Chủ Nhật ngày 28/11/2021 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Giới thiệu: Đầu tư, mua sắm công
STT Tiêu đề File
1 Quyết định về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung E-HSMT chào hàng cạnh tranh - Gói thầu: In ấn sách Địa chí Quảng Trị
2 Quyết định về việc phê duyệt E-HSMT chào hàng cạnh tranh - Gói thầu: In ấn sách Địa chí Quảng Trị
3 Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kế hoạch lựa chọn Nhà màng trồng cây con nuôi cấy mô
4 Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu - Gói thầu số 01: Cung cấp lắp đặt thiết bị , dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và CNSH (giai đoạn 1)
5 Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế chi tiết và dự toán - Dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và CNSH (giai đoạn 1)
6 Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chịn nhà thầu - Dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và CNSH (giai đoạn 1)
7 Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT cung cấp, lắp đặt thiết bị - Dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và CNSH (giai đoạn 1)
8 Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn lập thiết kế chi tiết và dự toán - Dự án: Đầu tư thiết thiết bi đo lường thử nghiệm và CNSH (giai đoạn 1)
9 Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn thẩm định giá thiết bị - Dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và CNSH (giai đoạn 1)
10 Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn quản lý dự án - Dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và CNSH (giai đoạn 1)
11 Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Công trình: Cải tạo, sửa chữa các hạng mục thuộc Trạm nghiên cứu và phát triển nấm
12 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống máy sấy bơm nhiệt thuộc nhiệm vụ: tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH CN
13 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu -Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống máy sấy bơm nhiệt thuộc, nhiệm vụ: Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH&CN
14 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy móc thiết bị thuộc nhiệm vụ: tăng cường tiềm lực phục vụ Nghiên cứu, Ứng dụng và quản lý nhà nước về KH&CN
15 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi - Dự án: Đầu tư thiết bị đo lường, thử nghiệm và thiết bị công nghệ sinh học (giai đoạn 2)
16 Quyết định về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT chào hàng cạnh tranh rút gọn - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Bảng điện tử Modul Led P3-RG outdoor
17 Quyết định về việc phê duyệt E-HSMT chào hàng cạnh tranh rút gọn; Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị bảng điện tử Modul Led P3 -RG outdoor
18 Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị bảng điện tử Modul Led P3-RG
19 Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Bảng điện tử Modul Led P3_RG
20 Quyết định về việc phê duyệt E-HSMT chào hàng cạnh tranh - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống máy sấy bơm nhiệt thuộc Nhiệm vụ: Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH&CN
21 Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Hệ thống máy sấy bơm nhiệt thuộc nhiệm vụ; Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH&CN
22 Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Hệ thống máy sấy bơm nhiệt thuộc nhiệm vụ; Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH CN
23 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiệt bị điện tử, công nghệ thông tin, máy móc chuyên môn thuộc nhiệm vụ: Tăng cường tiềm lực cho Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
24 Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc đề án Ứng dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
25 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống máy sấy bơm nhiệt thuộc nhiệm vụ tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH&CN
26 Quyết định về việc chỉ định đơn vị thi công xây dựng Công trình: Sửa chữa cải tạo Văn phòng làm việc Sở và các Trung tâm thuộc Sở KH&CN
27 Quyết định về việc công bố công khai dự toán kinh phí sự nghiệ KH CN năm 2021
28 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cải tạo Văn phòng làm việc Sở và các Trung tâm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
29 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống lên men xốp thuộc nhiệm vụ Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu quản lý nhà nước về KH&CN
30 Quyết định V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa cải tạo Văn phòng làm việc Sở và các Trung tâm thuộc Sở Khoa học và công nghệ
31 Quyết định về việc phê duyệt E-HSMT chào hàng cạnh tranh - Gói thầu: cung cấp, lắp đặt Hệ thống lên men xốp thuộc nhiệm vụ tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH CN
32 Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn lập Hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt Hệ thống lên men xốp thuộc nhiệm vụ Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH CN
33 Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lực chọn nhà thầu - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt Hệ thống lên men xốp thuộc nhiệm vụ Tăng cường tiềm lực phục nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH CN
34 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống men xốp thuộc nhiệm vụ: Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ
35 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hóa chất, nguyên vật liệu thuộc đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ bảo tồn và phát triển cây Lan Giả hạc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
36 Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà lưới trồng thử nghiệm cây dược liệu công nghệ cao.
37 Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo Nhà làm việc sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.
38 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị kỹ thuật thuộc nhiệm vụ: Mua thiết bị phục vụ nghiên cứu, sản xuất cho Trạm nghiên cứu và phát triển Nấm
39 Quyết định v/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: nhà lưới trồng thử nghiệm cây dược liệu công nghệ cao
40 Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trồng thử nghiệm dâu tây công nghệ cao. Hạng mục: Nhà kính hiện đại kích thước 30x32m.
Tổng số: 40
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,mức độ 4 trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ, ứng dụng nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 1.850
Hôm nay 3.505
Hôm qua 4.018
Tất cả 4.547.465
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!