Tin tức
Cập nhật: Thứ Sáu, ngày 10/9/2021

Đạo đức cách mạng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và những bài học đối với cán bộ, đảng viên hiện nay
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà tư tưởng về đạo đức - đạo đức học, mà “bản thân Người là một tấm gương về đạo đức cách mạng”(1). Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh được hình thành trong quá trình cách mạng Việt Nam và thể hiện phẩm chất đạo đức cách mạng của Người.
Bác Hồ trò chuyện với các trí thức. Ảnh: Tư liệu
Người đã bàn rất nhiều về đạo đức cách mạng, kể từ tác phẩm Đường cách mệnh (1927) đến Sửa đổi lối làm việc rồi Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân và Di chúc, gần 40 năm Người đã viết hơn 60 bài báo, sách về đạo đức cách mạng. Hầu như bài nói, bài viết nào của Người cũng đều đề cập đến vẫn đề đạo đức cách mạng.

Đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đạo đức của giai cấp công nhân nhưng đồng thời cũng là đạo đức của dân tộc; bởi vì đạo đức của Người được hình thành trên cơ sở đạo đức của chủ nghĩa Mác - Lênin và tinh hoa, đạo đức của nhân loại. Đó là các quan điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội...

Trong mỗi thời điểm lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhận thức sâu sắc, quan tâm đặc biệt đến vấn đề đạo đức cách mạng, Sửa đổi lối làm việc cho cán bộ đảng viên là việc làm thiết thực xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đạo đức cách mạng trong Sửa đổi lối làm việc, Người đã bàn luận về “ngũ đức” của cán bộ, đảng viên. Muốn trở thành người cán bộ, đảng viên tốt, người cách mạng chân chính, theo Người không có gì khó cả “điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì ít khuyết điểm sẽ càng ngày càng ít, mà những tính tốt như sau, ngày càng thêm”(3).

“Ngũ đức” cần ở mỗi người cán bộ, đảng viên đó là: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm.

“NHÂN là thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bào. Vì thế mà kiên quyết chống lại những người, những việc có hại đến Đảng, đến nhân dân. Vì thế mà sẵn lòng chịu cực khổ trước mọi người, hưởng hạnh phúc sau thiên hạ. Vì thế mà không ham giàu sang, không e cực khổ, không sợ oai quyền.

Những người đã không ham, không e, không sợ gì thì việc gì là việc phải họ đều làm được.

NGHĨA là ngay thẳng, không có tư tâm, không làm việc bậy, không có việc gì phải giấu Đảng. Ngoài lợi ích của Đảng, không có lợi ích riêng phải lo toan. Lúc Đảng giao cho việc, thì bất kỳ to nhỏ, đều ra sức làm cẩn thận. Thấy việc phải thì làm, thấy việc phải thì nói. Không sợ người ta phê bình mình, mà phê bình người khác cũng luôn luôn đúng đắn.

TRÍ vì không có việc tư túi nó làm mù quáng, cho nên đầu óc trong sạch, sáng suốt. Dễ hiểu lý luận. Dễ tìm phương hướng. Biết xem người. Biết xét việc. Vì vậy, mà biết làm việc có lợi, tránh việc có hại cho Đảng, biết vì Đảng mà cất nhắc người tốt, đề phòng người gian.

DŨNG là dũng cảm, gan góc, gặp việc phải có gan làm. Thấy khuyết điểm có gan sửa chữa. Cực khổ khó khăn, có gan chịu đựng. Có gan chống lại những sự vinh hoa, phú quý, không chính đáng nếu cần thì có gan hy sinh cả tính mệnh cho Đảng, cho Tổ quốc, không bao giờ rụt rè, nhút nhát.

LIÊM là không tham địa vị. Không tham tiền tài. Không tham sung sướng. Không ham người tâng bốc mình. Vì vậy mà quang minh chính đại, không bao giờ hủ hóa. Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ.”

