Biểu mẫu
STT Mã số Tên biểu mẫu File
1 BM 01 Bản đăng ký
2 BM 02 Thuyết minh
Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021
Cơ quan thường trực Cuộc thi: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị