Thứ Năm ngày 08/12/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng
Cập nhật: Thứ Tư, ngày 24/8/2022

Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT: Những mục tiêu cụ thể
Việc xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TC&QCKT nhằm thực hiện nhiều mục tiêu như đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, quản lý chặt chẽ hoạt động đánh giá sự phù hợp, thúc đẩy việc xây dựng, triển khai chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia.
Ảnh minh họa

Theo Vụ Tiêu chuẩn (Tổng cục TCĐLCL), mục tiêu tổng thể của việc xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (Luật TC&QCKT) là nhằm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Quyết định số 2114/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025, trong đó Chính phủ giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ “Chủ trì nghiên cứu đề xuất sửa đổi các luật quản lý chuyên ngành đối với sản phẩm, hàng hóa để đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và cam kết tại các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” (tại Phụ lục của Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP đã quy định rõ trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ cần phải sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT) và giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Đề án sửa đổi Luật TC&QCKT thuật trình Chính phủ và Quốc hội ban hành (Phụ lục 2 Nghị quyết số 54/NQ-CP).

Việc xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT nhằm thể chế hóa các các cam kết của Việt Nam trong thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại quốc tế, loại bỏ rào cản kỹ thuật đối với thương mại trong các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, tham gia như Hiệp định WTO/TBT, CPTPP, EVFTA, RCEP, ASEAN….

Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thông qua việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định chưa hoàn chỉnh, chồng chéo, các khoảng trống pháp lý đang tồn tại trong thực tiễn triển khai 15 năm thi hành Luật TC&QCKT, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam, qua đó, hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển hệ thống TC&QCKT của Việt Nam tiếp cận trình độ quốc tế, khu vực; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Về mục tiêu cụ thể, đối với việc đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và yêu cầu minh bạch hoá, việc sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT theo hướng đảm bảo tuân thủ các quy định, cam kết trong các FTA thế hệ mới về thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại; khuyến khích sự chủ động, tích cực của Việt Nam tham gia vào hoạt động tiêu chuẩn quốc tế, khu vực.

Sửa đổi, bổ sung quy định về minh bạch hóa; thông báo, hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp) phù hợp với cam kết trong các Điều ước quốc tế, đặc biệt là các FTA thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết.

Bổ sung quy định về cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia, hạ tầng chất lượng quốc gia để đảm bảo thực hiện các cam kết về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong các Điều ước quốc tế và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Về chiến lược tiêu chuẩn hoá quốc gia, việc sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT theo hướng xác định rõ chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia là nền tảng mang tính chủ đạo, định hướng phát triển toàn diện lĩnh vực tiêu chuẩn, đảm bảo hoạt động tiêu chuẩn thể hiện tầm nhìn với kế hoạch tổng thể rõ ràng, xuyên suốt, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững, tuân thủ cam kết hội nhập quốc tế, phù hợp xu thế phát triển tiêu chuẩn quốc tế và các nước tiên tiến trong khu vực.

Về xã hội hoá hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, việc sửa đổi bổ sung Luật TC&QCKT tạo một hàng lang pháp lý để khuyến khích, hỗ trợ việc đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, giảm tải gánh nặng cho nhà nước; nâng cao vai trò của các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp có năng lực xây dựng tiêu chuẩn, điều chỉnh hoạt động tiêu chuẩn hóa của Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế.

Về hoạt động đánh giá sự phù hợp, sửa đổi, bổ sung quy định về đánh giá sự phù hợp, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy; phạm vi hoạt động của tổ chức chứng nhận nước ngoài tại Việt Nam để phù hợp với cam kết Hiệp định FTA thế hệ mới.

Về đối tượng, quy trình xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn, ban hành quy chuẩn kỹ thuật; quản lý, khai thác tiêu chuẩn; tổ chức, hoạt động của Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia, việc sửa đổi, bổ sung một số điều giúp thống nhất quản lý công tác lập kế hoạch xây dựng QCVN, QCĐP nhằm đảm bảo tính thống nhất, không chồng chéo giữa các bộ ngành, địa phương;

Hoàn thiện quy trình, thủ tục, nội dung xây dựng, tổ chức hội đồng thẩm định QCVN, hội đồng đánh giá QCĐP; Hoàn thiện quy định về xây dựng, áp dụng TCCS theo hướng mở, phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời vẫn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong tình hình mới; Hoàn thiện quy trình quy trình xây dựng, thẩm định, công bố, áp dụng TCVN;

Đảm bảo việc quản lý, khai thác tiêu chuẩn hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thực tế, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật và các cam kết quốc mà Việt Nam đã kí kết; Xem xét quy định cụ thể chính sách tập trung thu hút, hỗ trợ nguồn lực tài chính, con người nhằm mục tiêu phát triển Ban kỹ thuật tương ứng với Ban kỹ thuật quốc tế, khu vực, là trung tâm của hoạt động xây dựng tiêu chuẩn; Đảm bảo công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành trong hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đạt hiệu quả cao.

Về quy định giữa Luật TC&QCKT với quy định tại các Luật khác, rà soát quy định về công bố sản phẩm tại Luật An toàn thực phẩm và quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy trong trong Luật TC& QCKT nhằm loại bỏ các quy định pháp luật chồng chéo, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của quy định pháp luật khi thực hiện; Hoàn thiện quy định về đánh giá sự phù hợp, công nhận, thừa nhận nhằm loại bỏ mẫu thuẫn, chồng chéo, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa, các luật chuyên ngành khác và đảm bảo tuân thủ cam kết trong FTA thế hệ mới.

Để đạt được các mục tiêu như đã đặt ra ở trên, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TC&QCKT tập trung vào các nhóm chính sách lớn. Mỗi nhóm chính sách này sẽ bao gồm các chính sách hoặc bổ sung, cụ thể hóa quy định hiện hành, hoặc đề xuất giải pháp, chính sách mới.

https://tcvn.gov.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Khuyến khích sản xuất, tăng cường đổi mới sáng tạo trong hoạt động tiêu chuẩn hóa (08/12/2022)
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Ðề án 100 về truy xuất nguồn gốc (05/12/2022)
Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ phát triển (28/11/2022)
Xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia TCVN về truy xuất nguồn gốc hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế (28/11/2022)
Cần có thêm tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng không khí đối với công trình xanh (17/11/2022)
Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ hài hòa - thúc đẩy năng lượng xanh (17/11/2022)
Nâng cao hiệu quả của hoạt động chứng nhận tại Việt Nam (16/11/2022)
Nghiên cứu tổng hợp, tính chất của vật liệu tổ hợp ba chiều graphene-ống nanô cácbon định hướng ứng dụng trong các cảm biến điện hóa và transistor hiệu ứng trường (10/11/2022)
Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong kinh tế tuần hoàn giúp doanh nghiệp tạo ra sản phẩm chất lượng cao, bảo vệ môi trường (09/11/2022)
Hội nghị thường niên lần thứ 63 Lãnh đạo các Tổ chức Năng suất quốc gia tại Bangkok (09/11/2022)
Xây dựng Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia phù hợp xu thế phát triển quốc tế (08/11/2022)
Việt Nam tập trung xây dựng các tiêu chuẩn phục vụ năng lượng xanh (19/10/2022)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2022/BXD về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng (12/10/2022)
Thông điệp Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 2022: Tầm nhìn chung về một thế giới tốt đẹp hơn! (10/10/2022)
Tiêu chuẩn quốc tế mới về chất bôi trơn trong sản xuất công nghiệp (05/10/2022)
Cải tiến năng suất tổng thể: Nhìn lại những mô hình điểm (05/10/2022)
Giảm thiểu lãng phí nhờ mô hình năng suất tổng thể (28/9/2022)
Áp dụng ISO 14000: Bài học kinh nghiệm từ Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Đại Việt (27/9/2022)
Áp dụng công cụ BSC giúp đo lường hiệu quả quản trị doanh nghiệp (22/9/2022)
Đáp ứng quy định về TBT khi xuất khẩu dệt may và gỗ sang các thị trường đối tác lớn (20/9/2022)
Doanh nghiệp cần nắm rõ quy định về hàng rào kỹ thuật thương mại (20/9/2022)
Xây dựng Chiến lược tiêu chuẩn hóa của Việt Nam phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn mới (15/9/2022)
Tiêu chuẩn BSCI giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh, khẳng định vị thế (15/9/2022)
ISO 29001 – công cụ đắc lực quản lý rủi ro trong ngành công nghiệp dầu mỏ (14/9/2022)
Đề xuất tiêu chuẩn mới góp phần chống điện giật khi sạc điện cho ô tô (13/9/2022)
Tiêu chuẩn công nghệ silica trong sản xuất cao su (13/9/2022)
Định hướng xây dựng bộ công cụ sản xuất thông minh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (07/9/2022)
Khắc phục bất cập trong công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn (25/8/2022)
Cần ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về việc tái sử dụng sản phẩm (23/8/2022)
Hội thảo khoa học về Chiến lược tiêu chuẩn hóa đến năm 2030 (22/8/2022)
Thí điểm thành công dán tem truy xuất nguồn gốc nước mắm Phú Quốc (15/8/2022)
Bỏ quy định về kiểm tra phương tiện đo khi nhập khẩu (12/8/2022)
Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng truy xuất nguồn gốc cho trái thanh long (10/8/2022)
Quản lý sản phẩm hàng hóa cần dựa trên kiểm soát chất lượng (08/8/2022)
Lựa chọn các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng phù hợp cho doanh nghiệp (05/8/2022)
Hưởng lợi và nâng cao năng suất chất lượng nhờ áp dụng các công cụ cải tiến (03/8/2022)
Xác nhận chất lượng mã số mã vạch – chìa khoá đảm bảo mã vạch quét được ngay lần đầu (03/8/2022)
Tiêu chuẩn - yếu tố đưa sản xuất thông minh kết nối hệ sinh thái sản xuất (29/7/2022)
Sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với yêu cầu hội nhập (29/7/2022)
Tiêu chuẩn - yếu tố đưa sản xuất thông minh kết nối hệ sinh thái sản xuất (27/7/2022)
Công bố thêm 107 tiêu chuẩn quốc gia (26/7/2022)
Vượt qua các rào cản kỹ thuật, mở rộng thị trường nông sản Việt (25/7/2022)
Công cụ đổi mới sáng tạo – giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, phát triển bền vững (18/7/2022)
Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển hệ thống đo lường quốc gia (15/7/2022)
Doanh nghiệp cơ khí kiểm soát chất lượng, phòng ngừa sai sót với ISO 3834 (15/7/2022)
Six Sigma - phương pháp giúp giảm sai sót, khuyết tật trong quy trình kinh doanh (15/7/2022)
Doanh nghiệp Việt không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm (15/7/2022)
Thúc đẩy áp dụng, chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc gia (14/7/2022)
ISO 56000 - Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thiết lập nền tảng để đổi mới (14/7/2022)
Tạo hành lang thông thoáng cho triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính nhà nước (12/7/2022)
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ viên nén chuyên dùng cho cây lúa quy mô công nghiệp.
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 1.510
Hôm nay 7.815
Hôm qua 6.323
Tất cả 7.723.332
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!