Chủ Nhật ngày 28/11/2021 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: Sở KH&CN
STT Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu File
1 274/QĐ-SKHCN
25/11/2021
Quyết định thành lập HĐTV đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Đề tài: Nghiên cứu xây dựng bản đồ thổ nhưỡng, nông hóa phục vụ thâm canh chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị)
2 273/QĐ-SKHCN
23/11/2021
Quyết định về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung E-HSMT chào hàng cạnh tranh - Gói thầu: In ấn sách Địa chí Quảng Trị
3 112/BC-SKHCN
22/11/2021
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao năm 2021
4 111/BC-SKHCN
22/11/2021
Báo cáo kết quả công tác tháng 11 và kế hoạch tháng 12 năm 2021
5 670/HD-SKHCN
22/11/2021
Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021
6 271/QĐ-SKHCN
22/11/2021
Quyết định về việc phê duyệt E-HSMT chào hàng cạnh tranh - Gói thầu: In ấn sách Địa chí Quảng Trị
7 270/QĐ-SKHCN
22/11/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng sơ tuyển Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021
8 110/BC-SKHCN
19/11/2021
Báo cáo công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021
9 267/QĐ-SKHCN
19/11/2021
Về việc thành lập Hội đồng tư vấn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện giữa kỳ đối với đề tài: Xác lập quyền chỉ dẫn địa lý “chè vằng Quảng Trị”.
10 268/QĐ-SKHCN
19/11/2021
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tư vấn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện giữa kỳ đối với đề tài: “Đánh giá thực trạng và nghiên cứu đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn Quảng Trị”.
11 109/BC-SKHCN
18/11/2021
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; Kết luận số 05-KL/TU ngày 03/12/2020 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 83/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
12 108/BC-SKHCN
17/11/2021
Báo cáo kết quả thực hiện công tác hổ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
13 257/QĐ-SKHCN
16/11/2021
Quyết định về việc thành lập Tổ tư vấn thẩm định dự toán nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021( đề tài Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông của tỉnh Quảng Tị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030)
14 255/QĐ-SKHCN
16/11/2021
Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án thuộc Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025, thực hiện năm 2021 (dự án: Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong nhân giống, trồng sâm ba kích tím theo hướng hữu cơ)
15 254/QĐ-SKHCN
16/11/2021
Quyết định thành lập Hôi đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án thuộc Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025, thực hiện năm 2021, dự án: Ứng dụng khoa học, công nghệ trong chăn nuôi dê Boer sinh sản thâm canh theo hướng hữu cơ
16 259/QĐ-SKHCN
16/11/2021
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tư vấn kiểm tra, đánh giá nghiệm thu giữa kỳ các nhiệm vụ khoa học và Công nghệ cấp cơ sở xét giao trực tiếp thực hiện năm 2019 (đề tài: "Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây xoài ghép ĐL4 (Đài Loan) và cây Sầu riêng Monthong (Thái Lan) tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị")
17 258/QĐ-SKHCN
16/11/2021
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2019. Dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sấy tiên tiến để chế biến và bảo quản, nâng cao giá trị chuối quả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.
18 256/QĐ-SKHCN
16/11/2021
Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án thuộc Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025, thực hiện năm 2021, dự án: Mô hình sản xuất giống lúa ST25 theo tiêu chuẩn hữu cơ quốc gia
19 253/QĐ-SKHCN
16/11/2021
Quyết định thành lập Hội đông tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án thuộc Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025, thực hiện năm 2021. (02 dự án: Ứng dụng KHKT sản xuất nấm sò, nấm rơm; Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, sơ chế, bảo quản hạt ném)
20 251/QĐ-SKHCN
15/11/2021
Phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở - Sở KH&CN Quảng Trị với phương thức xét giao trực tiếp
21 107/BC-SKHCN
15/11/2021
Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021
22 106/BC-SKHCN
12/11/2021
Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính
23 104/BC-SKHCN
12/11/2021
Báo cáo thống kê tư pháp năm 2021
24 101/BC-SKHCN
09/11/2021
Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ
25 100/BC-SKHCN
09/11/2021
Báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn năm 2021
26 47/TB-SKHCN
05/11/2021
Thông báo ý kiến kết luận của giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Hội nghị giao ban tháng 11/2021
27 633/SKHCN-VP
05/11/2021
Về việc ủy quyền giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở
28 240/QĐ-SKHCN
02/11/2021
Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu - Gói thầu số 01: Cung cấp lắp đặt thiết bị , dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và CNSH (giai đoạn 1)
29 239/QĐ-SKHCN
01/11/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định nội dung nhiệm vụ TXTCN cảu Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị thực hiện năm 2022
30 236/QĐ-SKHCN
30/10/2021
Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế chi tiết và dự toán - Dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và CNSH (giai đoạn 1)
31 235/QĐ-SKHCN
29/10/2021
Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chịn nhà thầu - Dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và CNSH (giai đoạn 1)
32 234/QĐ-SKHCN
29/10/2021
Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT cung cấp, lắp đặt thiết bị - Dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và CNSH (giai đoạn 1)
33 84/BC-SKHCN
29/10/2021
Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của TTCP
34 233/QĐ-SKHCN
28/10/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh gia, nghiệm thu đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
35 95/BC-SKHCN
27/10/2021
Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021
36 230/QĐ-SKHCN
27/10/2021
Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn lập thiết kế chi tiết và dự toán - Dự án: Đầu tư thiết thiết bi đo lường thử nghiệm và CNSH (giai đoạn 1)
37 229/QĐ-SKHCN
27/10/2021
Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn thẩm định giá thiết bị - Dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và CNSH (giai đoạn 1)
38 228/QĐ-SKHCN
27/10/2021
Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn quản lý dự án - Dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và CNSH (giai đoạn 1)
39 223/QĐ-SKHCN
25/10/2021
Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
40 222/QĐ-SKHCN
25/10/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn, thẩm định nội dung nhiệm vụ TXTCN của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN thực hiện năm 2022
41 221/QĐ-SKHCN
25/10/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, đánh giá giữa kỳ nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở xét giao trực tiếp thực hiện năm 2020
42 94/BC-SKHCN
22/10/2021
Báo cáo kết quả công tác tháng 10 và kế hoạch tháng 11 năm 2021
43 220/QĐ-SKHCN
22/10/2021
Quyết định về việc thành lạp Hội đồng Khoa học và công nghệ tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2021(lần 2)
44 93/BC-SKHCN
22/10/2021
Báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ trong Nghị quyết số 99/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW trong năm 2011
45 219/QĐ-SKHCN
18/10/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn kiểm tra, đánh giá giữa kỳ việc nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở xét giao trực tiếp thực hiện năm 2020 : Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nuôi cá lăng tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
46 217/QĐ-SKHCN
18/10/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định nội dung chi tiết nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cà phê theo hướng hữu cơ trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
47 49/KH-SKHCN
15/10/2021
Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động triển khai Chương trình hành động số 21-CTHĐ/TU ngày 13/8/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII
48 44/TB-SKHCN
14/10/2021
Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc với Phòng Quản lý khoa học
49 215/QĐ-SKHCN
14/10/2021
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2022
50 43 /TB-SKHCN
13/10/2021
Thông báo về kiến nghị của Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021
Tổng số: 546
Trang 1 / 11 |< << >> >|
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,mức độ 4 trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ, ứng dụng nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 1.851
Hôm nay 3.540
Hôm qua 4.018
Tất cả 4.547.500
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!