Thứ Bảy ngày 26/11/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Cập nhật: Thứ Sáu, ngày 11/3/2022

Tập trung chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng
Nhằm kịp thời đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi vào cuộc sống, thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết đại hội đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong toàn Đảng bộ.
Nhiều nhà máy trên địa bàn tỉnh hoạt động hết công suất trong năm 2022
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức linh hoạt các hoạt động quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đến tận cán bộ, đảng viên. Các hình thức tổ chức vừa trực tuyến, vừa trực tiếp, đảm bảo các hội nghị nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết đạt chất lượng tốt với kết quả đạt 100% tổ chức cơ sở đảng tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết. 

Toàn tỉnh đã tổ chức được 235 lớp học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với hơn 18.700 cán bộ, đảng viên tham gia, đạt tỉ lệ 95,5%; tổ chức 489 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 46.000 cán bộ, đảng viên tham gia, đạt tỉ lệ 96,6%; Tỉnh ủy cũng đã đi sâu nghiên cứu các chuyên đề trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng; góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp về các quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển của đất nước và của tỉnh. 

Chất lượng học tập, quán triệt được chú trọng, với trên 95% cán bộ, đảng viên làm bài thu hoạch bằng hình thức viết tay các nội dung thi trắc nghiệm và tự luận, trong đó yêu cầu nêu rõ nhận thức và liên hệ với nhiệm vụ được phân công, đây là cách làm mới, thể hiện sự nghiêm túc trong công tác quán triệt nghị quyết.

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 07-CTHĐ/TU, ngày 15/1/2021 về “thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Sau khi quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Tỉnh ủy đã bổ sung, điều chỉnh để ban hành Chương trình hành động số 21-CTr/TU, ngày 17/8/2021 về “thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII”. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã kịp thời ban hành, bổ sung chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và cấp mình, trong đó xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu giải pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Tỉnh ủy, cấp ủy cấp huyện và cấp ủy cơ sở đã ban hành các văn bản khung, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất trong cả nhiệm kỳ, trọng tâm là Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức 3 đoàn giám sát đối với 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy về việc triển khai học tập quán triệt nghị quyết đại hội; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; xây dựng quy chế làm việc; phân công cấp ủy sau đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025... 

Qua hoạt động giám sát đã phát hiện những bất cập, kịp thời chấn chỉnh những điểm chưa phù hợp để yêu cầu điều chỉnh tại một số địa phương, đơn vị. Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; chỉ đạo ban hành Quy chế làm việc mẫu cho cấp ủy cấp huyện, chỉ đạo khảo sát tình hình hoạt động của đảng bộ cơ quan chính quyền cấp huyện… để kịp thời kiến nghị cấp trên điều chỉnh một số quy định cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Đồng thời, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung chỉ đạo khắc phục những khâu khó, khâu yếu. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới một số quy định, quy chế như: Quy định về đánh giá, xếp loại cán bộ hằng năm; quy định về phân cấp quản lý cán bộ; về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; xây dựng đề án và tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó giám đốc Sở Công thương... 

Tỉnh ủy cũng đã ban hành nhiều quy định, chỉ thị trên lĩnh vực xây dựng Đảng, nhất là về tổ chức bộ máy; về công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng; công tác dân vận, kiểm tra, giám sát; đồng thời, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc quán triệt các quy định, văn bản mới của Trung ương trên lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; thi hành Điều lệ Đảng... Ngoài ra, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều nội dung quan trọng trên các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và hệ thống chính trị, xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị -xã hội ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn. 

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, năm triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XVII, cùng với sự khởi động các dự án lớn của tỉnh, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; là năm tổ chức kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn... Xác định công tác xây dựng Đảng là nền tảng đảm bảo vai trò lãnh đạo xuyên suốt, toàn diện của Đảng bộ tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các mặt công tác khác của địa phương, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục nêu cao quyết tâm chính trị, chủ động, sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; lãnh đạo toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm để làm chuyển biến tích cực các mặt công tác, góp phần thực hiện tốt chủ đề năm 2022 “Trách nhiệm, kỷ cương - Thích ứng an toàn - Thúc đẩy tăng trưởng”.
http://baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Chuyển đổi số trong cơ quan đảng, đoàn thể (10/10/2022)
Khoa học xã hội và nhân văn qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW (06/10/2022)
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới (11/8/2022)
Nghị quyết 18 hướng tới bảo đảm hài hòa lợi ích, giảm thiểu tiêu cực về đất đai (02/8/2022)
Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII (29/7/2022)
Định hướng lớn để phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (22/7/2022)
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII (22/7/2022)
Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII (13/7/2022)
Bước tiến trong công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay (13/7/2022)
Hoàn thiện chính sách hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo (15/6/2022)
Ra sức phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII (11/5/2022)
Để xứng danh Đảng cầm quyền (27/4/2022)
Đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa trong các chính sách xã hội ở nước ta hiện nay (15/4/2022)
Tự phê bình và phê bình trong xây dựng các tổ chức cơ sở đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (06/4/2022)
Xây dựng Đảng - nhiệm vụ then chốt trong Chiến lược phát triển tổng thể của đất nước (06/4/2022)
Quán triệt, triển khai thực hiện quy định mới về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng (15/3/2022)
Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII (01/3/2022)
Nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ hiện nay (25/02/2022)
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng (10/02/2022)
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII: Điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng (19/01/2022)
Góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (30/11/2021)
Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (23/11/2021)
Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (23/11/2021)
Ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 (16/11/2021)
Nâng cao đạo đức công vụ, đảng viên (16/11/2021)
​Ban hành Nghị quyết đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 (08/11/2021)
Nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu (15/10/2021)
Thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII (11/10/2021)
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị - Hai nhiệm vụ song hành (11/10/2021)
Khoa học công nghệ tạo đột phá mới (29/9/2021)
Quan điểm, định hướng của Đảng về bảo vệ môi trường (28/9/2021)
Chủ quyền số quốc gia trên không gian mạng (17/9/2021)
Đẩy mạnh thực hiện bình đẳng giới và công tác phụ nữ theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng (14/9/2021)
Một số nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng (01/9/2021)
Nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị (01/9/2021)
Đổi mới công tác thông tin đối ngoại nhằm tích cực góp phần khơi dậy và bồi đắp khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc (01/9/2021)
Tập trung xây dựng nền hành chính theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả (23/8/2021)
Phát huy lợi thế dân số vàng, thích ứng với quá trình già hóa dân số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII (18/8/2021)
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQVN thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (17/8/2021)
Đường lối, chính sách phát triển kinh tế trong Văn kiện Đại hội XIII xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn (13/8/2021)
Những điểm mới về kinh tế trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (06/8/2021)
Nhiều cách làm sáng tạo để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (04/8/2021)
Con người là mục tiêu và động lực trong đường lối phát triển kinh tế (02/8/2021)
Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ (02/8/2021)
Phát triển kinh tế số ở Việt Nam (28/7/2021)
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp, các hội văn học, nghệ thuật, hội Khoa học - Kỹ thuật và các đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức (22/7/2021)
Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị theo quan điểm Đại hội XIII (21/7/2021)
Phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng (19/7/2021)
Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII (19/7/2021)
Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản (15/7/2021)
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ viên nén chuyên dùng cho cây lúa quy mô công nghiệp.
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 726
Hôm nay 5.393
Hôm qua 7.935
Tất cả 7.623.996
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!