Chủ Nhật ngày 14/8/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tin trong tỉnh
Cập nhật: Thứ Tư, ngày 18/5/2022

Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: Động lực để các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng
Vai trò của khoa học và công nghệ (KH&CN) và đổi mới sáng tạo tiếp tục được khẳng định là công cụ then chốt trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, giải quyết các thách thức trên mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội (KT-XH). Để phát huy vai trò của KH&CN trong phát triển KT - XH của tỉnh, thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn, đem lại những kết quả thiết thực. Về vấn đề này, phóng viên Báo Quảng Trị đã có cuộc phỏng vấn ông TRẦN NGỌC LÂN, TUV, Giám đốc Sở KH&CN.
Đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện Chính sách hỗ trợ nhân rộng theo Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND tại Hợp tác xã Dược liệu Trường Sơn, Cam Lộ. Ảnh: Sỹ Tiến

- Thưa ông! Đề nghị ông cho biết thời gian qua, việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về KH&CN được thực hiện trên địa bàn tỉnh như thế nào?


- Đối với tỉnh Quảng Trị đã triển khai tích cực và toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp về KH&CN. Từ đó đã có sự thay đổi mạnh mẽ, chuyển biến tích cực, đóng góp vào phát triển chung của tỉnh.

 

Nhận thức của các cấp ủy đảng và chính quyền về vai trò của KH&CN trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được nâng cao; kế hoạch ứng dụng và phát triển KH&CN từng bước được đưa vào và trở thành một nội dung của quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành và địa phương; tiềm lực, trình độ KH&CN của tỉnh được nâng lên, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế, tiêu biểu là sự ra đời của Nghị quyết về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025 (nay là Nghị quyết số 163/2021/ NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026), (gọi tắt là Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND) được ban hành là “cú hích” trong việc đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng, phát triển trên diện rộng các kết quả KH&CN của tỉnh.

 

Đây là nhân tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phát triển KH&CN giai đoạn 2015-2020.

 

- Qua hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND đã đạt được những kết quả như thế nào, thưa ông?

 

- Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND bước đầu đã thiết thực hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp vươn lên tiếp cận thành tựu KH&CN tiên tiến; đổi mới công nghệ, thiết bị, nâng cao chất lượng, giá trị, gia tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa chủ lực; đẩy mạnh công tác ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất; ứng dụng các kết quả, các sản phẩm KH&CN vào thực tiễn sản xuất như: Các loại chế phẩm vi sinh vật, tư vấn chuyển giao các quy trình công nghệ về sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu, rau, hoa và các sản phẩm chế biến nghiên cứu sâu...

 

Đã hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN cho 25 mô hình/dự án. Riêng trong lĩnh vực ứng dụng đổi mới công nghệ, chuyển giao, cải tiến công nghệ, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp đã hỗ trợ cho 3 doanh nghiệp thực hiện.

 

Tăng cường khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư mạnh mẽ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cả hoạt động sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

 

Qua công tác hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp, hỗ trợ kinh phí bảo hộ nhãn hiệu trong nước cho 13 trường hợp. Về hỗ trợ xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đã hỗ trợ cho 38 trường hợp…

 

- Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức cho các tổ chức, doanh nghiệp. Vậy đối với tỉnh Quảng Trị thời gian tới phải triển khai thực hiện những nhiệm vụ gì về KH&CN, thưa ông?

 

- Để phù hợp với tình hình mới, đồng thời tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ, ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, Sở KH&CN đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 163/2021/NQHĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026 thay thế Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND.

 

Nghị quyết 163/2021/NQ-HĐND ra đời nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp khi đầu tư vào ứng dụng KH&CN góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh giúp cho doanh nghiệp thấy được vai trò của KH&CN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, bảo vệ, giữ gìn và phát huy tài sản trí tuệ, nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa, đổi mới cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước.

 

Mặc khác, theo Nghị quyết số 163, thời gian thực hiện chính sách kéo dài thời hạn áp dụng đến hết năm 2026 nhằm khai thác, phát huy các nguồn lực về KH&CN, tạo bước đột phá mạnh mẽ về KH&CN, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về KH&CN của tỉnh, phát triển KT-XH, đưa Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại.

 

Với mục tiêu cụ thể hỗ trợ thực hiện 50 mô hình/ dự án nghiên cứu ứng dụng, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ tiến bộ, công nghệ mới, công nghệ cao trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ, trong sản xuất và chế biến hàng hóa nông, lâm, thủy sản; trong đó có 10 mô hình/dự án ứng dụng công nghệ cao.

 

Hỗ trợ thực hiện 15 mô hình/dự án công nghệ cao phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững. Hỗ trợ thực hiện 40 dự án và nhân rộng các kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp phục vụ phát triển trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng 100 doanh nghiệp/cơ sở; hỗ trợ xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 120 đối tượng.

