Thứ Tư ngày 06/7/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: Liên tịch
Báo cáo số 179/BC-SKHCN : Báo cáo về việc thực hiện Thông báo số 71/TB-UBND ngày 12/6/2020 về thực hiện ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh Hoàng Nam
Số/Ký hiệu 179/BC-SKHCN
Ngày ban hành 22/12/2020       
Trích yếu Báo cáo về việc thực hiện Thông báo số 71/TB-UBND ngày 12/6/2020 về thực hiện ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh Hoàng Nam
Cơ quan ban hành Sở Khoa học và Công nghệ
Người ký Nguyễn Hữu Thắng
File đính kèm
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Công văn số 20/SKHCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc V/v triển khai thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ (10/01/2022)
Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Thông tư liên tịch Quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (05/4/2016)
Thông tư liên tịch số 01 /2016/TTLT- BKHCN-BNV của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ về việc Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ (11/01/2016)
Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính về việc Thông tư liên tịch Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (30/12/2015)
Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (06/11/2015)
Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BKHCN-BLĐTBXH của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Thông tư liên tịch Quy định về khuyến khích nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sản xuất sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật (30/10/2015)
Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (01/9/2015)
Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (22/4/2015)
Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (22/4/2015)
Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính về việc Thông tư liên tịch Quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước (17/12/2014)
Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ về việc Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (15/10/2014)
Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ về việc Thông tư liên tịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ (01/10/2014)
Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Thông tư liên tịch Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết đoán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. (25/8/2014)
Thông tư liên tịch số 120/2014/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia. (25/8/2014)
Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế về việc Thông tư liên tịch Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế. (09/6/2014)
Thông tư liên tịch số 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. (23/4/2014)
Thông tư liên tịch số 28/2010/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá (18/02/2014)
Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Thông tư liên tịch Quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu. (31/12/2013)
Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BKHCN-BTC-BCA-BGTVT của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Công An, Bộ Giao thông Vận tải về việc Thông tư liên tịch Quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy (28/02/2013)
Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT/ BKHCN-BTC-BNV của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về việc Thông tư liên tịch Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. (26/12/2011)
Thông tư liên tịch số 112/2011/TTLT/BTC-BKHCN của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Thông tư liên tịch H­ướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015 (02/8/2011)
Thông tư liên tịch số 101/2011/TTLT/BTC-BKHCN của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015 (08/7/2011)
Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BNV-BKHCN của Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa (07/4/2011)
Thông tư liên tịch số 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật (17/7/2009)
Thông tư liên tịch số 129/2007/TTLT/BTC-BKHCN của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (28/5/2009)
Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BKHCN-BNV của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (28/5/2009)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 408
Hôm nay 1.606
Hôm qua 6.489
Tất cả 5.850.544
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!