Thứ Hai ngày 23/5/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: Sở KH&CN
STT Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu File
1 33/KH-SKHCN
25/4/2021
Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động 07-CTHĐ/TU ngày 08/01/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030
2 82/QĐ-SKHCN
23/4/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu khối lượng thực hiện giữa kỳ của đề tài: nghiên cứu thành phần sâu bệnh hại, diễn biến một số dịch hại chính và biện pháp quản lý tổng hợp trên giống chanh leo Đài Nông 1 tại Quảng Trị
3 32/BC-SKHCN
23/4/2021
Báo cáo kết quả công tác tháng 4 và kế hoạch tháng 5 năm 2021
4 81/QĐ-SKHCN
20/4/2021
Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025
5 78/QĐ-SKHCN
20/4/2021
Quyết định về việc phê duyệt E-HSMT chào hàng cạnh tranh - Gói thầu: cung cấp, lắp đặt Hệ thống lên men xốp thuộc nhiệm vụ tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH CN
6 31/BC-SKHCN
19/4/2021
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 cảu Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
7 132/SKHCN-VP
16/4/2021
V/v triển khai áp dụng phiếu kiểm soát điện tử trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh
8 75/QĐ-SKHCN
14/4/2021
Quyết định về việc chỉ định đơn vị thực hiện hợp đồng (Phòng KTHT Cam Lộ)
9 74/QĐ-SKHCN
14/4/2021
Quyết định về việc chỉ định đơn vị thực hiện hợp đồng (Phòng KTHT Đakrông)
10 73/QĐ-SKHCN
14/4/2021
Quyết định về việc chỉ định đơn vị thực hiện hợp đồng (Phòng KT thành phố Đông Hà)
11 72/QĐ-SKHCN
14/4/2021
Quyết định về việc chỉ định đơn vị thực hiện hợp đồng (Phòng KTHT Gio Linh)
12 71/QĐ-SKHCN
14/4/2021
Quyết định về việc chỉ định đơn vị thực hiện hợp đồng (Phòng KTHT Hải Lăng)
13 70/QĐ-SKHCN
14/4/2021
Quyết định về việc chỉ định đơn vị thực hiện hợp đồng (Phòng KTHT Hướng Hóa)
14 69/QĐ-SKHCN
14/4/2021
Quyết định về việc chỉ định đơn vị thực hiện hợp đồng (Phòng KT thị xã Quảng Trị)
15 68/QĐ-SKHCN
14/4/2021
Quyết định về việc chỉ định đơn vị thực hiện hợp đồng (Phòng KTHT Vĩnh Linh)
16 67/QĐ-SKHCN
14/4/2021
Quyết định về việc chỉ định đơn vị thực hiện hợp đồng (Phòng KTHT Triệu Phong)
17 76/QĐ-SKHCN
14/4/2021
Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn lập Hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt Hệ thống lên men xốp thuộc nhiệm vụ Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH CN
18 77/QĐ-SKHCN
14/4/2021
Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lực chọn nhà thầu - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt Hệ thống lên men xốp thuộc nhiệm vụ Tăng cường tiềm lực phục nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH CN
19 32/KH-SKHCN
07/4/2021
Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
20 117/SKHCN-VP
06/4/2021
V/v ủy quyền giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở
21 63/QĐ-SKHCN
02/4/2021
Quyết định thanh tra về tiêu chuẩn , đo lường, chất lượng
22 30/KH-SKHCN
01/4/2021
Kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ phát động Chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021 và Diễn đàn Định hướng, thúc đẩy đam mê khởi nghiệp
23 46/QĐ-SKHCN
01/4/2021
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2021- Tên nhiệm vụ: Nâng cao năng lực hoạt động, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị
24 47/QĐ-SKHCN
01/4/2021
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2021- Tên nhiệm vụ: Xuất bản các ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ
25 48/QĐ-SKHCN
01/4/2021
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2021- Tên nhiệm vụ: Tuyên truyền thông tin KH CN trên các phương tiện truyền thông
26 49/QĐ-SKHCN
01/4/2021
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2021- Tên nhiệm vụ: Quản trị và vận hành cổng thông tin KH&CN Quảng Trị
27 50/QĐ-SKHCN
01/4/2021
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2021- Tên nhiệm vụ: Hoạt động thống kê khoa học và công nghệ
28 51/QĐ-SKHCN
01/4/2021
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2021- Tên nhiệm vụ: Ứng dụng kỹ thuật PCR, Realtime PCR để chuẩn đoán một số bệnh trên con tôm và bệnh tiêu điên trên cây hồ tiêu tại Quảng Trị
29 52/QĐ-SKHCN
01/4/2021
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2021- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu quy trình và sản xuất thử nghiệm bột matcha rau má, matcha rau ngót bằng công nghệ sấy tiên tiến
30 53/QĐ-SKHCN
01/4/2021
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2021- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu quy trình và sản xuất thử nghiệm bột cà rốt, củ dền đỏ bằng công nghệ sấy tiên tiến
31 54/QĐ-SKHCN
01/4/2021
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2021- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu sản xuất enzyme Protease, Amilase dạng thô từ các chủng vi sinh vật trong hệ thống lên men quy mô pilot
32 55/QĐ-SKHCN
01/4/2021
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2021- Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây bơ giống 034 và mít Thái Lan tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa
33 56/QĐ-SKHCN
01/4/2021
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2021- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu quy trình nhân giống cây Dâu tây bằng phương pháp nuôi cấy mô
34 57/QĐ-SKHCN
01/4/2021
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2021- Tên nhiệm vụ: Phân lập, tuyển chọn các chủng vi khuẩn có khả năng hòa tan Phosphate và Kali khó tan từ đất
35 59/QĐ-SKHCN
01/4/2021
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2021- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm trà túi lọc Giảo Cổ Lam
36 58/QĐ-SKHCN
01/4/2021
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2021- Tên nhiệm vụ: Tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sử dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản cho người dân trên địa bàn tỉnh
37 31/KH-SKHCN
01/4/2021
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021
38 62/QĐ-SKHCN
01/4/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng cố vấn Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021
39 28/BC-SKHCN
01/4/2021
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020 định hướng đến 2030
40 61/QĐ-SKHCN
01/4/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu khối lượng thực hiện giữa kỳ của dự án: Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nuôi cá chình lồng tại Quảng Trị
41 29/KH-SKHCN
01/4/2021
Kế hoạch công khai việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2021
42 26/BC-SKHCN
01/4/2021
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2021
43 27/BC-SKHCN
01/4/2021
Báo cáo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo quý I năm 2021
44 24/KL-SKHCN
01/4/2021
Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
45 43/QĐ-SKHCN
31/3/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đặc thù theo hướng bền vững của tỉnh Quảng Trị
46 27/KH-SKHCN
30/3/2021
Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021
47 28/KH-SKHCN
30/3/2021
Kế hoạch tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ DN nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế (năm 2021)
48 22/BC-SKHCN
25/3/2021
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 , qúy 1/2021
49 21/BC-SKHCN
25/3/2021
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao quý I/2021
50 25/KH-SKHCN
24/3/2021
Kế hoạch triển khai thực hiện Giải thưởng chất lượng quốc gia tỉnh Quảng Trị năm 20021
Tổng số: 785
Trang 10 / 16 |< << >> >|
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Hiệu quả bước đầu từ các Dự án của “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi” tại Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 888
Hôm nay 1.909
Hôm qua 5.098
Tất cả 5.553.467
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!