Thứ Hai ngày 26/9/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Phổ biến pháp luật
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 11/7/2022

Quy định về trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Thông tư này dự kiến sẽ thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (Thông tư 07) và Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN (Thông tư 03). Bài viết nêu lên một số nội dung chính của dự thảo về sửa đổi/thay thế 2 thông tư nêu trên.
Ảnh minh họa
Dự thảo bao gồm 4 chương, 19 điều: Chương I. Quy định chung (Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Điều 2. Giải thích từ ngữ; Điều 3. Căn cứ để xây dựng đề xuất nhiệm vụ; Điều 4. Nguyên tắc xây dựng đề xuất nhiệm vụ; Điều 5. Trình tự đề xuất nhiệm vụ; Điều 6. Trình tự xây dựng đề xuất đặt hàng; Điều 7. Tổng hợp và xử lý đề xuất đặt hàng); Chương II. Yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Điều 8. Yêu cầu đối với đề tài, dự án, đề án khoa học; Điều 9. Yêu cầu đối với dự án khoa học và công nghệ); Chương III. Tổ chức xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Điều 10. Thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng; Điều 11. Thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN; Điều 12. Phương thức làm việc của Hội đồng; Điều 13. Trình tự, thủ tục làm việc của Hội đồng; Điều 14. Nội dung thảo luận của Hội đồng xác định đề tài, dự án; Điều 15. Nội dung thảo luận của Hội đồng xác định đề án khoa học; Điều 16. Nội dung thảo luận của Hội đồng xác định dự án khoa học và công nghệ; Điều 17. Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng); Chương IV. Điều khoản thi hành (Điều 18. Hiệu lực thi hành; Điều 19.  Tổ chức thực hiện). Theo dự thảo, Thông tư mới sẽ có một số thay đổi cơ bản như sau:
Xây dựng trình tự xác định nhiệm vụ theo quy định 02 quy trình riêng biệt
Điều này phù hợp với quy định của Luật KH&CN và điều chỉnh được bất cập hiện tại của Thông tư 07 và Thông tư 03 (Điều 5 và 6):
Quy trình 1: Tổ chức và cá nhân gửi đề xuất lên bộ, ngành địa phương; bộ, ngành địa phương gửi Bộ KH&CN; Bộ KH&CN tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ.
Quy trình 2: 1) Tổ chức và cá nhân gửi đề xuất trực tiếp lên Bộ KH&CN đối với các Chương trình KH&CN được Thủ tướng hoặc Bộ trưởng Bộ KH&CN phê duyệt; các vụ chức năng của Bộ KH&CN tổng hợp đề xuất đặt hàng trình Lãnh đạo Bộ xem xét; xin ý kiến các bộ/ngành và địa phương có liên quan; các vụ chức năng hoàn thiện, tổng hợp đề xuất đặt hàng trình Lãnh đạo Bộ xem xét; Bộ KH&CN tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ; 2) Bộ KH&CN chủ động/theo yêu cầu của Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ đề xuất (đối với các nhiệm vụ cấp quốc gia cấp bách): tổ chức lấy ý kiến tư vấn (Họp tổ chuyên gia); xây dựng Phiếu đề xuất; các vụ chức năng của Bộ tổng hợp đề xuất đặt hàng trình Lãnh đạo Bộ KH&CN xem xét; xin ý kiến các bộ/ngành và địa phương có liên quan; các vụ chức năng của Bộ hoàn thiện, tổng hợp đề xuất đặt hàng trình Lãnh đạo Bộ xem xé; Bộ KH&CN tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ.
Đặc biệt, thay vì việc bộ, ngành và địa phương phải xây dựng Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ (sau khi tổng hợp đề xuất nhiệm vụ từ tổ chức cá nhân), Dự thảo Thông tư thay thế chỉ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương gửi Công văn kèm theo Bảng tổng hợp đề xuất đặt hàng nhiệm vụ với 01 loại biểu mẫu đối với tất cả các loại hình nhiệm vụ.
Hiện nay, Thông tư 07 quy định: tổ chức và cá nhân gửi đề xuất lên bộ, ngành, địa phương; bộ, ngành, địa phương xác định đề xuất đặt hàng và gửi Bộ KH&CN; Bộ KH&CN xác định nhiệm vụ (thông qua Hội đồng tư vấn), phê duyệt danh mục và đưa ra tuyển chọn; Thông tư 03 quy định: tổ chức và cá nhân gửi đề xuất lên Bộ KH&CN; Bộ KH&CN xác định nhiệm vụ (thông qua Hội đồng tư vấn), phê duyệt danh mục và đưa ra tuyển chọn. Cả 02 Thông tư đều có những bất cập và chưa cụ thể hóa được việc Bộ KH&CN chủ động/theo yêu cầu của Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ đề xuất (đối với các nhiệm vụ cấp quốc gia cấp bách).
Cụ thể hóa việc khuyến khích đề xuất ý tưởng của tổ chức, cá nhân
Nội dung này sẽ được cụ thể hóa trong Thông tư quy định về tuyển chọn hoặc giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Ví dụ: hồ sơ của tổ chức/cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đề xuất nhiệm vụ KH&CN sẽ được cộng thêm 10% (hoặc tỷ lệ % khác) số điểm nếu được Hội đồng chấm đạt 70 điểm trở lên.
Bổ sung thêm thông tin Phiếu đề xuất nhiệm vụ
Hiện nay, Phiếu đề xuất chưa đầy đủ thông tin để các cơ quan quản lý rà soát cũng như Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ xem xét về tính mới, khả năng kế thừa; chưa xác định loại hình nhiệm vụ (thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn hay khoa học tự nhiên; tài liệu tham khảo…). Những bổ sung này có trong các biểu mẫu của dự thảo Thông tư.
