/6/2021)
Hiệu quả từ học và làm theo Bác (29/6/2021)
Học tập và làm theo Bác phải bằng hành động cụ thể, thiết thực, nói đi đôi với làm* (14/6/2021)
Làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học tập Bác, làm theo Bác trong thực tiễn (14/6/2021)
Trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (19/5/2021)
Tháng 5 nhớ Bác: Tư tưởng ‘lấy dân làm gốc’ mãi mãi soi sáng (18/5/2021)
Tháng Năm nhớ Bác (18/5/2021)
Tạo sự chuyển biến trong học tập và làm theo Bác ở thị trấn Gio Linh (10/5/2021)
Huyện Gio Linh thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các nhiệm vụ quan trọng của địa phương (10/5/2021)
Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW đạt nhiều kết quả nổi bật ở Triệu Phong (23/4/2021)
Triệu Phong đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (23/4/2021)
Hải Lăng đổi mới, sáng tạo việc học tập và làm theo Bác (23/4/2021)
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng: Việc thực hiện Chỉ thị 05 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị (22/4/2021)
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở tỉnh Quảng Trị (22/4/2021)
Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị: Tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh (20/4/2021)
Học tập và làm theo Bác, xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới (20/4/2021)
Gắn học tập và làm theo Bác với hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước (19/4/2021)
Phát huy quyền và trách nhiệm cử tri trong bầu cử theo lời căn dặn của Bác Hồ (16/4/2021)
Tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (16/4/2021)
Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương (13/4/2021)
Sức lan tỏa từ Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (25/3/2021)
Học tập và làm theo phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước (22/3/2021)
Phê phán quan điểm sai trái, xuyên tạc về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (22/3/2021)
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên của Chính phủ tuyên thệ nhậm chức tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I (2/3/1946)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 2/3/1946. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
Nhân dân Pác Bó - Hà Quảng đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm (20-02-1961)
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn ca múa dân gian Nhật Bản sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)
Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Hành chính kháng chiến (1948)
văn kiện Đảng
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh