Tin tức
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 18/7/2022

Tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác
Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, người dân trên địa bàn huyện Đakrông triển khai thực hiện tích cực, sâu rộng, trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Để đạt được những kết quả đó, huyện Đakrông đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận số 01-KL/TW).
Công tác bồi dưỡng cán bộ luôn được huyện Đakrông quan tâm thực hiện tốt

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW, trên cơ sở các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy Đakrông đã tổ chức nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW. Đồng thời thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII. Trao đổi với chúng tôi, Bí thư Huyện ủy Đakrông Nguyễn Trí Tuân cho biết: “BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, cụ thể hóa thành kế hoạch cho từng năm.

 

Đồng thời, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc trong thực tiễn; gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của trung ương, ngành, địa phương”.

 

Thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo gương Bác, BTV Huyện ủy đã giao Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng mới các quy định, quy chế để khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung. Chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

 

Cùng với đó, công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được chú trọng thực hiện và có sự đổi mới về hình thức, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ.

 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt thực hiện phương châm hướng về cơ sở, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân. Tăng cường tổ chức đối thoại để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề nổi cộm ở cơ sở. Nhờ vậy, đã góp phần quan trọng thúc đẩy KT - XH địa phương phát triển. Việc thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện tốt, qua đó địa phương đã xây dựng và thực hiện các mô hình sản xuất tập trung theo hướng liên kết tiêu thụ sản phẩm.

 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các sự kiện chính trị của đất nước, của địa phương được triển khai thực hiện tốt; công tác giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến; việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân được chú trọng… Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tiếp tục được triển khai thực hiện có kết quả; công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo quy trình dân chủ, công khai theo đúng quy định. Chế độ, nội dung, chất lượng sinh hoạt của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Công tác phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng, số lượng theo kế hoạch.

 

Công tác dân vận; kiểm tra, giám sát; nội chính thực hiện đúng nội dung trọng tâm, trọng điểm sát với tình hình thực tế. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã trở thành nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị. Qua đó, đã tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới.

 

“Để tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác, trong thời gian tới, huyện Đakrông sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức quán triệt, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ. Đẩy mạnh tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Đồng thời, chúng tôi cũng tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo Bác.

 

Tăng cường tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW...”, Bí thư Huyện ủy Đakrông Nguyễn Trí Tuân thông tin thêm.

http://baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/9/2022)
“Quỹ độc lập” – “Tuần lễ VÀNG”: Bài học về phát huy sức mạnh lòng dân (30/8/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước, khí phách anh hùng và khát vọng hạnh phúc của dân tộc Việt Nam (11/8/2022)
“Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” (11/8/2022)
Những người kể chuyện về Bác Hồ bằng nhiều ngoại ngữ (11/8/2022)
Học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên (31/5/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - cả cuộc đời vì nước, vì dân (19/5/2022)
Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm bình dị, đầy ý nghĩa (19/4/2022)
Quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh (01/4/2022)
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới (10/02/2022)
Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/02/2022)
Ý Đảng – lòng Dân, lòng Dân – ý Đảng (09/02/2022)
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực (23/11/2021)
Liêm chính - Phẩm chất quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/11/2021)
Gương mẫu học tập và làm theo Bác (26/10/2021)
Đạo đức cách mạng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và những bài học đối với cán bộ, đảng viên hiện nay (10/9/2021)
Tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác (08/9/2021)
Ra mắt sách “Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập” (01/9/2021)
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII (26/8/2021)
Làm theo Bác bằng những việc thiết thực (18/8/2021)
Đề cao trách nhiệm nêu gương (27/7/2021)
Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ (27/7/2021)
Tình cảm của Bác với thương binh, liệt sĩ (21/7/2021)
Học và làm theo tư tưởng, phong cách “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/7/2021)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (19/7/2021)
Đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo Bác (05/7/2021)
Đổi mới nội dung, phương pháp học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (29/6/2021)
Hiệu quả từ học và làm theo Bác (29/6/2021)
Học tập và làm theo Bác phải bằng hành động cụ thể, thiết thực, nói đi đôi với làm* (14/6/2021)
Làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học tập Bác, làm theo Bác trong thực tiễn (14/6/2021)
Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Triệu Phong (24/5/2021)
Trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (19/5/2021)
Tháng 5 nhớ Bác: Tư tưởng ‘lấy dân làm gốc’ mãi mãi soi sáng (18/5/2021)
Tháng Năm nhớ Bác (18/5/2021)
Tạo sự chuyển biến trong học tập và làm theo Bác ở thị trấn Gio Linh (10/5/2021)
Huyện Gio Linh thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các nhiệm vụ quan trọng của địa phương (10/5/2021)
Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW đạt nhiều kết quả nổi bật ở Triệu Phong (23/4/2021)
Triệu Phong đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (23/4/2021)
Hải Lăng đổi mới, sáng tạo việc học tập và làm theo Bác (23/4/2021)
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng: Việc thực hiện Chỉ thị 05 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị (22/4/2021)
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở tỉnh Quảng Trị (22/4/2021)
Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị: Tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh (20/4/2021)
Học tập và làm theo Bác, xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới (20/4/2021)
Gắn học tập và làm theo Bác với hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước (19/4/2021)
Phát huy quyền và trách nhiệm cử tri trong bầu cử theo lời căn dặn của Bác Hồ (16/4/2021)
Tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (16/4/2021)
Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương (13/4/2021)
Sức lan tỏa từ Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (25/3/2021)
Học tập và làm theo phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước (22/3/2021)
Phê phán quan điểm sai trái, xuyên tạc về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (22/3/2021)
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên của Chính phủ tuyên thệ nhậm chức tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I (2/3/1946)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 2/3/1946. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
Nhân dân Pác Bó - Hà Quảng đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm (20-02-1961)
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn ca múa dân gian Nhật Bản sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)
Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Hành chính kháng chiến (1948)
văn kiện Đảng
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh