Thứ Hai ngày 20/9/2021 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Phổ biến pháp luật

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG QCVN 2:2021/BKHCN VỀ MŨ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐI MÔ TÔ, XE MÁY

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành thông tư số 04/2021/TT-BKHCN về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy QCVN 2:2021/BKHCN”.
Ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung quy định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có hoạt động nghiên cứu phát triển theo mô hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhằm hình thành lực lượng doanh nghiệp tiên phong dẫn đầu trong việc ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; Phát triển hệ thống doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục; Phân công cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Ngày 13/9/2021, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng đã ký ban hành Quyết định số 2282/QĐ-BKHCN ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn 2030 (Kế hoạch).
Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thẻ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Ngày 02/9/2021, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 (Chỉ thị).
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nhằm phát triển hệ thống thông tin dân số của tỉnh theo hướng hiện đại, đồng bộ bảo đảm cung cấp đầy đủ tình hình, dự báo dân số tin cậy phục vụ quản lý nhà nước về dân số, góp phần thực hiện việc quy hoạch, xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, nhằm thực hiện thành công Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, ngày 27/8/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Ngày 26/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doah nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), trong đó có quy định hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về việc Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2030 (Chương trình). Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.
Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số an toàn, lành mạnh

Ngày 18/8/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chỉ thị số 49/CT-BTTTT về việc thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số an toàn, lành mạnh.
Những điểm mới trong quy chuẩn về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Bộ KH&CN ban hành thông tư số 04/2021/TT-BKHCN về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy QCVN 2:2021/BKHCN”. Quy chuẩn mới này có một số thay đổi so với phiên bản cũ, quy định về phương pháp thử va đập và hấp thu xung động khoa học hơn, phù hợp hơn với điều KT - XH của nước ta.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2021

Điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng; quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; các biện pháp áp dụng trong tình huống khẩn cấp về thiên tai; chính thức bãi bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho công chức hành chính… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2021.
Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, triển khai mô hình, hoạt động quản lý chất thải nhựa và sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường

Đó là một trong những nhiệm vụ và giải pháp được đưa ra tại Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam (Đề án) đã được Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký phê duyệt tại Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22/7/2021.
Ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030

Ngày 13/7/2021,Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 1158/QĐ-TTg Ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) quốc gia đến năm 2030 (Chương trình).
Ban hành danh sách mã định danh các cơ quan đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Trị

Nhằm phục vụ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị; kết nối, tích hợp chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị, ngày 09/7/2021 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1746/QĐ-UBND Ban hành danh sách mã định danh các cơ quan đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Trị.
Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BKHCN Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về khoa học và công nghệ (KH&CN). Thông tư này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với thông tin đầu vào của một số dữ liệu thành phần của CSDL quốc gia về KH&CN bao gồm: Thông tin về Tổ chức KH&CN có hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Thông tin về Cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Thông tin về Nhiệm vụ KH&CN. Thông tư này không áp dụng đối với thông tin KH&CN thuộc danh mục bí mật nhà nước
Xây dựng và hoàn thiện bổ sung các văn bản pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 1678/QĐ-BKHCN Ban hành Kế hoạch triển khai “Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030” (Kế hoạch). Một trong các nhiệm vụ quan trọng được đặt ra là xây dựng và hoàn thiện bổ sung các văn bản pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (TTNT).
Hướng dẫn bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 03/2021/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/2/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.
Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (Chương trình).
Quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 15/6/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký ban hành quyết định số 942/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược). Chiến lược này phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 37/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư)
Quy định cơ chế tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 35/2021/TT-BTC quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 đã được quy định tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (Chương trình 1322).
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BGTVT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, mã số đăng ký QCVN 109:2021/BGTVT.
Trang 1 / 5 |< << >> >|
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
V/v góp ý dự thảo Thông tư quản lý Chương trình quốc gia năng suất chất lượng
Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cà phê theo hướng hữu cơ trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Thông báo về việc tiếp tục đề xuất các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng trị năm 2021

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,mức độ 4 trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

Tăng cường quản lý nhà nước về kinh doanh đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 600
Hôm nay 1.191
Hôm qua 3.872
Tất cả 4.216.499
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!