Những đức tính tốt đó, Người gọi là đạo đức cách mạng. Có lẽ đây là lần đầu tiên Người dùng thuật ngữ này. Người khẳng định: “Đó là đạo đức cách mạng. Đạo đức đó không phải là đạo đức thủ cựu. Nó là đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, nó không phải vì danh vọng của cá nhân, mà vì lợi ích chung của Đảng, của dân tộc, của loài người.”(4)

Người nói rõ vai trò và tầm quan trọng của đạo đức: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một côngviệc to tát, mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì còn làm nổi việc gì?”(5).

Tóm lại, nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm là những phẩm chất cốt lõi của con người nên bao đời nay người ta bàn nhiều về nó, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bàn luận một cách hệ thống nhất, Người không chỉ nói nhiều, nói hay về “ngũ đức” mà cuộc đời Người còn là biểu hiện sáng ngời về những phẩm chất cao quý đó.

Sửa đổi lối làm việc luôn là văn kiện quan trọng về xây dựng Đảng. Được viết cách đây 74 năm, nhưng đến nay nội dung, tư tưởng tác phẩm vẫn giữ nguyên giá trị, là một trong những tài liệu để cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đất nước trải qua hơn 35 năm đổi mới, đã đạt được những thành tựu đáng quan trọng trên tất cả các mặt, vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế, tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu về kinh tế, thì sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Thực trạng đó được Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 chỉ rõ “tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước”.

Vì vậy, trong thời gian tới để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra, mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

Thứ nhất, để cán bộ, đảng viên thực sự là người lãnh đạo, người đày tớ trung thành của nhân dân, để Đảng Cộng sản Việt Nam phát huy được sức mạnh nội lực của trí tuệ và đạo đức, ngày một trưởng thành và vững mạnh, từ những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, cán bộ, đảng viên phải luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trước hết. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gần dân, hiểu tâm tư nguyện vọng của dân và củng cố mỗi liên hệ mật thiết với nhân dân. Mỗi cán bộ đảng viên phải sống có tình nghĩa, đạo làm người yêu thương đồng bào, đồng chí. Lúc nào cũng phải giương cao tinh thần đảng viên đi trước làng nước theo sau.

Thứ hai, cán bộ, đảng viên cần phải đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời đúng pháp luật đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, hoặc có biểu hiện sa đọa về đạo đức, lối sống, tham nhũng, buôn lậu, làm giàu bất chính. Vì những hành vi đó là “hành động xấu xa nhất, tội lỗi, đê tiện nhất trong xã hội”. Bản lĩnh người cán bộ, đảng viên phải kiên định không vì tiền bạc, địa vị mà bàn tay nhũng chàm. Cần có quy định nghiêm ngặt đối với các cán bộ, đảng viên có quan hệ nhiều đến tiền bạc, hàng hóa, tài sản của Nhà nước, của nhân dân.

Thứ ba, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tự lực, khắc phục khó khăn, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm; bám sát thực tiễn cuộc sống, quan hệ mật thiết và gắn bó chặt chẽ với nhân dân lao động; chủ động và sáng tạo trong công tác, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thứ tư, phải có quy chế chặt chẽ về việc rèn luyện, tu dưỡng đối với cán bộ, đảng viên; có kế hoạch thường xuyên kiểm tra việc rèn luyện đạo đức nhằm giúp cán bộ, đảng viên phấn đấu tu dưỡng để xứng đáng là người cách mạng chân chính. Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên phải tự giác, bền bỉ hàng ngày mà phát triển, củng cố, “cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong.

Thứ năm, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, vì chủ nghĩa cá nhân luôn luôn là kẻ thù của đạo đức cách mạng. Khi kinh tế thị trường càng phát triển, giao lưu hợp tác quốc tế càng mở rộng thì chủ nghĩa cá nhân càng có cơ hội phát triển. Vì vậy, các tổ chức Đảng cần coi trọng chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Để hạn chế mặt trái, mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, cần vận dụng tốt hơn nữa tư tưởng Hồ chí Minh về xây dựng Đảng, phải có những biện pháp cấp bách và lâu dài. Phải đặt vấn đề giáo dục đạo đức là biện pháp quan trọng hàng đầu và thường xuyên trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước. Giáo dục phải được chú trọng không chỉ trong học tập nghị quyết, chủ trương của Đảng mà ngay cả trong sinh hoạt thường kỳ của các cấp cơ sở Đảng

Thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên sẽ góp phần quan trọng thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, thực sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức, lương tâm, danh dự của dân tộc Việt Nam, thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa nước ta đến giữa thế kỷ XXI trở thành một nước phát triển theo đinh hướng xã hội chủ nghĩa
https://tinhuyquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/9/2022)
“Quỹ độc lập” – “Tuần lễ VÀNG”: Bài học về phát huy sức mạnh lòng dân (30/8/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước, khí phách anh hùng và khát vọng hạnh phúc của dân tộc Việt Nam (11/8/2022)
“Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” (11/8/2022)
Những người kể chuyện về Bác Hồ bằng nhiều ngoại ngữ (11/8/2022)
Tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác (18/7/2022)
Học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên (31/5/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - cả cuộc đời vì nước, vì dân (19/5/2022)
Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm bình dị, đầy ý nghĩa (19/4/2022)
Quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh (01/4/2022)
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới (10/02/2022)
Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/02/2022)
Ý Đảng – lòng Dân, lòng Dân – ý Đảng (09/02/2022)
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực (23/11/2021)
Liêm chính - Phẩm chất quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/11/2021)
Gương mẫu học tập và làm theo Bác (26/10/2021)
Tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác (08/9/2021)
Ra mắt sách “Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập” (01/9/2021)
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII (26/8/2021)
Làm theo Bác bằng những việc thiết thực (18/8/2021)
Đề cao trách nhiệm nêu gương (27/7/2021)
Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ (27/7/2021)
Tình cảm của Bác với thương binh, liệt sĩ (21/7/2021)
Học và làm theo tư tưởng, phong cách “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/7/2021)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (19/7/2021)
Đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo Bác (05/7/2021)
Đổi mới nội dung, phương pháp học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (29/6/2021)
Hiệu quả từ học và làm theo Bác (29/6/2021)
Học tập và làm theo Bác phải bằng hành động cụ thể, thiết thực, nói đi đôi với làm* (14/6/2021)
Làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học tập Bác, làm theo Bác trong thực tiễn (14/6/2021)
Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Triệu Phong (24/5/2021)
Trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (19/5/2021)
Tháng 5 nhớ Bác: Tư tưởng ‘lấy dân làm gốc’ mãi mãi soi sáng (18/5/2021)
Tháng Năm nhớ Bác (18/5/2021)
Tạo sự chuyển biến trong học tập và làm theo Bác ở thị trấn Gio Linh (10/5/2021)
Huyện Gio Linh thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các nhiệm vụ quan trọng của địa phương (10/5/2021)
Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW đạt nhiều kết quả nổi bật ở Triệu Phong (23/4/2021)
Triệu Phong đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (23/4/2021)
Hải Lăng đổi mới, sáng tạo việc học tập và làm theo Bác (23/4/2021)
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng: Việc thực hiện Chỉ thị 05 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị (22/4/2021)
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở tỉnh Quảng Trị (22/4/2021)
Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị: Tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh (20/4/2021)
Học tập và làm theo Bác, xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới (20/4/2021)
Gắn học tập và làm theo Bác với hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước (19/4/2021)
Phát huy quyền và trách nhiệm cử tri trong bầu cử theo lời căn dặn của Bác Hồ (16/4/2021)
Tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (16/4/2021)
Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương (13/4/2021)
Sức lan tỏa từ Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (25/3/2021)
Học tập và làm theo phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước (22/3/2021)
Phê phán quan điểm sai trái, xuyên tạc về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (22/3/2021)
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên của Chính phủ tuyên thệ nhậm chức tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I (2/3/1946)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 2/3/1946. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
Nhân dân Pác Bó - Hà Quảng đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm (20-02-1961)
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn ca múa dân gian Nhật Bản sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)
Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Hành chính kháng chiến (1948)
văn kiện Đảng
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh