Thứ Bảy ngày 03/12/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 12/7/2021

Định hướng phát triển khoa học xã hội và nhân văn phục vụ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII
“Định hướng phát triển khoa học xã hội và nhân văn phục vụ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” là chủ đề Tọa đàm khoa học do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 8/7 tại Hà Nội. GS. TS. Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Tọa đàm.
Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ phát biểu chỉ đạo.

Tham dự Tọa đàm có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn cùng đại biểu một số ban, ngành, vụ, viện, trường đại học, địa phương.

Với mục đích xác định những định hướng lớn phát triển khoa học xã hội và nhân văn để triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đại biểu dự Tọa đàm đã bàn thảo về những nội dung cốt lõi, tập trung vào 3 nội dung chính: Xây dựng hệ giá trị con người, xã hội Việt Nam, đảm bảo an ninh con người; Khai thác, phát huy tài nguyên văn hóa Việt Nam; Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Theo đó, cùng với những nhận định, đề xuất, nhiều vấn đề đặt ra cũng được nêu lên như: làm thế nào để khơi dậy khát vọng, giữ vững, bồi đắp và quan trọng hơn là hiện thực hóa khát vọng? Làm thế nào để chuyển khát vọng độc lập, tự do trong thời chiến trước đây thành khát vọng phồn vinh, hạnh phúc trong thời bình, hội nhập quốc tế hiện nay? Cần phải làm gì, tập trung vào những vấn đề then chốt nào để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam?...

Bên cạnh những thành tựu đạt được trên lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn, các chuyên gia, nhà khoa học cũng nêu lên những hạn chế, bất cập liên quan đến phát triển văn hóa, con người Việt Nam; những nhận thức chưa đúng, chưa thống nhất về hệ giá trị, về đời sống văn hóa, về công nghiệp văn hóa và kinh tế văn hóa... Đúng như Đại hội Đảng lần thứ XIII đã chỉ ra: “Lĩnh vực văn hóa, xã hội chưa có nhiều đột phá, hiệu quả chưa cao. Văn hóa chưa được quan tâm tương xứng với kinh tế và chính trị, chưa thật sự trở thành nguồn lực, động lực nội sinh của sự phát triển bền vững đất nước”.


Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu. (Ảnh: HMT)


Trên cơ sở quan điểm, phương hướng được Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định: “Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh; vừa phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế”, Tọa đàm đã nêu lên một số nhóm giải pháp cơ bản cả về lý luận và thực tiễn, trong đó có những nội dung như: khảo sát, đánh giá hệ sinh thái văn hóa Việt Nam, tài nguyên văn hóa Việt Nam; cơ chế, chính sách; giáo dục, truyền thông; quản lý văn hóa và quản lý thị trường văn hóa...

Phát biểu kết luận Tọa đàm, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: Văn hóa, con người là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Về mặt nhận thức, vấn này đã được đặt ra từ lâu, thể hiện qua những chủ trương, chính sách của Đảng, tuy nhiên, kết quả triển khai thực hiện trên nhiều mặt chưa được như mong muốn. Đại hội XIII của Đảng đã có những quan điểm và đánh giá mang tính đột phá, trong đó nhấn mạnh đến việc khơi dậy khát vọng, tiềm lực con người để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Muốn vậy, thì những giá trị khoa học xã hội - nhân văn - văn hóa phải được tôn trọng và khai thác “đúng tầm”; phải được coi là một trong những nguồn tài nguyên quan trọng, làm “bệ đỡ” và bảo đảm cho tính bền vững của phát triển kinh tế - xã hội.

GS. TS. Phùng Xuân Nhạ nhận định: Tọa đàm đã đạt mục tiêu đề ra, trong đó thống nhất được những định hướng quan trọng. Theo đó, trong thời gian tới, đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, góp ý với Ban Tuyên giáo Trung ương vào một số vấn đề sau:

Thứ nhất, tiếp tục có những luận điểm, quan điểm nghiên cứu, đánh giá về hệ giá trị con người Việt Nam, hệ giá trị quốc gia trong tình hình mới. Trong đó đặc biệt chú ý đến những điểm mới, cách tiếp cận mới; phải quan tâm cả về mặt nhận thức, lý luận và thực tiễn, để những đề xuất liên quan đến chính sách phát triển văn hóa, con người thực sự đi vào cuộc sống, phù hợp với thực tiễn.

Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất  những giải pháp cụ thể, khoa học nhằm phát huy được tốt nhất tài nguyên văn hóa của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Trong đó chú ý đến bản sắc và những giá trị truyền thống, phải coi đây là cái “lõi”, là gốc của sự phát triển. Theo đó, cũng cần có những cách tiếp cận mới về khái niệm “công nghiệp văn hóa” trên cơ sở tổng kết thực tiễn.

Thứ ba, tiếp tục nghiên cứu một cách bài bản, căn cơ để làm rõ nội hàm “khơi dậy khát vọng” phù hợp với đặc điểm của Việt Nam; những điều kiện “cần và đủ” để không chỉ là “khơi dậy” mà còn phải là “nuôi dưỡng khát vọng”; xác định đúng những cấu trúc, yếu tố, bài học từ quá khứ và kinh nghiệm hiện đại của các nước trên thế giới. Tiếp tục đưa ra những luận cứ về văn hóa, con người Việt Nam để có sự thống nhất cao, trước mắt nhằm phục vụ thiết thực cho quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

http://tuyengiao.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Chuyển đổi số trong cơ quan đảng, đoàn thể (10/10/2022)
Khoa học xã hội và nhân văn qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW (06/10/2022)
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới (11/8/2022)
Nghị quyết 18 hướng tới bảo đảm hài hòa lợi ích, giảm thiểu tiêu cực về đất đai (02/8/2022)
Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII (29/7/2022)
Định hướng lớn để phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (22/7/2022)
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII (22/7/2022)
Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII (13/7/2022)
Bước tiến trong công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay (13/7/2022)
Hoàn thiện chính sách hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo (15/6/2022)
Ra sức phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII (11/5/2022)
Để xứng danh Đảng cầm quyền (27/4/2022)
Đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa trong các chính sách xã hội ở nước ta hiện nay (15/4/2022)
Tự phê bình và phê bình trong xây dựng các tổ chức cơ sở đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (06/4/2022)
Xây dựng Đảng - nhiệm vụ then chốt trong Chiến lược phát triển tổng thể của đất nước (06/4/2022)
Quán triệt, triển khai thực hiện quy định mới về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng (15/3/2022)
Tập trung chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng (11/3/2022)
Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII (01/3/2022)
Nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ hiện nay (25/02/2022)
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng (10/02/2022)
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII: Điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng (19/01/2022)
Góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (30/11/2021)
Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (23/11/2021)
Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (23/11/2021)
Ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 (16/11/2021)
Nâng cao đạo đức công vụ, đảng viên (16/11/2021)
​Ban hành Nghị quyết đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 (08/11/2021)
Nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu (15/10/2021)
Thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII (11/10/2021)
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị - Hai nhiệm vụ song hành (11/10/2021)
Khoa học công nghệ tạo đột phá mới (29/9/2021)
Quan điểm, định hướng của Đảng về bảo vệ môi trường (28/9/2021)
Chủ quyền số quốc gia trên không gian mạng (17/9/2021)
Đẩy mạnh thực hiện bình đẳng giới và công tác phụ nữ theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng (14/9/2021)
Một số nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng (01/9/2021)
Nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị (01/9/2021)
Đổi mới công tác thông tin đối ngoại nhằm tích cực góp phần khơi dậy và bồi đắp khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc (01/9/2021)
Tập trung xây dựng nền hành chính theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả (23/8/2021)
Phát huy lợi thế dân số vàng, thích ứng với quá trình già hóa dân số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII (18/8/2021)
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQVN thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (17/8/2021)
Đường lối, chính sách phát triển kinh tế trong Văn kiện Đại hội XIII xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn (13/8/2021)
Những điểm mới về kinh tế trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (06/8/2021)
Nhiều cách làm sáng tạo để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (04/8/2021)
Con người là mục tiêu và động lực trong đường lối phát triển kinh tế (02/8/2021)
Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ (02/8/2021)
Phát triển kinh tế số ở Việt Nam (28/7/2021)
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp, các hội văn học, nghệ thuật, hội Khoa học - Kỹ thuật và các đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức (22/7/2021)
Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị theo quan điểm Đại hội XIII (21/7/2021)
Phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng (19/7/2021)
Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII (19/7/2021)
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ viên nén chuyên dùng cho cây lúa quy mô công nghiệp.
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 4.326
Hôm nay 2.856
Hôm qua 7.231
Tất cả 7.676.895
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!