Văn bản KH&CN: Khác
Công văn số 96/CV-TTNCUD : V/v tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Số/Ký hiệu 96/CV-TTNCUD
Ngày ban hành 12/7/2021       
Trích yếu V/v tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cơ quan ban hành Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị
Người ký Đào Ngọc Hoàng
File đính kèm
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Thông tư số 59/2022/TT-BQP của Bộ Quốc Phòng về việc Ban hành Quy chuẩn QCVN 01:2022/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn vật nổ (30/8/2022)
Công văn số 17/TTNCUD-NCPT của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị về việc Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" (15/3/2022)
Thông tư số 03/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (10/02/2022)
Thông tư số 14/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (30/12/2021)
Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy Tỉnh Quảng Trị về việc Nghị quyết đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 (04/11/2021)
Thông tư số 07/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (07/10/2021)
Thông tư số 06/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra (01/10/2021)
Thông tư số 05/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (01/10/2021)
Thông tư số 04/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc Quy định quy trình tiếp công dân (01/10/2021)
Thông tư số 03/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (29/6/2021)
Kế hoạch số 30/KHPH-LN của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động -TB&XH, Sở GD&ĐT, Hội LHPNVN, Đoàn TN tỉnh Quảng Trị về việc Kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ phát động Chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021 và Diễn đàn Định hướng, thúc đẩy đam mê khởi nghiệp (01/4/2021)
Thông tư số 01/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân (11/3/2021)
Thông tư số 03/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (11/01/2021)
Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN tập huẩn sử dụng sử dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi tôm cho người dân
Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN hướng dẫn người dân sử dụng chế phẩm vi sinh để ủ phân hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp
Mô hình xử lý phế thải nông nghiệp bằng chế phẩm vi sinh Compo-QTMIC
Người dân sử dụng chế phẩm vi sinh Compo-QT MIC để ủ phân bón hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp
Đề án Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị