Chế phẩm vi sinh
Nitro-QTMIC : Chế phẩm vi sinh cải tạo môi trường nuôi tôm, cá
Chế phẩm vi sinh đối kháng Tricho – Pseu
Pro-QTMIC: Thức ăn bổ sung vi khuẩn có lợi cho gia súc, gia cầm
Bio-QTMIC: Chế phẩm vi sinh làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi
Chế phẩm vi sinh xử lý chất thải hữu cơ Compo - QTMIC
Chế phẩm vi sinh bổ sung thức ăn nuôi tôm PERFECT-QTMIC
Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN tập huẩn sử dụng sử dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi tôm cho người dân
Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN hướng dẫn người dân sử dụng chế phẩm vi sinh để ủ phân hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp
Mô hình xử lý phế thải nông nghiệp bằng chế phẩm vi sinh Compo-QTMIC
Người dân sử dụng chế phẩm vi sinh Compo-QT MIC để ủ phân bón hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp
Đề án Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị