Thứ Bảy ngày 26/11/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Cập nhật: Thứ Năm, ngày 22/7/2021

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp, các hội văn học, nghệ thuật, hội Khoa học - Kỹ thuật và các đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức
Sáng 21/7/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp, các hội văn học, nghệ thuật, hội Khoa học - Kỹ thuật và các đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Tham dự hội nghị có trên 2.000 đại biểu, kết nối 40 điểm cầu. Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị, các đại biểu đã nghiêm túc tiếp thu, học tập các nội dung đã được đưa ra tại Hội nghị .
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội cũng củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới đất nước; biểu thị sự nhất trí, quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta; phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Từ đó, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, đưa nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng chí nhấn mạnh, để thực hiện mục tiêu trên cần có sự tham gia của các cấp, các ngành của hệ thống chính trị, toàn xã hội, trong đó đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học đóng vai trò rất quan trọng.

Hội nghị sẽ tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên sâu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật. Trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng cho đội ngũ văn, nghệ sĩ trí thức cả nước; tạo sự thống nhất ý trí quyết tâm chính trị, thúc đẩy nâng cao hiệu quả của hoạt động trong văn hoá sáng tạo trí thức; tạo ra những sản phẩm, công trình có giá trị cao thiết thực. Đồng chí cũng lưu ý các đại biểu cần nhận thức sâu sắc, nghiêm túc và coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021, công việc thường xuyên phải thực hiện một cách cẩn trọng, bài bản trong suốt cả nhiệm kỳ. Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động văn học, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật có chất lượng cao, có tính Đảng sâu sắc, thiết thực phục vụ sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới. Trong quá trình nghiên cứu, các đại biểu cần chú ý các nội dung chuyên sâu của văn kiện Đại hội XIII của Đảng, những quan điểm của Đại hội về văn hoá, văn nghệ, khoa học kỹ thuật, đội ngũ văn nghệ sĩ trí thức, những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới...

Tại hội nghị, đại biểu được giới thiệu những vấn đề mới, cốt lõi trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm đổi mới. Quan điểm chỉ đạo, định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trên các lĩnh vực chủ yếu trong 5 năm 2021 - 2025. Những quan điểm, định hướng của Đảng đối với hoạt động văn học, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật nhằm xây dựng đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ phát huy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm, tài năng, sáng tạo đóng góp nhiều hơn những công trình, tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn, tư tưởng và nghệ thuật, phục vụ cao nhất cho công cuộc đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu đã được nghe phổ biến 2 chuyên đề gồm: "Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hoá, văn nghệ qua các kỳ Đại hội; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới" do đồng chí PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt. Chuyên đề: "Phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo" trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030 do đồng chí TS Lê Xuân Định - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ truyền đạt. Đây là một nội dung quan trọng được quán triệt tại hội nghị.Theo đó, nội dung khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được thể hiện đậm nét, đồng bộ, xuyên suốt trong tất cả các phần từ chủ đề, quan điểm phát triển, mục tiêu chiến lược, các đột phá chiến lược đến phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong 10 năm tới của đất nước với chủ đề "Phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế".
 
Sau khi nghe truyền đạt các chuyên đề, nghiên cứu tài liệu, các đại biểu sẽ xây dựng chương trình hành động phù hợp với hoạt động chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị của địa phương./.
 

 
Tin, ảnh: Hải Yến-Thái Sơn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Chuyển đổi số trong cơ quan đảng, đoàn thể (10/10/2022)
Khoa học xã hội và nhân văn qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW (06/10/2022)
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới (11/8/2022)
Nghị quyết 18 hướng tới bảo đảm hài hòa lợi ích, giảm thiểu tiêu cực về đất đai (02/8/2022)
Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII (29/7/2022)
Định hướng lớn để phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (22/7/2022)
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII (22/7/2022)
Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII (13/7/2022)
Bước tiến trong công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay (13/7/2022)
Hoàn thiện chính sách hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo (15/6/2022)
Ra sức phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII (11/5/2022)
Để xứng danh Đảng cầm quyền (27/4/2022)
Đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa trong các chính sách xã hội ở nước ta hiện nay (15/4/2022)
Tự phê bình và phê bình trong xây dựng các tổ chức cơ sở đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (06/4/2022)
Xây dựng Đảng - nhiệm vụ then chốt trong Chiến lược phát triển tổng thể của đất nước (06/4/2022)
Quán triệt, triển khai thực hiện quy định mới về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng (15/3/2022)
Tập trung chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng (11/3/2022)
Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII (01/3/2022)
Nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ hiện nay (25/02/2022)
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng (10/02/2022)
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII: Điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng (19/01/2022)
Góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (30/11/2021)
Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (23/11/2021)
Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (23/11/2021)
Ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 (16/11/2021)
Nâng cao đạo đức công vụ, đảng viên (16/11/2021)
​Ban hành Nghị quyết đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 (08/11/2021)
Nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu (15/10/2021)
Thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII (11/10/2021)
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị - Hai nhiệm vụ song hành (11/10/2021)
Khoa học công nghệ tạo đột phá mới (29/9/2021)
Quan điểm, định hướng của Đảng về bảo vệ môi trường (28/9/2021)
Chủ quyền số quốc gia trên không gian mạng (17/9/2021)
Đẩy mạnh thực hiện bình đẳng giới và công tác phụ nữ theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng (14/9/2021)
Một số nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng (01/9/2021)
Nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị (01/9/2021)
Đổi mới công tác thông tin đối ngoại nhằm tích cực góp phần khơi dậy và bồi đắp khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc (01/9/2021)
Tập trung xây dựng nền hành chính theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả (23/8/2021)
Phát huy lợi thế dân số vàng, thích ứng với quá trình già hóa dân số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII (18/8/2021)
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQVN thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (17/8/2021)
Đường lối, chính sách phát triển kinh tế trong Văn kiện Đại hội XIII xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn (13/8/2021)
Những điểm mới về kinh tế trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (06/8/2021)
Nhiều cách làm sáng tạo để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (04/8/2021)
Con người là mục tiêu và động lực trong đường lối phát triển kinh tế (02/8/2021)
Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ (02/8/2021)
Phát triển kinh tế số ở Việt Nam (28/7/2021)
Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị theo quan điểm Đại hội XIII (21/7/2021)
Phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng (19/7/2021)
Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII (19/7/2021)
Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản (15/7/2021)
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ viên nén chuyên dùng cho cây lúa quy mô công nghiệp.
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 751
Hôm nay 5.584
Hôm qua 7.935
Tất cả 7.624.187
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!