Thứ Năm ngày 09/12/2021 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng
Cập nhật: Thứ Năm, ngày 30/7/2015

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay
Công tác tư tưởng là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi công tác tư tưởng là bộ phận trọng yếu của công tác xây dựng Đảng, là nhân tố giữ vị trí hàng đầu trong việc đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội. Sự tồn vong của Đảng cũng như sự thành bại của chế độ có quan hệ trực tiếp với hoạt động tư tưởng và phụ thuộc vào chất lượng, hiệu quả của công tác tư tưởng.

 Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trước đòi hỏi của công cuộc đổi mới và mở cửa hội nhập quốc tế, công tác tư tưởng của Đảng nói chung và của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nói riêng không ngừng đổi mới, nâng cao sức thuyết phục, tính chiến đấu và hiệu quả hoạt động. Công tác triển khai, quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh có bước đổi mới; công tác tư tưởng đã tham gia tích cực vào cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, cổ động, công tác tuyên truyền miệng, công tác thông tin đối ngoại... góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thông qua đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, nhiều thông tin, những vấn đề bức xúc, nổi cộm được phản ánh với cấp ủy đảng để chỉ đạo, giải quyết một cách kịp thời, nhằm định hướng dư luận xã hội, giải tỏa những bức xúc và củng cố niềm tin trong các tầng lớp nhân dân. Ngoài ra, thông qua họp báo, hội nghị giao ban thường kỳ, giao ban báo chí, giao ban an ninh tư tưởng chống “diễn biến hòa bình” góp phần quan trọng trong việc nắm bắt thông tin và định hướng dư luận xã hội, kịp thời đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản động. Bản tin “Thông báo nội bộ” và “Tài liệu sinh hoạt chi bộ” của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với nhiều nội dung phong phú, bám sát tình hình chính trị của thế giới, trong nước, trong tỉnh, hàng tháng đều được phát hành với gần 4.500 bản, phục vụ kịp thời cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và các TCCS đảng sinh hoạt chi bộ.

Công tác giáo dục lý luận chính trị đã chủ động tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn của địa phương. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở; từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố theo tinh thần Chỉ thị 06-CT/TU, ngày 12/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các lĩnh vực khoa giáo, nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng được quan tâm; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản được tăng cường chỉ đạo, định hướng tuyên truyền thường xuyên hơn; đẩy mạnh hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư (khóa X) về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội.

Với trách nhiệm là cơ quan thường trực Bộ phận giúp việc cấp ủy thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo các cấp ủy đã tích cực, chủ động, bám sát thực tiễn, tham mưu giúp cấp ủy từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt và hoạt động thường xuyên của các tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng, có sự giám sát của nhân dân; kịp thời biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Để giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Ðảng trước yêu cầu mới đòi hỏi công tác tư tưởng phải tiếp tục đổi mới, nâng cao tính chiến đấu, tính sắc bén theo hướng bám sát thực tiễn, sát đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm và sức thuyết phục cao; kịp thời tổng kết thực tiễn, làm rõ hơn các vấn đề về lý luận do thực tiễn đặt ra, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc của xã hội cho từng thời kỳ, ở từng địa phương, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao sự phát triển của đất nước trong tình hình mới.

Trong giai đoạn bùng nổ thông tin đa chiều như hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với những người làm công tác tuyên giáo phải thực hiện tốt hơn nữa vai trò định hướng về chính trị và tư tưởng trong đời sống xã hội; thông tin được cung cấp đầy đủ, trung thực và kịp thời. Phải tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao theo sự phát triển của đất nước trong tình hình mới. Muốn làm được điều này, trước hết đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo phải có trình độ ngang tầm, phải có kiến thức tổng hợp và sự hiểu biết sâu, rộng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội để tăng sức thuyết phục trong công tác tư tưởng. Chính vì vậy, vấn đề cần quan tâm trước hết đó là phải nâng cao năng lực chuyên môn và trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo.

Trong công tác tư tưởng, tính thuyết phục là yếu tố giữ vai trò quyết định đến chất lượng, hiệu quả. Do đó bất cứ lúc nào tính thuyết phục cũng là mục tiêu ưu tiên đối với các hoạt động tư tưởng của Đảng. Tuy nhiên cần phải thấy rằng, công tác tư tưởng của Đảng là công tác đối với con người, con người lĩnh hội và hành động nên đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp. Để nâng cao tính thuyết phục đòi hỏi phải nắm vững những quy luật riêng của lĩnh vực tư tưởng; có thái độ, phương pháp khoa học, kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu định hướng tư tưởng với sự tự nguyện, giữa lý trí và tình cảm, giữa lời nói và việc làm, sự nêu gương của người đứng đầu…

Đối với cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị, trong đó người đứng đầu các cấp ủy cần đặt đúng vị trí và vai trò công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay để từ đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo và vào cuộc thật sự, khắc phục tình trạng coi công tác tư tưởng là của riêng ngành Tuyên giáo. Tiếp tục quan tâm đổi mới hoạt động của hệ thống Tuyên giáo các cấp, coi đây thực sự là một cơ quan tham mưu về chính trị và tư tưởng; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội để tham mưu cho Đảng có giải pháp hữu hiệu lãnh đạo, chỉ đạo về tư tưởng. Đồng thời, chú trọng rà soát, kiện toàn hệ thống tuyên giáo các cấp, nhất là cấp cơ sở; có giải pháp tăng cường sự phối hợp giữa các ngành trong khối Tuyên giáo.

Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng làm công tác tư tưởng tạo thành một mặt trận rộng lớn, đặc biệt là lực lượng báo chí, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội… nhằm tạo sự đa dạng và phong phú về hình thức, tăng sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, hình thành trận địa tư tưởng vững chắc trong lòng dân, khẳng định tư tưởng chính thống của Đảng trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

Theo Báo Quảng Trị
Tin, bài cùng lĩnh vực
Nâng cao vị thế của Việt Nam trong Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (09/12/2021)
ISO 23354 – loại bỏ rào cản thương mại, cải thiện quy trình hậu cần (09/12/2021)
Đã có tiêu chí camera giám sát hành trình tiêu chuẩn quốc gia (29/11/2021)
Duy trì tiêu chuẩn trong sản xuất – khâu then chốt giúp doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường (29/11/2021)
Tiêu chuẩn về quản lý sức khỏe: Chuyển đổi ngành giáo dục trong đại dịch Covid-19 (24/11/2021)
Áp dụng công cụ cải tiến, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất (23/11/2021)
Khởi động dự án nghiên cứu của APO về đánh giá nhu cầu quản lý đổi mới sáng tạo (23/11/2021)
Tiêu chuẩn thực phẩm Codex với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc (19/11/2021)
Duy trì tiêu chuẩn trong sản xuất - khâu then chốt giúp doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường (19/11/2021)
Năng suất chất lượng – ‘đòn bẩy’ tăng trưởng cho tổ chức, doanh nghiệp (19/11/2021)
Cải thiện hiệu suất nhờ tích hợp cách tiếp cận tự động hóa và Kaizen (16/11/2021)
Phát triển bền vững trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 (12/11/2021)
Xóa bỏ ‘mù mờ’ nông nghiệp từ truy xuất nguồn gốc (05/11/2021)
Truy xuất nguồn gốc – Nâng tầm nông sản Việt (02/11/2021)
Nghiên cứu phát triển thiết bị đo tương đương liều nơtron môi trường (02/11/2021)
Hội thảo giới thiệu “Báo cáo Năng suất Việt Nam năm 2020” (25/10/2021)
Tiêu chuẩn hóa - công cụ và phương tiện duy trì các chuẩn mực trong quan hệ kinh tế, thương mại (20/10/2021)
Thứ trưởng Bộ KH&CN: Công tác tiêu chuẩn hóa sẽ không ngừng lớn mạnh (15/10/2021)
Áp dụng ISO 9001: Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực (15/10/2021)
Đổi mới hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thúc đẩy phát triển KTXH bền vững (18/10/2021)
Tiêu chuẩn về tái sử dụng nước ở khu vực đô thị với mục tiêu phát triển bền vững (18/10/2021)
Vai trò của tiêu chuẩn với sự phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam (18/10/2021)
Tiêu chuẩn phục vụ cho các mục tiêu phát triển bền vững (14/10/2021)
Hệ thống tiêu chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm (14/10/2021)
Đo lường trong phân tích lượng dữ liệu lớn (07/10/2021)
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa hoạt động đo lường (01/10/2021)
Số hóa trong đo lường pháp định (01/10/2021)
Nhân rộng xây dựng, áp dụng đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp (27/9/2021)
Đề án 996: Cú hích "thổi luồng khí mới" cho toàn ngành đo lường (27/9/2021)
Phát huy vai trò hệ thống pháp lý đo lường trong phát triển kinh tế – xã hội đất nước (23/9/2021)
Đại Hội đồng Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO 2021 – “Tương lai đã bắt đầu” (23/9/2021)
Tạo môi trường pháp lý cho hoạt động đo lường của doanh nghiệp (23/9/2021)
Sửa đổi quy định kỹ thuật mới về chứng nhận sản phẩm đối với thanh cốt thép (22/9/2021)
Những quy định trong QCVN đối với sữa bột (22/9/2021)
Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia cho bánh trung thu (21/9/2021)
Bộ tiêu chuẩn quốc gia về Đại lượng và đơn vị (17/9/2021)
Sự thành công của tiêu chuẩn ISO 9001 tại Việt Nam (17/9/2021)
Ứng dụng QR Code truy xuất nguồn gốc hàng hóa trong đại dịch Covid-19 (16/9/2021)
ISO ghi nhận thành công của Việt Nam về áp dụng ISO 9001: Bước ‘chuyển mình’ trong cải cách hành chính (14/9/2021)
QR Code – Giải pháp thông minh truy xuất nguồn gốc hàng hóa trong đại dịch Covid-19 (14/9/2021)
Cần tiếp tục xây dựng, bổ sung tiêu chuẩn về xe điện (09/9/2021)
Các tiêu chuẩn và quy chuẩn liên quan đến xe điện cần hài hoà với quốc tế (09/9/2021)
Hoạt động đo lường đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong xã hội (08/9/2021)
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: Nâng tầm doanh nghiệp Việt (08/9/2021)
Thực trạng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe điện (06/9/2021)
Sự thành công của tiêu chuẩn ISO 9001 tại Việt Nam (06/9/2021)
Ra mắt Hội đồng Chứng nhận chuyên gia năng suất (01/9/2021)
Sẽ có tiêu chuẩn cho thiết bị camera giám sát hành trình trên xe kinh doanh vận tải (31/8/2021)
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G (30/8/2021)
Nâng cao chất lượng, độ tin cậy kết quả thử nghiệm với ISO/IEC 17025 (27/8/2021)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức

Thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,mức độ 4 trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ, ứng dụng nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 99
Hôm nay 3.197
Hôm qua 4.031
Tất cả 4.597.138
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!