Chủ Nhật ngày 28/11/2021 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: Bộ KH&CN
STT Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu File
1 10/2021/TT-BKHCN
17/11/2021
Thông tư quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
2 2282/QĐ-BKHCN
13/9/2021
Ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn 2030
3 1678/QĐ-BKHCN
23/6/2021
Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai "Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030"
4 05/2021/TT-BKHCN
17/6/2021
Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
5 03/TT-BKHCN
11/6/2021
Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
6 1226/TB-BKHCN
19/5/2021
Thông báo kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ toàn quốc năm 2021.
7 02/2021/TT-BKHCN
10/3/2021
Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
8 01/2021/TT-BKHCN
01/3/2021
Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
9 01/CT-BKHCN
21/4/2020
Chỉ thị số: 01/CT-BKHCN ngày 21/4/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về nâng cao năng lực KH&CN nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19
10 508/QĐ-BKHCN
30/3/2020
Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện "Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030" (giai đoạn 2020 - 2025)
11 04/2019/TT-BKHCN
26/6/2019
Quy định sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học
12 11/2018/TT-BKHCN
06/8/2018
Thông tư Quy định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục
13 03/2018/TT-BKHCN
15/5/2018
Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
14 01/2018/TT-BKHCN
12/4/2018
Thông tư Quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"
15 10/2017/TT-BKHCN
28/6/2017
Thông tư Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
16 183/QĐ-BKHCN
09/02/2017
Quyết định về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ về Quỹ gen cấp Quốc gia thuộc Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
17 01/2017/TT-BKHCN
12/01/2017
Thông tư: Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập.
18 17/2016/TT-BKHCN
01/9/2016
Thông tư Quy định quản lý thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
19 13/2016/TT-BKHCN
30/6/2016
Thông tư Quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
20 04 /2016/TT-BKHCN
04/4/2016
Thông tư Quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ
21 26/2015/TT-BKHCN
26/11/2015
Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ
22 25/2015/TT-BKHCN
26/11/2015
Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ
23 20/2015/TT-BKHCN
05/11/2015
Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ
24 15/2015/TT-BKHCN
25/8/2015
Thông tư Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
25 14/2015/TT-BKHCN
19/8/2015
Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ
26 11/2015/TT-BKHCN
26/6/2015
Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
27 03/2015/TT-BKHCN
09/3/2015
Thông tư Ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
28 38/2014/TT-BKHCN
16/12/2014
Quy định về đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ
29 36/2014/TT-BKHCN
12/12/2014
Quy hoạch hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý và chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm của tổ chức đánh giá sự phù hợp
30 35/2014/TT-BKHCN
11/12/2014
Thông tư Quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ
31 31/2014/TT-BKHCN
06/11/2014
Thông tư Quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
32 28/2014/TT-BKHCN
15/10/2014
Thông tư Quy định việc xét duyệt, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia
33 26/2014/TT-BKHCN
10/10/2014
Thông tư Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ
34 25/2014/TT-BKHCN
08/10/2014
Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân
35 22/2014/TT-BKHCN
25/8/2014
Thông tư Quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng
36 20/2014/TT-BKHCN
15/7/2014
Thông tư Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
37 21/2014/TT-BKHCN
15/7/2014
Thông tư Quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn
38 19/2014/TT-BKHCN
01/7/2014
Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
39 17/2014/TT-BKHCN
16/6/2014
Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
40 18/2014/TT-BKHCN
16/6/2014
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen
41 15/2014/TT-BKHCN
13/6/2014
Thông tư Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
42 16/2014/TT-BKHCN
13/6/2014
Thông tư Quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ
43 06/2014/TT-BKHCN
25/4/2014
Thông tư Quy định nguyên tắc, tiêu chí xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
44 04/2014/TT-BKHCN
08/4/2014
Thông tư Hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất
45 644/QĐ-BKHCN
07/4/2014
Quyết định về việc ban hành "Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu"
46 03/2014/TT-BKHCN
31/3/2014
Thông tư Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
47 588/QĐ-BKHCN
31/3/2014
Quyết định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ
48 02/2014/TT-BKHCN
31/3/2014
Thông tư về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
49 01/2014/TT-BKHCN
18/02/2014
Thông tư Hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ
Tổng số: 49
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,mức độ 4 trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ, ứng dụng nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 1.849
Hôm nay 3.501
Hôm qua 4.018
Tất cả 4.547.461
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!