Cơ cấu tổ chức
Tổ chức bộ máy
1. Lãnh đạo Chi cục

a) Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có Chi cục Trưởng và Phó Chi cục Trưởng.

b) Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục;

c) Phó Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Chi cục

Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục gồm có: Phòng Hành chính- Tổng hợp; Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Chi cục trưởng phân công nhiệm vụ thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành cho công chức theo quy định của pháp luật thanh tra.

Các phòng có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng giúp Chi cục trưởng thực hiện các nhiệm vụ của phòng. Số lượng Phó Trưởng phòng căn cứ theo quy định và số lượng biên chế được giao. 

3. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 
Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: 43 Lê Lợi - Đông Hà - Quảng Trị