Chủ Nhật ngày 05/12/2021 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: Sở KH&CN
Kết luận số 88/KL-SKHCN : Kết luận Thanh tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
Số/Ký hiệu 88/KL-SKHCN
Ngày ban hành 12/10/2021       
Trích yếu Kết luận Thanh tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
Cơ quan ban hành Sở Khoa học và Công nghệ
Người ký Trần Ngọc Lân
File đính kèm
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Quyết định số 279/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ (Phòng khám Đa khoa Khải Hoàn) (29/12/2021)
Thông báo số 51/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Thông báo danh sách các dự án vào vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021 (01/12/2021)
Báo cáo số 121/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 (01/12/2021)
Công văn số 689/SKHCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và bổ sung lý lịch năm 2021 (29/11/2021)
Báo cáo số 117/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2021 (29/11/2021)
Báo cáo số 116/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 (29/11/2021)
Quyết định số 691/SKHCN-QLCN SHTT của Sở Khoa học và Công nghệ về việc V/v báo cáo tình hình đăng ký và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (29/11/2021)
Báo cáo số 118/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (29/11/2021)
Quyết định số 275/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN trong nuôi cá chình lồng tại Quảng Trị (26/11/2021)
Quyết định số 276/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn kiểm tra, đánh giá nghiệm thu kết quả mô hình thử nghiệm đối với đề tài: “Nghiên cứu, xây dựng mô hình thí nghiệm một số giống cà phê có triển vọng trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị”. (26/11/2021)
Quyết định số 277/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn kiểm tra, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở: Đánh giá thực trạng chất lượng đồ chơi trẻ em phục vụ công tác quản lý nhà nước về chất lượng lượng đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (26/11/2021)
Quyết định số 274/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định thành lập HĐTV đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Đề tài: Nghiên cứu xây dựng bản đồ thổ nhưỡng, nông hóa phục vụ thâm canh chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị) (25/11/2021)
Báo cáo số 114/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, năm 2021 (25/11/2021)
Báo cáo số 113/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo về việc triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật năm 2021 (24/11/2021)
Quyết định số 273/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung E-HSMT chào hàng cạnh tranh - Gói thầu: In ấn sách Địa chí Quảng Trị (23/11/2021)
Quyết định số 270/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng sơ tuyển Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021 (22/11/2021)
Quyết định số 271/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc phê duyệt E-HSMT chào hàng cạnh tranh - Gói thầu: In ấn sách Địa chí Quảng Trị (22/11/2021)
Công văn số 670/HD-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 (22/11/2021)
Báo cáo số 111/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo kết quả công tác tháng 11 và kế hoạch tháng 12 năm 2021 (22/11/2021)
Báo cáo số 112/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao năm 2021 (22/11/2021)
Quyết định số 268/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tư vấn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện giữa kỳ đối với đề tài: “Đánh giá thực trạng và nghiên cứu đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn Quảng Trị”. (19/11/2021)
Quyết định số 267/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Về việc thành lập Hội đồng tư vấn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện giữa kỳ đối với đề tài: Xác lập quyền chỉ dẫn địa lý “chè vằng Quảng Trị”. (19/11/2021)
Báo cáo số 110/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 (19/11/2021)
Báo cáo số 109/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; Kết luận số 05-KL/TU ngày 03/12/2020 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 83/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (18/11/2021)
Báo cáo số 108/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo kết quả thực hiện công tác hổ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (17/11/2021)
Quyết định số 253/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định thành lập Hội đông tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án thuộc Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025, thực hiện năm 2021. (02 dự án: Ứng dụng KHKT sản xuất nấm sò, nấm rơm; Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, sơ chế, bảo quản hạt ném) (16/11/2021)
Quyết định số 256/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án thuộc Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025, thực hiện năm 2021, dự án: Mô hình sản xuất giống lúa ST25 theo tiêu chuẩn hữu cơ quốc gia (16/11/2021)
Quyết định số 258/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2019. Dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sấy tiên tiến để chế biến và bảo quản, nâng cao giá trị chuối quả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. (16/11/2021)
Quyết định số 259/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tư vấn kiểm tra, đánh giá nghiệm thu giữa kỳ các nhiệm vụ khoa học và Công nghệ cấp cơ sở xét giao trực tiếp thực hiện năm 2019 (đề tài: "Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây xoài ghép ĐL4 (Đài Loan) và cây Sầu riêng Monthong (Thái Lan) tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị") (16/11/2021)
Quyết định số 254/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định thành lập Hôi đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án thuộc Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025, thực hiện năm 2021, dự án: Ứng dụng khoa học, công nghệ trong chăn nuôi dê Boer sinh sản thâm canh theo hướng hữu cơ (16/11/2021)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức

Thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,mức độ 4 trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ, ứng dụng nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 913
Hôm nay 1.675
Hôm qua 6.186
Tất cả 4.577.588
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!