 

Khẳng định vai trò, vị trí của KH&CN là động lực then chốt của sự nghiệp đổi mới và phát triển, ngành KH&CN của tỉnh đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các ngành, các cấp, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ KH&CN. Để nêu cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp KH&CN, tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật KH&CN và thống nhất chọn ngày 18/5 hằng năm là Ngày KH&CN Việt Nam.

 

Với những quyết sách đã có, sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội, đặc biệt là những cán bộ của ngành KH&CN, thời gian tới Sở KH&CN quyết tâm thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng, của Nhân dân.

 

- Xin cảm ơn ông!

Võ Thái Hòa - Báo Quảng Trị
Tin, bài cùng lĩnh vực
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 (04/8/2022)
Nông dân Vĩnh Linh tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp (03/8/2022)
Hội thảo khoa học lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (01/8/2022)
Từng bước nâng cao tiềm lực, trình độ khoa học và công nghệ (29/7/2022)
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022): Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (26/7/2022)
Hướng Hóa tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế và đẩy mạnh thu hút đầu tư (13/7/2022)
Triển khai thí điểm sản phẩm du lịch đêm tại thị xã Quảng Trị (13/7/2022)
Thí điểm sản phẩm du lịch đêm tại một số di tích lịch sử (11/7/2022)
Khẩn trương giải quyết những thủ tục hành chính tồn đọng ở các sở, ngành, địa phương (30/6/2022)
Người phụ nữ đi đầu phát triển kinh tế ở thôn Chênh Vênh (30/6/2022)
Hướng Hóa chú trọng phát triển diện tích lúa nước (27/6/2022)
Quyết tâm nâng cao các chỉ số hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (17/6/2022)
Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả ở Vĩnh Ô (16/6/2022)
Vĩnh Linh: Thực hiện 60 mô hình sản xuất lúa hàng hóa tập trung vụ Hè Thu (16/6/2022)
​Ban hành Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (15/6/2022)
22 sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2022 (30/5/2022)
Phát triển nông nghiệp, nông thôn hiệu quả, nền tảng thúc đẩy Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững (06/5/2022)
Hiệu quả từ ngành công nghiệp chế biến sa khoáng ti tan và cát trắng (04/5/2022)
Phát triển bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu (04/5/2022)
Từ cánh đồng lớn đến nền nông nghiệp hiện đại (04/5/2022)
Mở hướng phát triển mới từ cây dược liệu (04/5/2022)
Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022 (28/4/2022)
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (26/4/2022)
Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022 (25/4/2022)
Nghệ An: Khoa học công nghệ nâng tầm sản phẩm OCOP (18/4/2022)
Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (12/4/2022)
Nhân rộng các mô hình “cánh đồng mẫu lớn” (07/4/2022)
Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Duẩn - Người con ưu tú của quê hương Quảng Trị, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam” (06/4/2022)
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp (05/4/2022)
Gặp để “Kết nối - Hội tụ - Phát triển” (04/4/2022)
Đông Hà tạo động lực để kinh tế tập thể phát triển (04/4/2022)
Vùng gò đồi Cam Lộ đang hồi sinh (01/4/2022)
Làm tốt công tác cải cách hành chính ở một xã biên giới (29/3/2022)
Nâng cao chất lượng cây giống lâm nghiệp (24/3/2022)
Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước, ký kết giao ước thi đua năm 2022 và tuyên dương, khen thưởng: Sở Khoa học và Công nghệ vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước (17/3/2022)
Hải Lăng phấn đấu trở thành huyện trọng điểm sản xuất công nghiệp (17/3/2022)
Nhân rộng diện tích trồng lúa nếp than ở Đakrông (16/3/2022)
“Đầu tàu” xây dựng hợp tác xã điển hình (01/3/2022)
Lan Hồ Điệp Sa Mù: Thu hút đông đảo khách mua vào dịp Tết Nhâm Dần 2022 (21/02/2022)
Khơi dậy đam mê và khát vọng vươn lên nhìn từ Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Trị năm 2021 (02/3/2022)
Tăng cường thông tin khoa học và công nghệ thúc đẩy chuyển giao tiến bộ khoa học, đổi mới sáng tạo (09/02/2022)
Ưu tiên năng lượng xanh, sạch và áp dụng giải pháp tiên tiến về KHCN (24/01/2022)
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và truy xuất nguồn gốc lâm sản (14/01/2022)
Khai thác tiềm năng, nâng tầm nông sản địa phương (22/12/2021)
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 (17/12/2021)
Xây dựng nền tảng phát triển đô thị thông minh (14/12/2021)
Quan tâm hỗ trợ đầu tư để nhân rộng diện tích nuôi tôm (10/12/2021)
Hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội “Tham vấn, góp ý dự thảo Khung định hướng Quy hoạch tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (01/12/2021)
Đổi mới đồng bộ cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ (15/11/2021)
Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục (26/10/2021)
Thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Ứng dụng KH&CN trong nhân giống và trồng cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại huyện Hướng Hóa
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 2.887
Hôm nay 6.600
Hôm qua 10.109
Tất cả 6.194.747
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!