Thứ Tư ngày 28/9/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 02/8/2021

Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ
Việt Nam trong quá trình mở cửa, hội nhập, luôn chú trọng tới sự độc lập, tự chủ. Tính độc lập, tự chủ của Việt Nam thể hiện trước hết trong việc xác định đường lối hội nhập nhất quán. Hội nhập quốc tế trên cơ sở thực lực của mình, tư duy sáng tạo để có chủ trương và chính sách đúng đắn và có những bước đi vững chắc trên con đường độc lập, tự chủ.

Trong quá trình hội nhập kinh tế, Việt Nam luôn chú trọng đổi mới trong nước, coi cải cách, hoàn thiện thể chế trong nước là cơ sở để hội nhập kinh tế thành công, đồng thời khai thác, tận dụng các thỏa thuận đã ký và có các biện pháp phòng vệ hợp lý trước những tác động tiêu cực từ hội nhập kinh tế.

Độc lập, tự chủ của quốc gia đòi hỏi Việt Nam phải có một nền kinh tế độc lập, tự chủ. Đó là nền kinh tế có cơ cấu kinh tế hợp lý, hiệu quả và bảo đảm độ an toàn cần thiết; nền kinh tế phát triển bền vững và có năng lực cạnh tranh cao; cơ cấu xuất, nhập khẩu cân đối; đầu tư trực tiếp của nước ngoài trong một số ngành kinh tế, nhất là những ngành kinh tế quan trọng, chiếm một tỷ lệ không thể chi phối được nền kinh tế; hạn chế hoặc không cho phép đầu tư nước ngoài vào những ngành nhạy cảm... Nói cách khác, một nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh toàn cầu hoá là nền kinh tế có khả năng thích ứng cao với những biến động của tình hình quốc tế và ít bị tổn thương trước những biến động đó; trong bất cứ tình huống nào nó cũng có thể cho phép duy trì được các hoạt động bình thường của xã hội và phục vụ đắc lực nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ ở nước ta được thể hiện ở độc lập, tự chủ về đường lối phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo tiềm lực kinh tế, khoa học và công nghệ, cơ sở vật chất - kỹ thuật đủ mạnh; có cơ cấu kinh tế hợp lý, có hiệu quả và sức cạnh tranh cao; tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực và sản phẩm kinh tế chủ yếu có vai trò quan trọng hàng đầu, hiệu quả… Cùng với đó, phải bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; an toàn năng lượng, tài chính - tiền tệ, môi trường; đất nước phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững.

Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, độc lập về kinh tế của một quốc gia không phải là biệt lập, khép kín, tự cung, tự cấp. Tự chủ không phải là tự quyết định một cách cứng nhắc và tuyệt đối, không tính đến các quy định của các thể chế kinh tế - tài chính quốc tế, không thực hiện đúng các cam kết, luật pháp và thông lệ quốc tế... Tham gia vào sân chơi quốc tế, chúng ta đã thực hiện mở cửa thị trư­ờng nội địa, chủ động thay đổi kết cấu kinh tế, đã hình thành các khu công nghiệp tập trung và hướng tới hình thành một số trung tâm kinh tế lớn để thu hút một khối l­ượng lớn vốn đầu tư­. Mặt khác, chúng ta thực hiện tự do hoá nền kinh tế theo các cam kết quốc tế, tức là chuyển giao một số quyền đáng kể từ nhà n­ước sang thị tr­ường. Trong điều kiện kết cấu độc lập về kinh tế thay đổi nh­ư vậy, trọng tâm của việc bảo đảm chủ quyền kinh tế là tăng cư­ờng toàn diện năng lực tự chủ kinh tế.

Từ việc xác định đúng mục tiêu, nội dung xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chúng ta đã tập trung phát triển các ngành, các lĩnh vực trọng yếu tạo nền tảng cho phát triển bền vững, vừa đáp ứng nhu cầu trong nước trên mọi tình huống, vừa bảo đảm cho xuất khẩu. Nguồn lực để công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ được thu hút cả trong nước và ngoài nước, kết hợp hài hòa giữa ngoại lực và nội lực, trong đó phát huy mạnh mẽ nội lực.

Thành công trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong 35 năm đổi mới vừa qua chính là nền kinh tế có bước phát triển tốt và ổn định, tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp lý, xu hướng phát triển năm sau cao hơn năm trước, chất lượng tăng trưởng được nâng lên. Nền kinh tế từng bước được cơ cấu lại gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế được tăng cường, nguồn nhân lực để cung ứng cho phát triển kinh tế - xã hội ngày càng phát triển. Nền kinh tế Việt Nam đã đứng vững và phát triển trước những thách thức to lớn từ các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và nhất là trong đại dịch Covid-19. Chính phủ đã thực hiện tốt vai trò quản lý và kiến tạo. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, minh bạch, bình đẳng hơn, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế đang được nâng lên. Đáng chú ý, các chỉ số về kết quả hội nhập kinh tế đã đạt được ở mức cao. Theo báo cáo của Chính phủ, tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tính chung cả giai đoạn 2016-2020, đạt 167,8 tỷ USD. Hiện đã có hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia đầu tư vào Việt Nam. Vốn FDI vào Việt Nam chiếm khoảng 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Các đối tác đã cam kết viện trợ hơn 3 tỷ USD cho Việt Nam từ 2018 đến 2020. Đến nay đã có hơn 70 nước công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ thành công là nhân tố trọng yếu để tăng cường nội lực của đất nước./.

 

GS.TS Vũ Văn Hiền

Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

http://tuyengiao.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới (11/8/2022)
Nghị quyết 18 hướng tới bảo đảm hài hòa lợi ích, giảm thiểu tiêu cực về đất đai (02/8/2022)
Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII (29/7/2022)
Định hướng lớn để phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (22/7/2022)
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII (22/7/2022)
Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII (13/7/2022)
Bước tiến trong công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay (13/7/2022)
Hoàn thiện chính sách hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo (15/6/2022)
Ra sức phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII (11/5/2022)
Để xứng danh Đảng cầm quyền (27/4/2022)
Đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa trong các chính sách xã hội ở nước ta hiện nay (15/4/2022)
Tự phê bình và phê bình trong xây dựng các tổ chức cơ sở đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (06/4/2022)
Xây dựng Đảng - nhiệm vụ then chốt trong Chiến lược phát triển tổng thể của đất nước (06/4/2022)
Quán triệt, triển khai thực hiện quy định mới về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng (15/3/2022)
Tập trung chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng (11/3/2022)
Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII (01/3/2022)
Nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ hiện nay (25/02/2022)
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng (10/02/2022)
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII: Điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng (19/01/2022)
Góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (30/11/2021)
Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (23/11/2021)
Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (23/11/2021)
Ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 (16/11/2021)
Nâng cao đạo đức công vụ, đảng viên (16/11/2021)
​Ban hành Nghị quyết đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 (08/11/2021)
Nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu (15/10/2021)
Thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII (11/10/2021)
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị - Hai nhiệm vụ song hành (11/10/2021)
Khoa học công nghệ tạo đột phá mới (29/9/2021)
Quan điểm, định hướng của Đảng về bảo vệ môi trường (28/9/2021)
Chủ quyền số quốc gia trên không gian mạng (17/9/2021)
Đẩy mạnh thực hiện bình đẳng giới và công tác phụ nữ theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng (14/9/2021)
Một số nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng (01/9/2021)
Nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị (01/9/2021)
Đổi mới công tác thông tin đối ngoại nhằm tích cực góp phần khơi dậy và bồi đắp khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc (01/9/2021)
Tập trung xây dựng nền hành chính theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả (23/8/2021)
Phát huy lợi thế dân số vàng, thích ứng với quá trình già hóa dân số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII (18/8/2021)
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQVN thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (17/8/2021)
Đường lối, chính sách phát triển kinh tế trong Văn kiện Đại hội XIII xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn (13/8/2021)
Những điểm mới về kinh tế trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (06/8/2021)
Nhiều cách làm sáng tạo để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (04/8/2021)
Con người là mục tiêu và động lực trong đường lối phát triển kinh tế (02/8/2021)
Phát triển kinh tế số ở Việt Nam (28/7/2021)
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp, các hội văn học, nghệ thuật, hội Khoa học - Kỹ thuật và các đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức (22/7/2021)
Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị theo quan điểm Đại hội XIII (21/7/2021)
Phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng (19/7/2021)
Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII (19/7/2021)
Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản (15/7/2021)
Triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng (14/7/2021)
Định hướng phát triển khoa học xã hội và nhân văn phục vụ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII (13/7/2021)
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Phát triển KH&CN hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 1.523
Hôm nay 5.012
Hôm qua 6.593
Tất cả 6.579.414
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!