Thứ Bảy ngày 01/10/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
THÔNG BÁO

Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị
Ngày 05/8/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức buổi làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị về việc triển khai kế hoạch hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) giữa hai đơn vị. Tham dự buổi làm việc gồm có: Ban Giám đốc Sở; Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở; Thường trực Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị. Đồng chí Trần Ngọc Lân - Giám đốc Sở chủ trì buổi làm việc. Sau khi nghe các đồng chí Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở báo cáo một số kết quả tiêu biểu trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực KH&CN trên địa bàn tỉnh thời gian qua; ý kiến phát biểu, đề xuất của các đồng chí Thường trực Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị, đồng chí Giám đốc Sở kết luận:

Xác định rõ tầm quan trọng của vấn đề phát triển KH&CN trong các doanh nghiệp, thời gian qua với vai trò là đơn vị chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ đã tranh thủ mọi nguồn lực tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đầu tư nghiên cứu khoa học, thẩm định công nghệ các dự án đầu tư, đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Qua đó đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cũng như các sản phẩm chủ lực của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng sản xuất. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực KH&CN, đặc biệt là các doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế: Mặc dù các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về KH&CN trên địa bàn tỉnh khá đồng bộ nhưng do ngân sách của tỉnh còn hạn hẹp nên mức hỗ trợ vẫn còn khiêm tốn; liên kết giữa nhà khoa học và doanh nghiệp chưa thực sự chặt chẽ; tiềm lực của các doanh nghiệp còn chưa mạnh, số lượng doanh nghiệp KH&CN còn ít, tỉ lệ doanh nghiệp có đầu tư cho nghiên cứu và phát triển vẫn còn thấp, ít doanh nghiệp có sáng chế; việc nhận chuyển giao công nghệ từ nước ngoài còn khiêm tốn… 

Với phương châm“KH&CN xuất phát từ cơ sở và hướng về phục vụ cơ sở”, trong thời gian tới ngành KH&CN sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của các chính sách hỗ trợ và đưa các chính sách hỗ trợ đi vào thực chất, tạo ra chuyển biến rõ nét. Vì vậy, đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị tăng cường đối thoại và hợp tác với doanh nghiệp, triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên các lĩnh vực được phân công; trước mắt tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ

- Giao Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ làm bộ phận đầu mối tiếp nhận và phản hồi thông tin về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên các lĩnh vực  KH&CN. Rà soát, tổng hợp các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực KH&CN, hình thành “Bộ cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về KH&CN” để phổ biến rộng rãi đến người dân, doanh nghiệp. Kết nối có hiệu quả với Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị để triển khai kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.

- Chủ trì, phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị tham mưu tổ chức Hội thảo“Các chính sách KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp và ký kết biên bản hợp tác” với sự có mặt của các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh nhằm đối thoại, lắng nghe nhu cầu về KH&CN của doanh nghiệp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, ứng dụng KH&CN trong những năm tiếp theo. Đồng thời, phổ biến các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực KH&CN; điều kiện, quy trình mà các doanh nghiệp cần thực hiện để tiếp cận, thụ hưởng những chương trình ưu đãi, hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh. Tham mưu xây dựng Biên bản hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị để ký kết tại Hội thảo (tổ chức vào cuối tháng 8/2022) nhằm cụ thể hóa các hoạt động hợp tác thời gian tới. 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc khảo sát, đánh giá hiện trạng, năng lực công nghệ và nhu cầu đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, lộ trình đổi mới công nghệ để định hướng nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ trong các ngành, lĩnh vực, địa phương và doanh nghiệp.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao năng lực sản xuất thuộc Kế hoạch số 155/KHUBND ngày 03/08/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030…

- Thực hiện có hiệu quả công tác thẩm định công nghệ các dự án đầu tư. Tăng cường tư vấn công nghệ, thiết bị cho các doanh nghiệp có nhu cầu. Tổ chức cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia các kỳ Chợ Công nghệ và Thiết bị; Diễn đàn kết nối cung cầu công nghệ... theo kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiếp cận các công nghệ, thiết bị mới và sẵn sàng chuyển giao phù hợp với nhu cầu đầu tư, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.

2. Phòng Quản lý Khoa học

- Phòng Quản lý khoa học thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa các tổ chức KH&CN, nhà khoa học với các doanh nghiệp trong công tác nghiên cứu ứng dụng. Thực hiện có hiệu quả cơ chế đặt hàng, quy trình tư vấn xác định, tuyển chọn hoặc giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo quy định nhà nước; trong đó ưu tiên chọn lựa, tham mưu đặt hàng thực hiện các nhiệm vụ KH&CN có sự tham gia, đối ứng của các doanh nghiệp.

- Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ KH&CN thuộc các chương trình/đề án như: Đề án hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh; Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường, tiêu chuẩn, quy chuẩn để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0 và sản xuất thông minh giai đoạn 2021-2030…

- Phối hợp với Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ trong công tác hỗ trợ cho các ý tưởng sáng tạo cấp tỉnh xuất sắc khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua đặt hàng nhiệm vụ KH&CN nhằm tạo động lực và cung cấp các điều kiện cần thiết hoàn thiện ý tưởng, sản phẩm và mô hình kinh doanh, từng bước hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp.

3. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo hướng hiệu quả, gắn với hỗ trợ doanh nghiệp. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 10/5/2022 Triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021- 2030. 

4. Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN

- Phổ biến rộng rãi các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về KH&CN trên Cổng Thông tin điện tử, chuyên mục và các ấn phẩm KH&CN của Sở.

 Tăng cường công tác tập huấn, đào tạo, chuyển giao các quy trình kỹ thuật, công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5. Kiến nghị đối với Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị

Phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về KH&CN; tạo điều kiện để Sở Khoa học và Công nghệ nắm bắt nhu cầu về KH&CN của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để triển khai các hoạt động hỗ trợ hiệu quả. Cụ thể:

- Phối hợp có hiệu quả với Sở Khoa học và Công nghệ trong các cuộc khảo sát, đánh giá hiện trạng, năng lực công nghệ và nhu cầu đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp do Sở tổ chức.

- Xuất phát từ tình hình thực tiễn và nhu cầu bức thiết của doanh nghiệp để chủ động đặt hàng nhiệm vụ KH&CN với Sở Khoa học và Công nghệ nhằm giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất.

- Triển khai có hiệu quả Chương trình hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị sau khi được ký kết
Thông báo khác
Thông báo Kết quả xét chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài: "Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới tỉnh Quảng Trị" (29/9/2022)
Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài: “Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới tỉnh Quảng Trị” (29/9/2022)
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022 (06/9/2022)
Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022 (12/4/2022)
Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị (15/3/2022)
Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" (18/3/2022)
Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022 (17/8/2021)
Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài: “Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới tỉnh Quảng Trị”

Thông báo Kết quả xét chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài: "Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới tỉnh Quảng Trị"

Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Phát triển KH&CN hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 814
Hôm nay 1.431
Hôm qua 10.791
Tất cả 6.598.303
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!