Thứ Tư ngày 05/10/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng
Cập nhật: Thứ Năm, ngày 30/7/2015

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay
Công tác tư tưởng là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi công tác tư tưởng là bộ phận trọng yếu của công tác xây dựng Đảng, là nhân tố giữ vị trí hàng đầu trong việc đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội. Sự tồn vong của Đảng cũng như sự thành bại của chế độ có quan hệ trực tiếp với hoạt động tư tưởng và phụ thuộc vào chất lượng, hiệu quả của công tác tư tưởng.

 Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trước đòi hỏi của công cuộc đổi mới và mở cửa hội nhập quốc tế, công tác tư tưởng của Đảng nói chung và của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nói riêng không ngừng đổi mới, nâng cao sức thuyết phục, tính chiến đấu và hiệu quả hoạt động. Công tác triển khai, quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh có bước đổi mới; công tác tư tưởng đã tham gia tích cực vào cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, cổ động, công tác tuyên truyền miệng, công tác thông tin đối ngoại... góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thông qua đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, nhiều thông tin, những vấn đề bức xúc, nổi cộm được phản ánh với cấp ủy đảng để chỉ đạo, giải quyết một cách kịp thời, nhằm định hướng dư luận xã hội, giải tỏa những bức xúc và củng cố niềm tin trong các tầng lớp nhân dân. Ngoài ra, thông qua họp báo, hội nghị giao ban thường kỳ, giao ban báo chí, giao ban an ninh tư tưởng chống “diễn biến hòa bình” góp phần quan trọng trong việc nắm bắt thông tin và định hướng dư luận xã hội, kịp thời đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản động. Bản tin “Thông báo nội bộ” và “Tài liệu sinh hoạt chi bộ” của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với nhiều nội dung phong phú, bám sát tình hình chính trị của thế giới, trong nước, trong tỉnh, hàng tháng đều được phát hành với gần 4.500 bản, phục vụ kịp thời cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và các TCCS đảng sinh hoạt chi bộ.

Công tác giáo dục lý luận chính trị đã chủ động tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn của địa phương. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở; từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố theo tinh thần Chỉ thị 06-CT/TU, ngày 12/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các lĩnh vực khoa giáo, nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng được quan tâm; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản được tăng cường chỉ đạo, định hướng tuyên truyền thường xuyên hơn; đẩy mạnh hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư (khóa X) về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội.

Với trách nhiệm là cơ quan thường trực Bộ phận giúp việc cấp ủy thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo các cấp ủy đã tích cực, chủ động, bám sát thực tiễn, tham mưu giúp cấp ủy từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt và hoạt động thường xuyên của các tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng, có sự giám sát của nhân dân; kịp thời biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Để giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Ðảng trước yêu cầu mới đòi hỏi công tác tư tưởng phải tiếp tục đổi mới, nâng cao tính chiến đấu, tính sắc bén theo hướng bám sát thực tiễn, sát đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm và sức thuyết phục cao; kịp thời tổng kết thực tiễn, làm rõ hơn các vấn đề về lý luận do thực tiễn đặt ra, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc của xã hội cho từng thời kỳ, ở từng địa phương, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao sự phát triển của đất nước trong tình hình mới.

Trong giai đoạn bùng nổ thông tin đa chiều như hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với những người làm công tác tuyên giáo phải thực hiện tốt hơn nữa vai trò định hướng về chính trị và tư tưởng trong đời sống xã hội; thông tin được cung cấp đầy đủ, trung thực và kịp thời. Phải tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao theo sự phát triển của đất nước trong tình hình mới. Muốn làm được điều này, trước hết đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo phải có trình độ ngang tầm, phải có kiến thức tổng hợp và sự hiểu biết sâu, rộng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội để tăng sức thuyết phục trong công tác tư tưởng. Chính vì vậy, vấn đề cần quan tâm trước hết đó là phải nâng cao năng lực chuyên môn và trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo.

Trong công tác tư tưởng, tính thuyết phục là yếu tố giữ vai trò quyết định đến chất lượng, hiệu quả. Do đó bất cứ lúc nào tính thuyết phục cũng là mục tiêu ưu tiên đối với các hoạt động tư tưởng của Đảng. Tuy nhiên cần phải thấy rằng, công tác tư tưởng của Đảng là công tác đối với con người, con người lĩnh hội và hành động nên đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp. Để nâng cao tính thuyết phục đòi hỏi phải nắm vững những quy luật riêng của lĩnh vực tư tưởng; có thái độ, phương pháp khoa học, kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu định hướng tư tưởng với sự tự nguyện, giữa lý trí và tình cảm, giữa lời nói và việc làm, sự nêu gương của người đứng đầu…

Đối với cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị, trong đó người đứng đầu các cấp ủy cần đặt đúng vị trí và vai trò công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay để từ đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo và vào cuộc thật sự, khắc phục tình trạng coi công tác tư tưởng là của riêng ngành Tuyên giáo. Tiếp tục quan tâm đổi mới hoạt động của hệ thống Tuyên giáo các cấp, coi đây thực sự là một cơ quan tham mưu về chính trị và tư tưởng; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội để tham mưu cho Đảng có giải pháp hữu hiệu lãnh đạo, chỉ đạo về tư tưởng. Đồng thời, chú trọng rà soát, kiện toàn hệ thống tuyên giáo các cấp, nhất là cấp cơ sở; có giải pháp tăng cường sự phối hợp giữa các ngành trong khối Tuyên giáo.

Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng làm công tác tư tưởng tạo thành một mặt trận rộng lớn, đặc biệt là lực lượng báo chí, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội… nhằm tạo sự đa dạng và phong phú về hình thức, tăng sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, hình thành trận địa tư tưởng vững chắc trong lòng dân, khẳng định tư tưởng chính thống của Đảng trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

Theo Báo Quảng Trị
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tiêu chuẩn quốc tế mới về chất bôi trơn trong sản xuất công nghiệp (05/10/2022)
Cải tiến năng suất tổng thể: Nhìn lại những mô hình điểm (05/10/2022)
Giảm thiểu lãng phí nhờ mô hình năng suất tổng thể (28/9/2022)
Áp dụng ISO 14000: Bài học kinh nghiệm từ Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Đại Việt (27/9/2022)
Áp dụng công cụ BSC giúp đo lường hiệu quả quản trị doanh nghiệp (22/9/2022)
Đáp ứng quy định về TBT khi xuất khẩu dệt may và gỗ sang các thị trường đối tác lớn (20/9/2022)
Doanh nghiệp cần nắm rõ quy định về hàng rào kỹ thuật thương mại (20/9/2022)
Xây dựng Chiến lược tiêu chuẩn hóa của Việt Nam phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn mới (15/9/2022)
Tiêu chuẩn BSCI giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh, khẳng định vị thế (15/9/2022)
ISO 29001 – công cụ đắc lực quản lý rủi ro trong ngành công nghiệp dầu mỏ (14/9/2022)
Đề xuất tiêu chuẩn mới góp phần chống điện giật khi sạc điện cho ô tô (13/9/2022)
Tiêu chuẩn công nghệ silica trong sản xuất cao su (13/9/2022)
Định hướng xây dựng bộ công cụ sản xuất thông minh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (07/9/2022)
Khắc phục bất cập trong công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn (25/8/2022)
Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT: Những mục tiêu cụ thể (25/8/2022)
Cần ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về việc tái sử dụng sản phẩm (23/8/2022)
Hội thảo khoa học về Chiến lược tiêu chuẩn hóa đến năm 2030 (22/8/2022)
Thí điểm thành công dán tem truy xuất nguồn gốc nước mắm Phú Quốc (15/8/2022)
Bỏ quy định về kiểm tra phương tiện đo khi nhập khẩu (12/8/2022)
Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng truy xuất nguồn gốc cho trái thanh long (10/8/2022)
Quản lý sản phẩm hàng hóa cần dựa trên kiểm soát chất lượng (08/8/2022)
Lựa chọn các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng phù hợp cho doanh nghiệp (05/8/2022)
Hưởng lợi và nâng cao năng suất chất lượng nhờ áp dụng các công cụ cải tiến (03/8/2022)
Xác nhận chất lượng mã số mã vạch – chìa khoá đảm bảo mã vạch quét được ngay lần đầu (03/8/2022)
Tiêu chuẩn - yếu tố đưa sản xuất thông minh kết nối hệ sinh thái sản xuất (29/7/2022)
Sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với yêu cầu hội nhập (29/7/2022)
Tiêu chuẩn - yếu tố đưa sản xuất thông minh kết nối hệ sinh thái sản xuất (27/7/2022)
Công bố thêm 107 tiêu chuẩn quốc gia (26/7/2022)
Vượt qua các rào cản kỹ thuật, mở rộng thị trường nông sản Việt (25/7/2022)
Công cụ đổi mới sáng tạo – giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, phát triển bền vững (18/7/2022)
Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển hệ thống đo lường quốc gia (15/7/2022)
Doanh nghiệp cơ khí kiểm soát chất lượng, phòng ngừa sai sót với ISO 3834 (15/7/2022)
Six Sigma - phương pháp giúp giảm sai sót, khuyết tật trong quy trình kinh doanh (15/7/2022)
Doanh nghiệp Việt không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm (15/7/2022)
Thúc đẩy áp dụng, chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc gia (14/7/2022)
ISO 56000 - Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thiết lập nền tảng để đổi mới (14/7/2022)
Tạo hành lang thông thoáng cho triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính nhà nước (12/7/2022)
Nông nghiệp hữu cơ: Giải pháp quan trọng để phát triển bền vững (12/7/2022)
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong kinh tế tuần hoàn (11/7/2022)
ISO 56000 - Bộ tiêu chuẩn giúp các doanh nghiệp thiết lập nền tảng để đổi mới (07/7/2022)
Thúc đẩy nâng cao năng suất, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (04/7/2022)
Áp dụng tiêu chuẩn quốc tế để doanh nghiệp nhỏ và vừa theo kịp nền kinh tế ngày nay (30/6/2022)
ISO 50001 - giải pháp quản lý năng lượng tiết kiệm cho doanh nghiệp (23/6/2022)
Phát triển nhờ áp dụng công cụ cải tiến năng suất (21/6/2022)
TPM - giúp doanh nghiệp cải tiến và nâng cao năng suất chất lượng (21/6/2022)
Áp dụng ISO 9001 - doanh nghiệp chuẩn hoá quy trình sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng (17/6/2022)
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đánh giá sâu sắc, toàn diện hoạt động của doanh nghiệp (17/6/2022)
Hội nghị lần thứ 57 của Uỷ ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN (ACCSQ) (17/6/2022)
Áp dụng phương pháp quản lý tinh gọn (Lean): Nâng cao chất lượng sản phẩm (14/6/2022)
11 bước thực hiện phương pháp TQM – cải thiện hiệu quả hoạt động, năng cao chất lượng sản phẩm (14/6/2022)
Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài: “Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới tỉnh Quảng Trị”

Thông báo Kết quả xét chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài: "Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới tỉnh Quảng Trị"

Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Phát triển KH&CN hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 286
Hôm nay 5.446
Hôm qua 7.696
Tất cả 6.629.740
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!