Chủ Nhật ngày 14/8/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tin trong tỉnh
Cập nhật: Thứ Năm, ngày 05/8/2021

Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm giải quyết tốt thủ tục hành chính
Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã chỉ rõ sự cần thiết phải tiến hành cải cách hành chính, đây được coi là một trong những giải pháp quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu lấy mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đặt lên hàng đầu. Từ đó làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị xem xét lại quá trình lãnh đạo, điều hành để có giải pháp kịp thời nâng cao năng lực quản trị công, cải thiện hình ảnh đối với người dân, doanh nghiệp cũng như thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Baoquangtri.vn
Trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện khá đồng bộ và hiệu quả việc cải cách hành chính mà trọng tâm là việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Nhờ đó, đã góp phần làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa chính quyền và người dân; xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, phục vụ, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước. Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2312/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Hiện nay, tỉnh Quảng Trị đã có 09/10 huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện đảo Cồn Cỏ) và 125/125 xã, phường, thị trấn đã kiện toàn, tổ chức lại Bộ phận Một cửa; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ phận Một cửa, đồng thời tổ chức tiếp nhận 100% thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Xác định rõ những hiệu quả cơ chế một cửa mang lại, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện Phần mềm một cửa điện tử và đã kết nối liên thông tới 100% các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã. Đồng thời thực hiện nâng cấp phần mềm một cửa điện tử đáp ứng theo quy định Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ tại địa chỉ https://motcua.quangtri.gov.vn và vẫn giữ vững mô hình kết nối liên thông 100% sở, ngành, huyện, xã. Cụ thể: số lượng đơn vị tham gia: 23 sở ban ngành cấp tỉnh (bao gồm Văn phòng UBND tỉnh, 18 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Cục thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội, Công an tỉnh); 9 huyện thị xã thành phố và 125 xã phường thị trấn. UBND tỉnh đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, đưa 1.529/1536 thủ tục hành chính ( đạt 99,5%)  của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh vào tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm. Đồng thời tiến hành hành rà soát, kiện toàn, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Một cửa theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp tạo điều kiện thuận lợi, cơ chế thông thoáng cho cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện thủ tục hành chính.

Để giảm được tình trạng cá nhân, tổ chức phải đi lại nhiều lần, tiếp xúc nhiều cơ quan, nhiều cấp hành chính; tăng cường cơ chế giám sát hoạt động của cơ quan hành chính, hạn chế tệ quan liêu, tiêu cực, cửa quyền trong đội ngũ cán bộ, công chức; tạo điều kiện thuận lợi cho việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính. Tỉnh đã xây dựng phần mềm đánh giá việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, áp dụng đánh giá cho các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Cá nhân, tổ chức có thể quét mã QR code trên phiếu đánh giá để đánh giá hoặc truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh sau đó nhập mã hồ sơ hoặc quét mã vạch trên phiếu để đánh giá trực tuyến.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thời gian qua tại tỉnh Quảng Trị đã cơ bản giải quyết được nhu cầu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp. Việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giải quyết thủ tục hành chính cũng như công tác tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính của cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị. 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa của các cơ quan, đơn vị thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn ở cả 3 cấp tỉnh, huyện và xã duy trì bình quân từ 98% đến 99%. Giảm phiền hà cho tổ  chức, công dân, thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn, quy chế làm việc và các thủ tục, lệ phí được công khai, minh bạch; tổ chức, công dân có điều kiện tham gia giám sát công việc của cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước khi họ thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính theo quy trình đã được tỉnh phê duyệt. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cũng đã góp phần tăng cường năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước, kỹ năng, nghiệp vụ hành chính, cũng như tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức hành chính nhằm xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị vẫn còn một số hạn chế, như: một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm và chỉ đạo quyết liệt; tổ chức thực hiện chưa đồng bộ, kịp thời nhiệm vụ được giao; công tác kiểm tra, đánh giá chưa được tiến hành thường xuyên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp đã dược đầu tư, nâng cấp nhưng vẫn còn một số nơi, đặc biệt tại một số xã vẫn chưa đáp ứng yêu cầu để phục vụ tốt cho cá nhân, tổ chức đến thực hiện thủ tục hành chính. Công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính và công chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hầu hết hoạt động kiêm nhiệm nên ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả trong công tác. Giải quyết công việc cho tổ chức, công dân ở một số cơ quan, đơn vị có khi chưa tuân thủ đầy đủ quy trình; tổ chức, công dân còn phải đi lại nhiều lần. Vẫn còn tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn, nhất là thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai.

Vì vậy để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên trong trong cải cách hành chính để đẩy mạnh hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, các cấp, các ngành cần tập trung vào các giải pháp cơ bản sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tập trung chỉ đạo quyết liệt và dành ưu tiên các nguồn lực cho việc  thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong việc lựa chọn, bố trí cán bộ, công chức, kiểm tra chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác phân cấp, phân quyền và trách nhiệm phối hợp trong quy trình xử lý thủ tục hành chính thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giảm bớt tình trạng quá hạn khi giải quyết hồ sơ liên thông, không để người dân và doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần để giải quyết công việc.

Hai là, tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính theo thẩm quyền, tổ chức niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết. Đồng thời, niêm yết công khaithời gian làm việc, họ tên, chức danh cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ, đường dây nóng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, mở sổ góp ý, hòm thư góp ý,... giúp cá nhân, tổ chức dễ dàng tiếp cậnthủ tục hành chính, tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát của người dân. Đẩy mạnh công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành quy trình nội bộtrong giải quyết thủ tục hành chính, loại bỏ những khâu trung gian, chồng chéogây phiền hà cho cá nhân, tổ chức; cập nhật kịp thời các quy định về thủ tục hành chính đểtổ chức triển khai thực hiện.

Ba là, đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là cơ chế một cửa hướng đến một cửa liên thông. Thông tin rộng rãi kết quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tham gia giám sát hoạt động cải cách thủ tục hành chính.

Bốn là, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Chất lượng công chức được thể hiện năng lực làm việc trên cơ sở trình độ chuyên môn, các kỹ năng, kinh nghiệm công tác và phẩm chất chính trị đạo đức. Để có được đội ngũ công chức có năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cần làm tốt công tác tuyển chọn công chức vào làm việc trong cơ quan, đảm bảo công bằng, khách quan, ưu tiên cho những người có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao, kỹ năng được thể hiện tốt, chuyên ngành phù hợp với vị trí công việc đang cần tuyển. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, rèn luyện đạo đức công vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ, hình thành sự chuyên nghiệp hóa trong các hoạt động công vụ.

Năm là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan, đơn vị tham gia vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Triển khai chấm điểm mức độ hài lòng về sự phục vụ  của công chức, viên chức bằng màn hình cảm ứng tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các cấp. Xử lý nghiêm những cá nhân, cơ quan, đơn vị và địa phương tuỳ tiện đặt ra các quy định thủ tục hành chính trái pháp luật, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân.

Sáu là, cần đầu tư hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo đủ diện tích và các điều kiện khác theo quy định phục vụ cho việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị phải được bố trí độc lập và đặt tại nơi trang trọng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch. Chú ý đến việc đầu tư xây dựng nhà kho phục vụ cho công tác lưu trữ hồ sơ. Tăng cường sử dụng hiệu quả các phần mềm một cửa áp dụng chung cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và hoàn thiện hệ thống đường truyền đảm bảo quản lý thống nhất, đồng bộ, thông suốt phù hợp với thực tế triển khai, hỗ trợ hiệu quả cho cán bộ, công chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Tin tưởng rằng, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, và sự triển khai đồng bộ các giải pháp về phối hợp, điều hành, giám sát, nguồn nhân lực, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin sẽ góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, tạo mối quan hệ tốt và sự tin tưởng của nhân dân với chính quyền từ đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã đề ra./.
https://tinhuyquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 (04/8/2022)
Nông dân Vĩnh Linh tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp (03/8/2022)
Hội thảo khoa học lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (01/8/2022)
Từng bước nâng cao tiềm lực, trình độ khoa học và công nghệ (29/7/2022)
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022): Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (26/7/2022)
Hướng Hóa tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế và đẩy mạnh thu hút đầu tư (13/7/2022)
Triển khai thí điểm sản phẩm du lịch đêm tại thị xã Quảng Trị (13/7/2022)
Thí điểm sản phẩm du lịch đêm tại một số di tích lịch sử (11/7/2022)
Khẩn trương giải quyết những thủ tục hành chính tồn đọng ở các sở, ngành, địa phương (30/6/2022)
Người phụ nữ đi đầu phát triển kinh tế ở thôn Chênh Vênh (30/6/2022)
Hướng Hóa chú trọng phát triển diện tích lúa nước (27/6/2022)
Quyết tâm nâng cao các chỉ số hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (17/6/2022)
Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả ở Vĩnh Ô (16/6/2022)
Vĩnh Linh: Thực hiện 60 mô hình sản xuất lúa hàng hóa tập trung vụ Hè Thu (16/6/2022)
​Ban hành Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (15/6/2022)
22 sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2022 (30/5/2022)
Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: Động lực để các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng (18/5/2022)
Phát triển nông nghiệp, nông thôn hiệu quả, nền tảng thúc đẩy Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững (06/5/2022)
Hiệu quả từ ngành công nghiệp chế biến sa khoáng ti tan và cát trắng (04/5/2022)
Phát triển bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu (04/5/2022)
Từ cánh đồng lớn đến nền nông nghiệp hiện đại (04/5/2022)
Mở hướng phát triển mới từ cây dược liệu (04/5/2022)
Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022 (28/4/2022)
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (26/4/2022)
Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022 (25/4/2022)
Nghệ An: Khoa học công nghệ nâng tầm sản phẩm OCOP (18/4/2022)
Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (12/4/2022)
Nhân rộng các mô hình “cánh đồng mẫu lớn” (07/4/2022)
Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Duẩn - Người con ưu tú của quê hương Quảng Trị, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam” (06/4/2022)
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp (05/4/2022)
Gặp để “Kết nối - Hội tụ - Phát triển” (04/4/2022)
Đông Hà tạo động lực để kinh tế tập thể phát triển (04/4/2022)
Vùng gò đồi Cam Lộ đang hồi sinh (01/4/2022)
Làm tốt công tác cải cách hành chính ở một xã biên giới (29/3/2022)
Nâng cao chất lượng cây giống lâm nghiệp (24/3/2022)
Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước, ký kết giao ước thi đua năm 2022 và tuyên dương, khen thưởng: Sở Khoa học và Công nghệ vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước (17/3/2022)
Hải Lăng phấn đấu trở thành huyện trọng điểm sản xuất công nghiệp (17/3/2022)
Nhân rộng diện tích trồng lúa nếp than ở Đakrông (16/3/2022)
“Đầu tàu” xây dựng hợp tác xã điển hình (01/3/2022)
Lan Hồ Điệp Sa Mù: Thu hút đông đảo khách mua vào dịp Tết Nhâm Dần 2022 (21/02/2022)
Khơi dậy đam mê và khát vọng vươn lên nhìn từ Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Trị năm 2021 (02/3/2022)
Tăng cường thông tin khoa học và công nghệ thúc đẩy chuyển giao tiến bộ khoa học, đổi mới sáng tạo (09/02/2022)
Ưu tiên năng lượng xanh, sạch và áp dụng giải pháp tiên tiến về KHCN (24/01/2022)
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và truy xuất nguồn gốc lâm sản (14/01/2022)
Khai thác tiềm năng, nâng tầm nông sản địa phương (22/12/2021)
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 (17/12/2021)
Xây dựng nền tảng phát triển đô thị thông minh (14/12/2021)
Quan tâm hỗ trợ đầu tư để nhân rộng diện tích nuôi tôm (10/12/2021)
Hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội “Tham vấn, góp ý dự thảo Khung định hướng Quy hoạch tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (01/12/2021)
Đổi mới đồng bộ cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ (15/11/2021)
Thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Ứng dụng KH&CN trong nhân giống và trồng cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại huyện Hướng Hóa
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 3.048
Hôm nay 6.361
Hôm qua 10.109
Tất cả 6.194.508
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!