Bổ sung kinh phí dự kiến vào trong “Phiếu nhận xét” và “Bảng tổng hợp kiến nghị của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ”
Đây là cơ sở để cho các đơn vị quản lý tham mưu trình Lãnh đạo Bộ xem xét khi phê duyệt danh mục (qua đó để lượng hóa quy mô, sự phù hợp với tính chất của loại hình nhiệm vụ, tính khả thi về nguồn kinh phí…). Đây là thông tin quan trọng phục vụ việc xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn kinh phí hàng năm và trung hạn. Mặt khác, đây còn là một kênh thông tin để cho các tổ chức/cá nhân xem xét khi xây dựng Hồ sơ tuyển chọn/xét giao trực tiếp, vì trong thực tế, do chưa có thông tin về dự kiến kinh phí nên dẫn tới việc xây dựng dự toán trong Thuyết minh (khi đăng ký tham gia tuyển chọn/xét giao trực tiếp) với dự toán quá cao, gây ra nhiều bất cập trong khâu xem xét, đánh giá và thẩm định nội dung và kinh phí.
Bổ sung quy định về nộp hồ sơ đề xuất nhiệm vụ bằng phương thức trực tuyến và họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ bằng phương thức họp trực tuyến/kết hợp
Hiện nay, chưa có hình thức nộp hồ sơ đề xuất nhiệm vụ bằng phương thức trực tuyến, chưa quy định về họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ bằng phương thức họp trực tuyến/kết hợp.
Ngoài ra, dự thảo Thông tư còn bổ sung quy định về đề xuất nhiệm vụ và đề xuất đặt hàng liên quan đến bí mật nhà nước, việc gửi hồ sơ tuân thủ theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Dự thảo Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung một số thông tin trong biểu mẫu kèm theo Thông tư cho phù hợp (Phiếu đề xuất nhiệm vụ; Phiếu nhận xét; Phiếu đánh giá).
https://khcncongthuong.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử (07/9/2022)
Công bố 7 Tiêu chuẩn quốc gia về thuốc lá (29/8/2022)
Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (25/8/2022)
Ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (18/8/2022)
Ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng (18/8/2022)
Đẩy mạnh ứng dụng CNTT thu thập thông tin, dự báo thị trường nông sản (12/8/2022)
Kế hoạch hành động giảm phát thải khí metan đến năm 2030 (09/8/2022)
6 bước lập quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử (04/8/2022)
Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (03/8/2022)
Chuyển đổi số hướng tới nông thôn mới thông minh (03/8/2022)
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8 (02/8/2022)
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử (01/8/2022)
Rút ngắn thời gian cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng (25/7/2022)
Phấn đấu đưa Việt Nam thành trung tâm chế biến nông sản top 10 thế giới năm 2030 (21/7/2022)
Hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất nông nghiệp (21/7/2022)
Hỗ trợ khởi nghiệp và đầu tư vùng miền núi (21/7/2022)
Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thông tin đối ngoại (19/7/2022)
Xây dựng cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc cho lao động nghèo (15/7/2022)
Thay đổi lộ trình thực hiện kê đơn thuốc điện tử (15/7/2022)
Bổ sung quy định đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN trực tuyến (13/7/2022)
Đến năm 2025, có ít nhất 30% số làng nghề có sản phẩm được bảo hộ sở hữu thương hiệu (08/7/2022)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2022 (05/7/2022)
Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi: Kỳ vọng những thay đổi lớn (27/6/2022)
Phấn đấu tốc độ tăng trưởng công nghiệp ngành hóa chất từ 10-11%/năm (22/6/2022)
Ngày Chuyển đổi số quốc gia tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân (21/6/2022)
Phát triển ngành công nghiệp hóa chất: Hình thành các tổ hợp hóa chất có quy mô lớn (21/6/2022)
Bổ sung quy định cho vay qua các phương tiện điện tử (21/6/2022)
Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (20/6/2022)
Phát triển kinh tế tuần hoàn góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh (15/6/2022)
Phát triển ngành công nghiệp hóa chất trở thành ngành công nghiệp nền tảng hiện đại (15/6/2022)
Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp (08/6/2022)
Công bố 07 tiêu chuẩn quốc gia về giấy (26/5/2022)
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (23/5/2022)
Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030: Một số nội dung đột phá (23/5/2022)
Giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ (18/5/2022)
Ban hành Kế hoạch Triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 (11/5/2022)
Ban hành Kế hoạch Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022 (29/4/2022)
Phấn đấu số lượng doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình 15%/năm giai đoạn 2021 - 2025 (21/4/2022)
​Triển khai xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (15/4/2022)
Áp dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (06/4/2022)
Đăng ký Chỉ dẫn địa lý sẽ được cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia (06/4/2022)
Quy định hỗ trợ ứng dụng nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026 (01/4/2022)
Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập (29/3/2022)
Hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý 1 tỷ đồng/dự án (23/3/2022)
Công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị (21/3/2022)
Ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (17/3/2022)
Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong khai thác, chế biến khoáng sản (14/3/2022)
Nghị quyết về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền (04/3/2022)
Công điện của Thủ tướng về sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập (04/3/2022)
Ban hành Khung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội (01/3/2022)
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Phát triển KH&CN hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 585
Hôm nay 6.198
Hôm qua 8.452
Tất cả 6.567.257
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!