Tin tức
Cập nhật: Thứ Ba, ngày 29/6/2021

Đổi mới nội dung, phương pháp học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thời gian tới đạt kết quả thiết thực, bảo đảm yêu cầu của Bộ Chính trị nêu trong Kết luận số 01-KL/TW, công tác tổ chức thực hiện cần có sự điều chỉnh, đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức...
Chương trình nghệ thuật "Người là niềm tin tất thắng" do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Ảnh: Thế Dương
Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05_CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết luận của Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội, cán bộ, đảng viên phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung, đó là: Học tập; làm theo Bác; nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thời gian tới đạt kết quả thiết thực, bảo đảm yêu cầu của Bộ Chính trị nêu trong Kết luận số 01-KL/TW, công tác tổ chức thực hiện cần có sự điều chỉnh, đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức, cả trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Về học tập: Từ khâu chuẩn bị nội dung đến tổ chức học tập phải hướng tới mục đích là làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Do vậy, không chỉ học theo chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm là đủ, là coi như “xong” việc học. Để việc học tập đạt kết quả, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn của Đảng, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài, coi đó là công việc thường xuyên hằng ngày, là trách nhiệm thiết thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Theo đó, việc học tập đi đôi với tu dưỡng, rèn luyện đạo đức phải được thực hiện suốt đời như lời dạy của Bác: “Một dân tộc, một đảng viên và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. 

Cùng với việc học tập theo kế hoạch, chương trình, nội dung do cơ quan Trung ương tổ chức, cấp ủy các cấp cần khơi dậy, đề cao trách nhiệm chính trị, tính tự giác, chủ động gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong học tập và tự học tập, tự nghiên cứu để hiểu sâu, áp dụng trong thực hành nhiệm vụ, chức trách được giao, lối sống hằng ngày. Công việc đó cần sự quan tâm của người đứng đầu cấp ủy, của người chủ trì địa phương, cơ quan, đơn vị, sự chủ động tham mưu của cơ quan tuyên giáo đối với Ban Thường vụ cấp mình về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức. Việc đưa nội dung chuyên đề của Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng dưới hình thức tọa đàm, trao đổi (Chi ủy phân công một đồng chí chuẩn bị nội dung), liên hệ với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, của từng cá nhân cần được tiếp tục duy trì thường xuyên. Đó cũng là cách học tập hiệu quả, dễ thực hiện. Cách làm đó không chỉ củng cố kiến thức, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác mà còn nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hành tự phê bình và phê bình một cách thiết thực, không hình thức. Tránh tình trạng chỉ học chuyên đề do Trung ương tổ chức, hoặc mời báo cáo viên đến trình bày chuyên đề do Trung ương chuẩn bị là coi như đã hoàn thành việc học tập.

Việc lấy kết quả học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm cần phải được đánh giá thực chất, áp dụng thật hiệu quả trong thời gian tới. Thông qua đó phát hiện tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong đổi mới, sáng tạo cách thức học tập, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. 

Việc “làm theo”: Để “làm theo” Bác đạt kết quả rõ nét hơn nữa, cấp ủy các cấp, tổ chức đảng và các tổ chức chính trị-xã hội cần xây dựng kế hoạch làm theo thật cụ thể trên cơ sở kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị, những công việc trọng tâm, những vấn đề bức, nổi cộm được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở kế hoạch làm theo của cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đều phải xây dựng kế hoạch làm theo và tự giác thực hiện kế hoạch đó; thông qua sinh hoạt đảng để báo cáo kết quả “làm theo” của bản thân. Các đồng chí giữ trách nhiệm càng cao, càng phải gương mẫu “xây dựng trước”, “thực hiện trước” kế hoạch làm theo.

Hằng năm, lấy kết quả thực hiện kế hoạch làm theo của cá nhân, tập thể làm một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, phát hiện tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nêu gương của cán bộ, đảng viên: Bác Hồ từng nói: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". Người chủ trương lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau. Theo Người, nêu gương là phương pháp dùng sự việc tốt, con người điển hình tiên tiến, để tác động mạnh mẽ đến người khác, khiến họ khâm phục, tán thành và noi theo.

Học tập và làm theo phong cách nêu gương của Bác, từ nhiệm kỳ khóa XI tới nay, Đảng đã ban hành 3 quy định về nêu gương: Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Để thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương trong lời nói, việc làm, lối sống hằng ngày của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì, người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị, đòi hỏi cấp ủy phải chỉ đạo cụ thể hóa các quy định đó thành những nội dung sát với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, với mỗi cán bộ, đảng viên. 

Từ những kết quả rất quan trọng, khá toàn diện đạt được trong nhiệm kỳ XII của Đảng, với quyết tâm mới, trên ba nội dung học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất định thời gian tới, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực hơn, khẳng định sự cần thiết, tầm quan trọng, không thể thiếu của việc học và làm theo Bác đối với toàn xã hội./. 
https://dangcongsan.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/9/2022)
“Quỹ độc lập” – “Tuần lễ VÀNG”: Bài học về phát huy sức mạnh lòng dân (30/8/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước, khí phách anh hùng và khát vọng hạnh phúc của dân tộc Việt Nam (11/8/2022)
“Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” (11/8/2022)
Những người kể chuyện về Bác Hồ bằng nhiều ngoại ngữ (11/8/2022)
Tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác (18/7/2022)
Học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên (31/5/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - cả cuộc đời vì nước, vì dân (19/5/2022)
Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm bình dị, đầy ý nghĩa (19/4/2022)
Quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh (01/4/2022)
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới (10/02/2022)
Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/02/2022)
Ý Đảng – lòng Dân, lòng Dân – ý Đảng (09/02/2022)
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực (23/11/2021)
Liêm chính - Phẩm chất quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/11/2021)
Gương mẫu học tập và làm theo Bác (26/10/2021)
Đạo đức cách mạng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và những bài học đối với cán bộ, đảng viên hiện nay (10/9/2021)
Tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác (08/9/2021)
Ra mắt sách “Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập” (01/9/2021)
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII (26/8/2021)
Làm theo Bác bằng những việc thiết thực (18/8/2021)
Đề cao trách nhiệm nêu gương (27/7/2021)
Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ (27/7/2021)
Tình cảm của Bác với thương binh, liệt sĩ (21/7/2021)
Học và làm theo tư tưởng, phong cách “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/7/2021)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (19/7/2021)
Đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo Bác (05/7/2021)
Hiệu quả từ học và làm theo Bác (29/6/2021)
Học tập và làm theo Bác phải bằng hành động cụ thể, thiết thực, nói đi đôi với làm* (14/6/2021)
Làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học tập Bác, làm theo Bác trong thực tiễn (14/6/2021)
Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Triệu Phong (24/5/2021)
Trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (19/5/2021)
Tháng 5 nhớ Bác: Tư tưởng ‘lấy dân làm gốc’ mãi mãi soi sáng (18/5/2021)
Tháng Năm nhớ Bác (18/5/2021)
Tạo sự chuyển biến trong học tập và làm theo Bác ở thị trấn Gio Linh (10/5/2021)
Huyện Gio Linh thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các nhiệm vụ quan trọng của địa phương (10/5/2021)
Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW đạt nhiều kết quả nổi bật ở Triệu Phong (23/4/2021)
Triệu Phong đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (23/4/2021)
Hải Lăng đổi mới, sáng tạo việc học tập và làm theo Bác (23/4/2021)
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng: Việc thực hiện Chỉ thị 05 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị (22/4/2021)
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở tỉnh Quảng Trị (22/4/2021)
Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị: Tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh (20/4/2021)
Học tập và làm theo Bác, xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới (20/4/2021)
Gắn học tập và làm theo Bác với hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước (19/4/2021)
Phát huy quyền và trách nhiệm cử tri trong bầu cử theo lời căn dặn của Bác Hồ (16/4/2021)
Tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (16/4/2021)
Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương (13/4/2021)
Sức lan tỏa từ Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (25/3/2021)
Học tập và làm theo phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước (22/3/2021)
Phê phán quan điểm sai trái, xuyên tạc về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (22/3/2021)
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên của Chính phủ tuyên thệ nhậm chức tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I (2/3/1946)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 2/3/1946. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
Nhân dân Pác Bó - Hà Quảng đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm (20-02-1961)
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn ca múa dân gian Nhật Bản sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)
Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Hành chính kháng chiến (1948)
văn kiện Đảng
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh