Chủ Nhật ngày 14/8/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: Bộ KH&CN
Thông tư số 07/2022/TT-BKHCN : Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống...
Số/Ký hiệu 07/2022/TT-BKHCN
Ngày ban hành 31/5/2022       
Trích yếu Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống...
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Người ký Lê Xuân Định
File đính kèm
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ (31/5/2022)
Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (31/5/2022)
Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Thông tư Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp (31/5/2022)
Thông tư số 08/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Thông tư Quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về ứng phó và xử lý sự cố hạt nhân; đo liều chiếu xạ cá nhân; kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ (31/5/2022)
Quyết định số 802/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ. (23/5/2022)
Thông báo số 473/TB-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng tại Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2021 (10/3/2022)
Quyết định số 230/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định ban hành kế hoạch triển khai Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ (01/3/2022)
Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn (18/11/2021)
Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Thông tư quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (17/11/2021)
Thông tư số 08/2021/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ (27/10/2021)
Quyết định số 2282/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn 2030 (13/9/2021)
Quyết định số 1678/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai "Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030" (23/6/2021)
Thông tư số 06/2021/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Thông tư Hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 (18/6/2021)
Thông tư số 05/2021/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ (17/6/2021)
Thông tư số 03/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (11/6/2021)
Thông báo số 1226/TB-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Thông báo kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ toàn quốc năm 2021. (19/5/2021)
Thông tư số 02/2021/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập. (10/3/2021)
Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (01/3/2021)
Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Nghị định số 154/2018/NĐCP ngày 09/11/2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ. (10/12/2020)
Chỉ thị số 01/CT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Chỉ thị số: 01/CT-BKHCN ngày 21/4/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về nâng cao năng lực KH&CN nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 (21/4/2020)
Quyết định số 508/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện "Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030" (giai đoạn 2020 - 2025) (30/3/2020)
Thông tư số 04/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học (26/6/2019)
Thông tư số 11/2018/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Quy định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục (06/8/2018)
Thông tư số 03/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ (15/5/2018)
Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Thông tư Quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" (12/4/2018)
Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ (28/6/2017)
Quyết định số 183/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ về Quỹ gen cấp Quốc gia thuộc Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (09/02/2017)
Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư: Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. (12/01/2017)
Thông tư số 17/2016/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Thông tư Quy định quản lý thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (01/9/2016)
Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (30/6/2016)
Thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Ứng dụng KH&CN trong nhân giống và trồng cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại huyện Hướng Hóa
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 2.893
Hôm nay 6.627
Hôm qua 10.109
Tất cả 6.194.774
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!