Thứ Sáu ngày 30/9/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tin trong tỉnh
Cập nhật: Thứ Năm, ngày 05/02/2015

Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ
Thời gian qua, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) nói chung và chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN nói riêng tại Quảng Trị đã gặt hái được những kết quả nhất định, là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy KT-XH phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại cần có những giải pháp để thúc đẩy hoạt động chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao.

 Tình hình ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu KHCN

Trong giai đoạn 2006- 2014, mặc dù kết quả nhân rộng các mô hình ứng dụng KH&CN chưa đáp ứng được mong muốn của toàn xã hội nhưng bước đầu đã đạt được hiệu quả ở một số lĩnh vực như nông nghiệp, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học... từng bước thể hiện được vai trò động lực của KH&CN đối với phát triển KT-XH của địa phương. Sở KH&CN đã hỗ trợ được 65 mô hình, dự án với số tiền khoảng 6 tỷ đồng, trong đó, đã hỗ trợ cho 20 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ với số tiền trên 3 tỷ đồng; hỗ trợ cho các ngành, địa phương thực hiện 45 mô hình trình diễn về quy trình, kỹ thuật sản xuất mới và nhân rộng các kết quả về KH&CN với số tiền trên 5 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2006- 2013, có 248 đề tài, dự án được triển khai, trong đó có 74 đề tài, dự án KH&CN thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm 30%. Các mô hình ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp đã đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, nâng cao năng suất, chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, góp phần tích cực trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và chuyển dịch mùa vụ, đóng góp quan trọng vào việc bổ sung các giống cây, con mới, phù hợp với địa phương. Các dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển KT-XH nông thôn và miền núi được triển khai thực hiện. Đã tham gia triển khai 10 dự án đạt hiệu quả cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho vùng nông thôn miền núi tỉnh Quảng Trị.

Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020” đã đạt được kết quả tốt, tiếp tục nhận được sự đồng tình hưởng ứng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các đề tài, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cũng được triển khai và nhân rộng đạt hiệu quả cao không chỉ trong sản xuất, nghiên cứu, đào tạo mà còn trong công tác điều hành, quản lý xã hội của các cấp lãnh đạo, của các cơ quan quản lý, trong tuyên truyền, quảng bá và dịch vụ công...

Bên cạnh những kết quả đạt được, chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế như: Trang thiết bị và trình độ công nghệ còn lạc hậu, hàm lượng khoa học chứa trong sản phẩm còn thấp. Việc ứng dụng các thành tựu tiến bộ kỹ thuật chậm được nhân rộng, thiếu cơ chế triển khai và chính sách phát triển… dẫn tới một số kết quả vẫn chỉ dừng lại ở “mô hình”. Trình độ KHCN trong nhiều lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp còn hạn chế nên năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm chưa cao. Việc nhân rộng các mô hình ứng dụng KH&CN được nghiệm thu đánh giá cao chưa phát huy hết hiệu quả. Việc xây dựng các mô hình trình diễn ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất của doanh nghiệp trong tỉnh còn nhiều hạn chế. Hoạt động và hiệu quả của công tác nghiên cứu triển khai ứng dụng KH&CN của tỉnh, trong từng ngành, huyện, thị xã chưa mang lại sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế, chưa trở thành nhân tố chủ yếu trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Công tác tuyên truyền, thông tin phổ biến về kết quả nghiên cứu cho cộng đồng chưa được chú trọng. Các chính sách khuyến khích, hỗ trợ nhân rộng chưa được xây dựng một cách phù hợp, thiếu sự lồng ghép các chương trình dự án phát triển KT-XH với các kết quả nghiên cứu KH&CN được khẳng định. Việc xây dựng các cơ chế, chính sách cũng như việc bố trí kinh phí nhằm khuyến khích, thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng tiến bộ KH&CN còn hạn chế...

Giải pháp ứng dụng và nhân rộng các kết quả nghiên cứu KHCN trong giai đoạn 2015 - 2020

Thời gian tới cần tập trung hỗ trợ ứng dụng đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ mới trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ, trong sản xuất và chế biến hàng hóa nông sản; các kết quả KH&CN về giống cây trồng vật nuôi, quy trình, công nghệ canh tác mới có khả năng đem lại hiệu quả kinh tế cao trong nông nghiệp; xây dựng mô hình trình diễn các tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ nhân rộng kết quả các đề tài KH&CN cấp tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp; hỗ trợ hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ...

Với những nội dung này, các giải pháp được tập trung thực hiện giai đoạn 2015- 2020 trong hoạt động sách hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả nghiên cứu KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác phát triển KH&CN. Đưa công tác ứng dụng và nhân rộng tiến bộ KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống là một nội dung cần được ưu tiên trong hoạt động của tất cả các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của các đề tài, dự án KH&CN.

Muốn vậy phải làm kỹ lưỡng từ khâu xây dựng định hướng nghiên cứu, ứng dụng KH&CN hàng năm, đến khâu xét duyệt, thuyết minh... áp dụng cơ chế đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN. Tăng cường mối liên kết giữa 4 nhà. Phát triển các tổ chức khuyến công; khuyến nông, khuyến ngư, dịch vụ tư vấn KH&CN, các trung tâm dịch vụ tổng hợp từ tư vấn, chuyển giao công nghệ, tổ chức sản xuất, đến bao tiêu sản phẩm; phát triển các sản phẩm KH&CN áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Ưu tiên và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại, hợp tác xã phát triển các ngành nghề nông thôn. Đầu tư đổi mới dây chuyền công nghệ sản xuất, chế biến theo hướng sản xuất sạch, thân thiện với môi trường. Xây dựng công nghệ xử lý và cung cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước của tỉnh về KH&CN. Ban hành chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ KH&CN. Quy định quản lý, sử dụng kết quả các đề tài dự án KH&CN. Rà soát bổ sung sửa đổi chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đơn giản hoá thủ tục hành chính. Đưa ra các định hướng, giải pháp phù hợp, cụ thể nhằm đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh. Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước có trách nhiệm trực tiếp hoặc tham gia triển khai ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu KH&CN vào sản xuất, đời sống. Sử dụng có hiệu quả Quỹ phát triển KH&CN của tỉnh, có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân thành lập hoặc liên kết với nhà nước thành lập các quỹ đổi mới công nghệ, quỹ phát triển KH&CN. Xã hội hóa hoạt động KH&CN nhằm huy động các nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng KH&CN. Đối với hoạt động KH&CN cấp huyện cần có chính sách hỗ trợ phù hợp. Lồng ghép và bố trí kinh phí hợp lý các chương trình, dự án KH&CN với các chương trình phát triển kinh tế của tỉnh. Ban hành cơ chế khuyến khích, hướng dẫn doanh nghiệp lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp. Giao trách nhiệm cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN thuộc Sở KH&CN chủ trì tổ chức thực hiện chuyển giao và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm. Xây dựng cơ chế phối hợp trong mạng lưới khuyến công, khuyến nông với sựtham gia tích cực của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN nhằm cung cấp dịch vụ hỗ trợ đổi mới công nghệ và ứng dụng các tiến bộ KH&CN.

Hàng năm và 5 năm, các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở KH&CN, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đưa vào kế hoạch KT-XH kế hoạch ứng dụng và nhân rộng các tiến bộ KH&CN, chú trọng các tiến bộ kỹ thuật có giá trị thực tiễn cao và xem đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch KT-XH của tỉnh, ngành và địa phương. Đẩy mạnh phong trào thi đua ứng dụng KH&CN. Tuyên truyền, phổ biến những tiến bộ KH&CN, các kết quả đề tài ứng dụng KH&CN được khẳng định đến tận người sản xuất.

Việc ban hành “Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2020” sẽ góp phần đưa những kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ triển khai vào thực tế sản xuất, đời sống, từng bước nâng cao giá trị đóng góp của KH&CN trong phát triển KT-XH của địa phương, đáp ứng được mục tiêu: “Phấn đấu nhân rộng 70- 80% các đề tài nghiên cứu ứng dụng thành công phục vụ sản xuất và đời sống” vào năm 2020 theo nội dung Nghị quyết số 08/2014/ NQ-HĐND của HĐND tỉnh và góp phần vào sự tăng trưởng bền vững của nền kinh tế, tạo thế cạnh tranh cho sản phẩm, hàng hoá của tỉnh.

Trần Thiềm-PGĐ Sở KH&CN
Tin, bài cùng lĩnh vực
Người chuyên ươm tiêu giống ở vùng Cùa (28/9/2022)
Đẩy mạnh phát triển kinh tế dưới tán rừng (23/9/2022)
Khai thác giá trị các di tích lịch sử, văn hóa để phát triển du lịch (15/9/2022)
Năng lượng tái tạo, tiềm năng và động lực phát triển (15/9/2022)
Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền công tác cải cách hành chính (12/9/2022)
​Ưu tiên triển khai các nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm (08/9/2022)
Phát triển sản phẩm OCOP trong hợp tác xã (06/9/2022)
Hội nghị nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp tỉnh Quảng Trị (22/8/2022)
Đưa tiêu quê ra thế giới (22/8/2022)
Triển vọng phát triển cây tràm năm gân ở Vĩnh Linh (15/8/2022)
Hướng Hóa tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hiệu quả, bền vững (15/8/2022)
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 (04/8/2022)
Nông dân Vĩnh Linh tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp (03/8/2022)
Hội thảo khoa học lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (01/8/2022)
Từng bước nâng cao tiềm lực, trình độ khoa học và công nghệ (29/7/2022)
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022): Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (26/7/2022)
Hướng Hóa tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế và đẩy mạnh thu hút đầu tư (13/7/2022)
Triển khai thí điểm sản phẩm du lịch đêm tại thị xã Quảng Trị (13/7/2022)
Thí điểm sản phẩm du lịch đêm tại một số di tích lịch sử (11/7/2022)
Khẩn trương giải quyết những thủ tục hành chính tồn đọng ở các sở, ngành, địa phương (30/6/2022)
Người phụ nữ đi đầu phát triển kinh tế ở thôn Chênh Vênh (30/6/2022)
Hướng Hóa chú trọng phát triển diện tích lúa nước (27/6/2022)
Quyết tâm nâng cao các chỉ số hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (17/6/2022)
Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả ở Vĩnh Ô (16/6/2022)
Vĩnh Linh: Thực hiện 60 mô hình sản xuất lúa hàng hóa tập trung vụ Hè Thu (16/6/2022)
​Ban hành Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (15/6/2022)
22 sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2022 (30/5/2022)
Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: Động lực để các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng (18/5/2022)
Phát triển nông nghiệp, nông thôn hiệu quả, nền tảng thúc đẩy Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững (06/5/2022)
Hiệu quả từ ngành công nghiệp chế biến sa khoáng ti tan và cát trắng (04/5/2022)
Phát triển bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu (04/5/2022)
Từ cánh đồng lớn đến nền nông nghiệp hiện đại (04/5/2022)
Mở hướng phát triển mới từ cây dược liệu (04/5/2022)
Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022 (28/4/2022)
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (26/4/2022)
Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022 (25/4/2022)
Nghệ An: Khoa học công nghệ nâng tầm sản phẩm OCOP (18/4/2022)
Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (12/4/2022)
Nhân rộng các mô hình “cánh đồng mẫu lớn” (07/4/2022)
Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Duẩn - Người con ưu tú của quê hương Quảng Trị, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam” (06/4/2022)
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp (05/4/2022)
Gặp để “Kết nối - Hội tụ - Phát triển” (04/4/2022)
Đông Hà tạo động lực để kinh tế tập thể phát triển (04/4/2022)
Vùng gò đồi Cam Lộ đang hồi sinh (01/4/2022)
Làm tốt công tác cải cách hành chính ở một xã biên giới (29/3/2022)
Nâng cao chất lượng cây giống lâm nghiệp (24/3/2022)
Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước, ký kết giao ước thi đua năm 2022 và tuyên dương, khen thưởng: Sở Khoa học và Công nghệ vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước (17/3/2022)
Hải Lăng phấn đấu trở thành huyện trọng điểm sản xuất công nghiệp (17/3/2022)
Nhân rộng diện tích trồng lúa nếp than ở Đakrông (16/3/2022)
“Đầu tàu” xây dựng hợp tác xã điển hình (01/3/2022)
Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài: “Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới tỉnh Quảng Trị”

Thông báo Kết quả xét chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài: "Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới tỉnh Quảng Trị"

Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Phát triển KH&CN hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 1.016
Hôm nay 1.012
Hôm qua 4.702
Tất cả 6.587.093
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!