Chủ Nhật ngày 14/8/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tin trong tỉnh
Cập nhật: Thứ Ba, ngày 26/10/2021

Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục
Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã thảo luận, thống nhất ban hành một số nghị quyết về kinh tế - xã hội, trong đó có Nghị quyết đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục trong chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị, là một trong những đột phá để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và sự phát triển của địa phương; phấn đấu đến năm 2025 Quảng Trị trở thành tỉnh năng động về môi trường đầu tư và kinh doanh.
Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị

Như chúng ta đã biết, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết đầu tiên - Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 15/4/2016 về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 30c/NQCP, ngày 8/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, mở đường cho kinh tế- xã hội phát triển, những năm qua toàn tỉnh đã tập trung chuẩn hóa, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính (TTHC); cắt giảm về thời gian và chi phí khi thực hiện TTHC. Bộ phận một cửa tiếp nhận TTHC của các cơ quan, đơn vị được thực hiện hiệu quả thông qua hệ thống thông tin một cửa điện tử. Cùng với đó, tỉnh ban hành một số chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư và các bộ chỉ số CCHC các cấp; tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của các cơ quan hành chính nhà nước theo vị trí việc làm, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thành lập và đưa vào hoạt động có hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Nhờ đó các chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); chỉ số CCHC (PAR INDEX); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT INDEX) được cải thiện. Mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước các cấp với người dân, doanh nghiệp và nền hành chính thực hiện phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn...

 

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được như đã nêu, hạn chế còn tồn tại hiện nay là một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thật sự quyết liệt; TTHC ở một số nơi, một số khâu còn rườm rà; nhiều hồ sơ TTHC liên quan đến đất đai, môi trường, đầu tư giải quyết chưa đảm bảo, gây khó khăn, ách tắc. Vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 chưa đạt yêu cầu chung của cả nước; kết quả chỉ số PCI, PAR INDEX không đạt mục tiêu đã đề ra; chỉ số SIPAS, PAPI được cải thiện nhưng chưa ổn định.

 

Để hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, năng động, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt tổ chức, doanh nghiệp và người dân, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021- 2025 đề ra mục tiêu đến năm 2025 100% TTHC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa, một cửa liên thông cấp huyện, cấp xã. TTHC được rà soát, đơn giản hóa; cắt giảm ít nhất 25% thời gian giải quyết TTHC so với quy định. Tỉ lệ số lượng hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn và trước hạn hằng năm đạt từ 99% trở lên. Tối thiểu 80% TTHC đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; được tích hợp, cung cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỉ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%. Hoàn thành các nội dung về chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ để xây dựng chính quyền điện tử và chính quyền số nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Chỉ số PCI, PAR INDEX và PAPI thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành khá của cả nước.

 

Giải pháp được đề ra trong thực hiện CCHC là phải nâng cao hiệu quả cải cách thể chế; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả cải cách TTHC, đơn giản hóa TTHC, nhất là các TTHC trên lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, tư pháp nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ số để cải tiến mọi quy trình, thủ tục của các cơ quan hành chính; giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Xây dựng chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định. Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao theo yêu cầu trong tình hình mới.

 

Mặt khác, phải nâng cao hiệu quả cải cách tài chính công. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định. Đẩy mạnh thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại; ưu tiên đầu tư các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm, kết nối trong vùng, giữa các địa phương, với trung tâm kinh tế của các tỉnh và cả nước tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển nhanh, bền vững. Phát triển hạ tầng số; nền tảng và hệ thống số; dữ liệu số; hạ tầng truyền dẫn; hệ thống dữ liệu để đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và xây dựng đô thị, thành phố thông minh.

 

Để thực hiện đạt được các nhiệm vụ, giải pháp trên, điều kiện tiên quyết là tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải CCHC của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của các cơ quan đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, cơ quan báo chí và Nhân dân trong công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra trong tổ chức thực hiện CCHC, thi hành công vụ; phát hiện và xử lý nghiêm trường hợp sai phạm. Thước đo của CCHC chính là sự hài lòng của người dân, tổ chức và mức độ ứng dụng thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong CCHC. Từ đó có cơ sở để xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong công tác CCHC.

http://baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 (04/8/2022)
Nông dân Vĩnh Linh tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp (03/8/2022)
Hội thảo khoa học lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (01/8/2022)
Từng bước nâng cao tiềm lực, trình độ khoa học và công nghệ (29/7/2022)
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022): Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (26/7/2022)
Hướng Hóa tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế và đẩy mạnh thu hút đầu tư (13/7/2022)
Triển khai thí điểm sản phẩm du lịch đêm tại thị xã Quảng Trị (13/7/2022)
Thí điểm sản phẩm du lịch đêm tại một số di tích lịch sử (11/7/2022)
Khẩn trương giải quyết những thủ tục hành chính tồn đọng ở các sở, ngành, địa phương (30/6/2022)
Người phụ nữ đi đầu phát triển kinh tế ở thôn Chênh Vênh (30/6/2022)
Hướng Hóa chú trọng phát triển diện tích lúa nước (27/6/2022)
Quyết tâm nâng cao các chỉ số hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (17/6/2022)
Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả ở Vĩnh Ô (16/6/2022)
Vĩnh Linh: Thực hiện 60 mô hình sản xuất lúa hàng hóa tập trung vụ Hè Thu (16/6/2022)
​Ban hành Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (15/6/2022)
22 sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2022 (30/5/2022)
Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: Động lực để các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng (18/5/2022)
Phát triển nông nghiệp, nông thôn hiệu quả, nền tảng thúc đẩy Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững (06/5/2022)
Hiệu quả từ ngành công nghiệp chế biến sa khoáng ti tan và cát trắng (04/5/2022)
Phát triển bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu (04/5/2022)
Từ cánh đồng lớn đến nền nông nghiệp hiện đại (04/5/2022)
Mở hướng phát triển mới từ cây dược liệu (04/5/2022)
Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022 (28/4/2022)
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (26/4/2022)
Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022 (25/4/2022)
Nghệ An: Khoa học công nghệ nâng tầm sản phẩm OCOP (18/4/2022)
Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (12/4/2022)
Nhân rộng các mô hình “cánh đồng mẫu lớn” (07/4/2022)
Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Duẩn - Người con ưu tú của quê hương Quảng Trị, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam” (06/4/2022)
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp (05/4/2022)
Gặp để “Kết nối - Hội tụ - Phát triển” (04/4/2022)
Đông Hà tạo động lực để kinh tế tập thể phát triển (04/4/2022)
Vùng gò đồi Cam Lộ đang hồi sinh (01/4/2022)
Làm tốt công tác cải cách hành chính ở một xã biên giới (29/3/2022)
Nâng cao chất lượng cây giống lâm nghiệp (24/3/2022)
Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước, ký kết giao ước thi đua năm 2022 và tuyên dương, khen thưởng: Sở Khoa học và Công nghệ vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước (17/3/2022)
Hải Lăng phấn đấu trở thành huyện trọng điểm sản xuất công nghiệp (17/3/2022)
Nhân rộng diện tích trồng lúa nếp than ở Đakrông (16/3/2022)
“Đầu tàu” xây dựng hợp tác xã điển hình (01/3/2022)
Lan Hồ Điệp Sa Mù: Thu hút đông đảo khách mua vào dịp Tết Nhâm Dần 2022 (21/02/2022)
Khơi dậy đam mê và khát vọng vươn lên nhìn từ Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Trị năm 2021 (02/3/2022)
Tăng cường thông tin khoa học và công nghệ thúc đẩy chuyển giao tiến bộ khoa học, đổi mới sáng tạo (09/02/2022)
Ưu tiên năng lượng xanh, sạch và áp dụng giải pháp tiên tiến về KHCN (24/01/2022)
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và truy xuất nguồn gốc lâm sản (14/01/2022)
Khai thác tiềm năng, nâng tầm nông sản địa phương (22/12/2021)
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 (17/12/2021)
Xây dựng nền tảng phát triển đô thị thông minh (14/12/2021)
Quan tâm hỗ trợ đầu tư để nhân rộng diện tích nuôi tôm (10/12/2021)
Hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội “Tham vấn, góp ý dự thảo Khung định hướng Quy hoạch tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (01/12/2021)
Đổi mới đồng bộ cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ (15/11/2021)
Thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Ứng dụng KH&CN trong nhân giống và trồng cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại huyện Hướng Hóa
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 3.047
Hôm nay 6.343
Hôm qua 10.109
Tất cả 6.194.490
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!