Theo gương Bác
Cập nhật: Thứ Sáu, ngày 15/4/2022

Phụ nữ Quảng Trị đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của phụ nữ trong lịch sử phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam. Người từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách sáng tạo, phù hợp với tình hình hoạt động, đã khơi dậy và thúc đẩy chị em phụ nữ phấn đấu, rèn luyện, vươn lên trong học tập, lao động sản xuất, tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội gắn với thực hiện làm theo Bác có hiệu quả. Nhiều mô hình làm theo được duy trì và nhân rộng, tạo sức lan toả trong cộng đồng, thu hút cán bộ hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng.
Trong công tác tuyên truyền, các cấp Hội chủ động phối hợp với cấp ủy Đảng cùng cấp thông qua đội ngũ báo viên tổ chức cho cán bộ hội viên phụ nữ học tập và quán triệt Chỉ thị, nội dung chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng với nghị quyết của Đảng, của Hội LHPN các cấp và rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng thu hút cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Các cấp Hội đã duy trì, nhân rộng nhiều mô hình có hiệu quả như “Heo đất tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Thu gom ve chai hướng tới trẻ em và phụ nữ nghèo”, “Heo đất tiết kiệm mua bảo hiểm y tế cho PN khó khăn”; cán bộ, hội viên xây dựng hình ảnh người phụ nữ phát triển toàn diện với phương châm: “Người cán bộ đảm đang”, “Mỗi cơ sở một hoạt động, mỗi hội viên một việc làm”…

Thời gian tới, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận Số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp Hội và hội viên phụ nữ phải được gắn chặt chẽ với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Quảng Trị thời đại mới có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, yêu nước, nghĩa tình, có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng” . Muốn vậy các cấp  Hội cần tập trung triển khai thực hiện ở 2 khía cạnh, đổi mới công tác tuyên truyền học tập quán triệt và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “làm theo” Bác, với những nội dung trọng tâm sau:

Đối với công tác tuyên truyền, cần được đổi mới theo hướng tăng cường phát hiện, biểu dương những điển hình cán bộ, đảng viên, hội viên, phụ nữ tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng hình ảnh người cán bộ Hội có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào, lấy hạnh phúc của các tầng lớp phụ nữ làm trọng tâm cho hoạt động; Phát huy vai trò nêu gương trong xây dựng ý chí, khát vọng phát triển của mỗi cán bộ, đảng viên là cán bộ Hội chuyên trách. Xây dựng mối quan hệ mật thiết với hội viên, phụ nữ, đề cao phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”.  Lựa chọn hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp và hấp dẫn với từng địa bàn, đối tượng; tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng internet, mạng xã hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng, hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, các buổi sinh hoạt chính trị, nói chuyện thời sự; tuyên truyền gắn với thảo luận các việc “làm theo” cụ thể.

Tập trung nghiên cứu, học tập các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác phụ nữ; chuyên đề khơi dậy tinh thần tự lực tự cường, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đặc biệt gắn với vai trò người phụ nữ trong “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”, xây dựng lối sống văn hóa và rèn luyện phẩm chất người phụ nữ QuảngTrị thời đại mới có kiến thức, có đạo đức có sức khỏe, yêu nước, nghĩa tình, có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng; tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung chuyên đề toàn khóa, Kết luận số 21 cùng với việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, sinh hoạt chi bộ cơ quan chuyên trách Hội, sinh hoạt hội viên theo định kỳ.

Đối với hoạt động “làm theo”, cần tăng cường tuyên truyền chuyển đổi hành vi, đưa việc “làm theo” của cán bộ, hội viên, phụ nữ đi vào nền nếp, khuyến khích phụ nữ chủ động tham gia giải quyết các vấn đề của phụ nữ tại địa phương, đơn vị, đặc biệt trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh... Rút kinh nghiệm từ các mô có hiệu quả như “heo đất tiết kiệm”, “thu gom ve chai”, “nồi cháo tình thương”… để nhân rộng, đồng thời tiếp tục xây dụng các mô hình mới phù hợp thu hút cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia như: “cải tiến lề lối làm việc”, các mô hình tiết kiệm mới, mô hình rèn luyện phẩm chất đạo đức, mô hình sinh kế giúp phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn...

Tin tưởng rằng, bước sang một nhiệm kỳ mới, với sự đoàn kết, sáng tạo, khát vọng phát triển các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh sẽ chủ động trong triển khai thực hiện có nhiều cách làm hay, mô hình mới làm theo Bác hiệu quả để thể hiện những tình cảm lòng biết ơn của các thế hệ phụ nữ đối với Bác Hồ kính yêu.
https://tinhuyquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Nêu cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý (14/6/2022)
Hướng Hóa chú trọng học tập và làm theo Bác (31/5/2022)
Nhiều cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Hải Lăng (19/5/2022)
Phong cách lãnh đạo khoan dung, độ lượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những gợi mở cho công tác cán bộ hiện nay (23/11/2021)
Hiệu quả từ mô hình sen - cá trên vùng thấp trũng (31/8/2021)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (02/8/2021)
Học lời Bác Hồ dạy về sáng tạo khoa học công nghệ trong sản xuất (12/7/2021)
Học Bác Hồ việc quy tụ nhân tài phát triển khoa học - công nghệ (12/7/2021)
Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường đến phát huy nội lực đất nước hiện nay (06/7/2021)
Lời Bác dạy báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/2021)
Tìm đường cứu nước, cứu dân – Bản lĩnh nhà ái quốc vĩ đại Hồ Chí Minh (07/6/2021)
Lan tỏa việc học và làm theo Bác (07/6/2021)
Tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục học tập và làm theo Bác (28/5/2021)
Người trợ lý dân vận luôn học tập và làm theo Bác (12/5/2021)
Nhiều điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở Đảng bộ Quân sự tỉnh (12/5/2021)
Học tập và làm theo phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước (22/3/2021)
Phê phán quan điểm sai trái, xuyên tạc về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (22/3/2021)
Phát huy tinh thần tự phê bình để xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh (04/3/2021)
Giáo dục đạo đức thanh niên vừa ‘hồng’ vừa ‘chuyên’ thời đại mới (04/3/2021)
Học tập tư tưởng lấy dân làm gốc của Hồ Chí Minh (04/3/2021)
75 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất (04/3/2021)
Chữa “bệnh quan liêu” của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh (04/3/2021)
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên của Chính phủ tuyên thệ nhậm chức tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I (2/3/1946)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 2/3/1946. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
Nhân dân Pác Bó - Hà Quảng đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm (20-02-1961)
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn ca múa dân gian Nhật Bản sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)
Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Hành chính kháng chiến (1948)
văn kiện Đảng
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh