Thông tin liên hệ
Thông tin liên hệ
STT Họ và tên Chức vụ ĐT cơ quan Di động
1 Dương Mạnh Tường Chi cục trưởng 0233.852.537 0989.442.171
0913.485.560
2 Lê Hồng Tiên Phó Chi cục trưởng 0233.858.789 0815.846.846
3 Thái Thị Khuyến Trưởng phòng Hành chính- Tổng hợp 0233.569.979 0982.133.126
4 Văn Thanh Long Trưởng phòng Quản lý TCĐLCL 0233.521.599 0944.239.555
0989.639.117
5 Nguyễn Thị Hường Phó Trưởng phòng Quản lý TCĐLCL 0233.553.551 0914.624.268
6 Võ Anh Dũng Chuyên viên Phòng Quản lý QLTĐC 0233.521.599 0949.124.579
7 Nguyễn Thị Thanh Chuyên viên Phòng Quản lý QLTĐC 0233.553.995 0905.176.579
8 Nguyễn Lê Hùng Chuyên viên Phòng Quản lý QLTĐC 0233.553.995 0914.561.982
9 Lê Thế Hưng Chuyên viên Phòng Quản lý QLTĐC 0233.553.551 0948.654.930
10 Nguyễn T.T Tuyền Phụ trách kế toán 0233.851.572 0943.845.177
Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: 43 Lê Lợi - Đông Hà - Quảng Trị