Thứ Sáu ngày 30/9/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tin trong tỉnh
Cập nhật: Thứ Năm, ngày 05/02/2015

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, những kết quả bước đầu
Là một tỉnh có trên 70% dân số sống dựa vào nông nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp là một nhu cầu bức thiết đối với Quảng Trị trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, trong thời điểm mà các lĩnh vực khác còn gặp rất nhiều khó khăn, sự phát triển nông nghiệp đúng hướng đã tạo thành “giá đỡ” vững chắc của nền kinh tế địa phương.

Qua nhiều nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đã khẳng định, quy hoạch trong phát triển ngành nông nghiệp là đúng hướng, phù hợp với chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhờ vậy đã khai thác được tiềm năng, lợi thế của từng vùng. Bên cạnh đó, việc hình thành vùng nguyên liệu gắn với các nhà máy chế biến đã thúc đẩy phát triển sản xuất, làm tăng giá trị sản xuất nông nghiệp. Trên lĩnh vực trồng trọt đã thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế, từ đó hình thành những vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, vùng trồng lạc, trồng sắn nguyên liệu...

Đến nay, diện tích gieo trồng lúa chất lượng cao chiếm trên 55% diện tích trồng lúa (2 vụ), các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn có kết quả khả quan, đây là tiền đề quan trọng để tỉnh sản xuất các loại lúa đặc sản, cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước, nhằm tạo chuỗi giá trị cao trong sản xuất. Đối với cây công nghiệp dài ngày, đã hình thành các vùng chuyên canh gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ, góp phần quan trọng vào công cuộc xoá đói, giảm nghèo, tạo đội ngũ lao động kỹ thuật mang tính công nghiệp trong nông nghiệp. Ngành chăn nuôi có bước chuyển mạnh từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang hình thức trang trại công nghiệp, quy mô lớn, chú trọng chất lượng đàn, gắn với bảo vệ môi trường, kiểm soát dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, đã thực hiện tăng chu chuyển đàn trên cơ sở tác động của khoa học- kỹ thuật, các chính sách hỗ trợ phát triển đã rút ngắn chu kỳ sản xuất, tăng chất lượng đàn, nâng cao giá trị và hiệu quả của người chăn nuôi. Phấn đấu đến năm 2015, tỷ trọng ngành chăn nuôi toàn tỉnh đạt từ 25-30% trong giá trị ngành nông nghiệp.

Ngành thủy sản cũng đang phát triển đúng hướng, phấn đấu trở thành ngành kinh tế mạnh của tỉnh với tổng sản lượng thuỷ sản năm 2014 tăng 19,8% so với năm 2010. Trong khai thác thuỷ sản từng bước được hiện đại hoá trang thiết bị, máy móc, ngư lưới cụ, ứng dụng khoa học- kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị sản xuất cho ngư dân. Việc xây dựng tổ hợp tác sản xuất trên biển đã mang lại hiệu quả thiết thực trong quản lý tàu cá, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, giúp ngư dân hỗ trợ nhau khi tham gia sản xuất trên biển. Trong nuôi trồng thuỷ sản, đã thực hiện chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ ứng dụng trong nuôi trồng, sản xuất giống, kiểm dịch động vật thuỷ sản, từ đó góp phần tăng nhanh sản lượng, năng suất, chất lượng và giá trị sản xuất, hạn chế rủi ro do dịch bệnh xảy ra.

Lâm nghiệp cũng có bước chuyển biến mạnh từ sản xuất lâm nghiệp truyền thống sang phát triển rừng bền vững, hình thành các vùng rừng trồng nguyên liệu tập trung, thâm canh theo quy hoạch. Đẩy mạnh phát triển cây nguyên liệu gỗ rừng trồng, hình thành vùng nguyên liệu tập trung. Hiện trên địa bàn tỉnh đã có trên 10 ngàn héc ta rừng trồng cấp chứng chỉ FSC được bán với giá cao hơn gỗ rừng thông thường từ 30-40%. Đây là bước đi cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu trong quá trình hội nhập, bảo vệ môi trường và phát triển rừng bền vững, mang lại lợi ích kinh tế cho người dân. Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản trên cơ sở gắn với các vùng chuyên canh, các vùng nguyên liệu đã thúc đẩy sự phát triển sản xuất, làm tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, tạo nền tảng cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Các tổ chức kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn từng bước được đổi mới, phát triển phù hợp với cơ chế thị trường, góp phần quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả dịch vụ đầu vào và đầu ra trong sản xuất, thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển. Hiện toàn tỉnh có 306 HTX sản xuất nông nghiệp thực hiện khá tốt vai trò “bà đỡ" cho kinh tế hộ trong phát triển sản xuất, có 24 trang trại đạt tiêu chí mới, góp phần giúp người dân phát huy lợi thế so sánh, mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh trong cơ chế thị trường. Có 7.151 tổ hợp tác trên các lĩnh vực hoạt động có hiệu quả, là tiền đề tiến tới thành lập HTX kiểu mới trong giai đoạn hiện nay. Kinh tế tư nhân đã được thúc đẩy phát triển, các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh cá thể đã góp phần tạo nên chuỗi giá trị hàn g hóa, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Tuy nhiên, cùng với những kết quả nổi bật đó, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập của một bộ phận nông dân vẫn còn bấp bênh. Điều kiện khí hậu khắc nghiệt, hàng năm thường xuyên xảy ra thiên tai, bão lụt gây ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất nông, lâm, thuỷ sản. Đất đai sản xuất nông nghiệp một số vùng còn manh mún, nhỏ lẻ, khó áp dụng công nghệ mới và mở rộng quy mô sản xuất. Sự biến động của thị trường, chi phí đầu vào tăng cao làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất. Thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp không ổn định, sự chênh lệch lợi nhuận giữa người sản xuất và người làm dịch vụ thương mại khá lớn nên không động viên, khuyến khích được người sản xuất. Nguồn vốn đầu tư cho ngành Nông nghiệp & PTNT còn thiếu nên chưa đẩy mạnh phát triển và khai thác các tiềm năng, thế mạnh, nhất là đối với các cây, con chủ lực của tỉnh và xây dựng nông thôn mới. Việc áp dụng cơ giới hoá vào sản xuất vẫn còn hạn chế do nông dân thiếu vốn mua sắm máy móc, trình độ tay nghề sử dụng của nông dân còn hạn chế... Trước tình hình đó, đòi hỏi tỉnh phải đẩy mạnh hơn nữa việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Để thực hiện tái cơ cấu ngành, nhiệm vụ đặt ra là bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến và quán triệt chủ trương, nội dung đề án, cần tiếp tục hoàn thiện quy hoạch và chiến lược phát triển của ngành nông nghiệp, sau đó thực hiện tái cơ cấu trên từng lĩnh vực cụ thể như: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thuỷ sản, đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phát triển các loại hình kinh tế trong nông thôn, phát triển đa dạng các loại hình kinh tế tập thể trong tất cả các ngành, lĩnh vực. Tăng cường các biện pháp ứng dụng khoa học, công nghệ mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với vùng, miền. 

Theo Báo Quảng Trị
Tin, bài cùng lĩnh vực
Người chuyên ươm tiêu giống ở vùng Cùa (28/9/2022)
Đẩy mạnh phát triển kinh tế dưới tán rừng (23/9/2022)
Khai thác giá trị các di tích lịch sử, văn hóa để phát triển du lịch (15/9/2022)
Năng lượng tái tạo, tiềm năng và động lực phát triển (15/9/2022)
Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền công tác cải cách hành chính (12/9/2022)
​Ưu tiên triển khai các nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm (08/9/2022)
Phát triển sản phẩm OCOP trong hợp tác xã (06/9/2022)
Hội nghị nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp tỉnh Quảng Trị (22/8/2022)
Đưa tiêu quê ra thế giới (22/8/2022)
Triển vọng phát triển cây tràm năm gân ở Vĩnh Linh (15/8/2022)
Hướng Hóa tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hiệu quả, bền vững (15/8/2022)
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 (04/8/2022)
Nông dân Vĩnh Linh tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp (03/8/2022)
Hội thảo khoa học lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (01/8/2022)
Từng bước nâng cao tiềm lực, trình độ khoa học và công nghệ (29/7/2022)
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022): Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (26/7/2022)
Hướng Hóa tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế và đẩy mạnh thu hút đầu tư (13/7/2022)
Triển khai thí điểm sản phẩm du lịch đêm tại thị xã Quảng Trị (13/7/2022)
Thí điểm sản phẩm du lịch đêm tại một số di tích lịch sử (11/7/2022)
Khẩn trương giải quyết những thủ tục hành chính tồn đọng ở các sở, ngành, địa phương (30/6/2022)
Người phụ nữ đi đầu phát triển kinh tế ở thôn Chênh Vênh (30/6/2022)
Hướng Hóa chú trọng phát triển diện tích lúa nước (27/6/2022)
Quyết tâm nâng cao các chỉ số hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (17/6/2022)
Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả ở Vĩnh Ô (16/6/2022)
Vĩnh Linh: Thực hiện 60 mô hình sản xuất lúa hàng hóa tập trung vụ Hè Thu (16/6/2022)
​Ban hành Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (15/6/2022)
22 sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2022 (30/5/2022)
Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: Động lực để các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng (18/5/2022)
Phát triển nông nghiệp, nông thôn hiệu quả, nền tảng thúc đẩy Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững (06/5/2022)
Hiệu quả từ ngành công nghiệp chế biến sa khoáng ti tan và cát trắng (04/5/2022)
Phát triển bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu (04/5/2022)
Từ cánh đồng lớn đến nền nông nghiệp hiện đại (04/5/2022)
Mở hướng phát triển mới từ cây dược liệu (04/5/2022)
Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022 (28/4/2022)
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (26/4/2022)
Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022 (25/4/2022)
Nghệ An: Khoa học công nghệ nâng tầm sản phẩm OCOP (18/4/2022)
Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (12/4/2022)
Nhân rộng các mô hình “cánh đồng mẫu lớn” (07/4/2022)
Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Duẩn - Người con ưu tú của quê hương Quảng Trị, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam” (06/4/2022)
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp (05/4/2022)
Gặp để “Kết nối - Hội tụ - Phát triển” (04/4/2022)
Đông Hà tạo động lực để kinh tế tập thể phát triển (04/4/2022)
Vùng gò đồi Cam Lộ đang hồi sinh (01/4/2022)
Làm tốt công tác cải cách hành chính ở một xã biên giới (29/3/2022)
Nâng cao chất lượng cây giống lâm nghiệp (24/3/2022)
Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước, ký kết giao ước thi đua năm 2022 và tuyên dương, khen thưởng: Sở Khoa học và Công nghệ vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước (17/3/2022)
Hải Lăng phấn đấu trở thành huyện trọng điểm sản xuất công nghiệp (17/3/2022)
Nhân rộng diện tích trồng lúa nếp than ở Đakrông (16/3/2022)
“Đầu tàu” xây dựng hợp tác xã điển hình (01/3/2022)
Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài: “Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới tỉnh Quảng Trị”

Thông báo Kết quả xét chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài: "Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới tỉnh Quảng Trị"

Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Phát triển KH&CN hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 1.069
Hôm nay 1.117
Hôm qua 4.702
Tất cả 6.587.198
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!