Thứ Hai ngày 23/5/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: Sở KH&CN
STT Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu File
1 12/KH-SKHCN
27/01/2021
Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021
2 11/KH-SKHCN
27/01/2021
Kế hoạch tuyên truyền về Cải cách hành chính năm 2021
3 17/QĐ-SKHCN
26/01/2021
Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
4 06/BC-SKHCN
25/01/2021
Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình
5 07/BC-SKHCN
25/01/2021
Báo cáo kết quả công tác tháng 01 và kế hoạch tháng 02 năm 2021
6 16/QĐ-SKHCN
25/01/2021
Quyết định về việc thành lập Tổ xét duyệt quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: "Nghiên cứu đánh giá nguy cơ rủi ro và đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn trong môi trường lao động của các DN chế biến gỗ ghép thanh, gỗ dăm ở tỉnh Quảng Trị"
7 04/BC-SKHCN
21/01/2021
Báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về Sở hữu trí tuệ năm 2020 của tỉnh Quảng Trị
8 05/BC-SKHCN
21/01/2021
Báo cáo tình hình thực hiện giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2020
9 18/SKHCN-KHTC
21/01/2021
Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2020
10 07/KH-SKHCN
20/01/2021
Kế hoạch duy trì và củng cố Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
11 06/KH-SKHCN
20/01/2021
Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị năm 2021 về lĩnh vực khoa học và công nghệ
12 08/KH-SKHCN
20/01/2021
Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Trị của Sở khoa học và Công nghệ năm 2021
13 05/KH-SKHCN
20/01/2021
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2021
14 04/KH-SKHCN
20/01/2021
Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021
15 13/QĐ-SKHCN
15/01/2021
Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ
16 12/QĐ-SKHCN
15/01/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài Nghiên cứu, khảo nghiệm một số giống thuốc lá vàng có triển vọng nhằm chọn giống phù hợp và hoàn thiện quy trình kỹ thuật, tạo vùng sản xuất nguyên liệu hàng hóa tập trung trên đất cát pha nội đồng và đất cát ven biển tỉnh Quảng Trị
17 02/KH-SKHCN
15/01/2021
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
18 01/KH-SKHCN
15/01/2021
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021
19 13/SKHCN-QLCN&SHTT
12/01/2021
V/v triển khai Nghị định số 142/2020 ngày 09/12/2020 của Chính phủ
20 11/QĐ-SKHCN
12/01/2021
Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
21 10/QĐ-SKHCN
12/01/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình nhà kính ứng dụng công nghệ 4.0 phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất một số loại cây trồng có giá trị phù hợp với điều kiện tỉnh Quảng Trị
22 03/BC-SKHCN
11/01/2021
Báo cáo kết quả thực hiện Cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và Giám đốc Sở KH CN với BTV tỉnh ủy năm 2020
23 08/QĐ-SKHCN
11/01/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ TXTCN năm 2020 của Trạm nghiên cứu và Phát triển Nấm
24 07/QĐ-SKHCN
11/01/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
25 02/BC-SKHCN
11/01/2021
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0
26 06/QĐ-SKHCN
07/01/2021
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hóa chất, nguyên vật liệu thuộc đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ bảo tồn và phát triển cây Lan Giả hạc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
27 02/TB-SKHCN
06/01/2021
Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tại Hội nghị giao ban tháng 01/2021
28 380/QĐ-SKHCN
29/12/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm tra định kỳ, đánh giá, nghiệm thu khối lượng thực hiện năm 2020 của đề tài: Nghiên cứu, xây dựng mô hình thí nghiệm một số giống cà phê có triển vọng trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
29 47/KH-SKHCN
29/12/2020
Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hiệu hàng hóa, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
30 183/BC-SKHCN
28/12/2020
Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 11/TB-UBND ngày 13/2/2020 và Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại phiên họp UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
31 374/QĐ-SKHCN
28/12/2020
Quyết định cấp giấy chứng nhận và tiền thưởng cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2020
32 373/QĐ-SKHCN
28/12/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm tra định kỳ, đánh giá, nghiệm thu khối lượng thực hiện năm 2020 của đề tài cấp cơ sở: Xây dựng mô hình sản xuất giống dịch thể và nuôi trồng nấm Mối đen thương phẩm tại tỉnh Quảng Trị
33 184/BC-SKHCN
28/12/2020
Báo cáo kết quả hoạt động KH CN năm 2020 và kế hoạch năm 2021
34 369/QĐ-SKHCN
28/12/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài Nghiên cứu đánh giá nguy cơ rủi ro và đề xuất biện pháp kiểm soát nguy cơ rủi ro trong môi trường lao động của các doanh nghiệp chế biến gỗ ghép thanh, gỗ dăm xuất khẩu ở tỉnh Quảng Trị
35 371/QĐ-SKHCN
28/12/2020
Quyết định ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 của Sở KH CN Quảng Trị
36 182/BC-SKHCN
24/12/2020
Báo cáo tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp năm 2020
37 180/BC-SKHCN
22/12/2020
Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
38 589/SKHCN-VP
22/12/2020
V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của Sở KH CN năm 2021
39 362/QĐ-SKHCN
18/12/2020
Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ thuộc lĩnh vực Sở hữu trí tuệ (Đăng kỹ bảo hộ Nhãn hiệu tập thể trong nước - Cá khô Cửa Việt)
40 361/QĐ-SKHCN
18/12/2020
Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ thuộc lĩnh vực Sở hữu trí tuệ (Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể trong nước - Bột sắn dây Vĩnh Linh)
41 360/QĐ-SKHCN
18/12/2020
Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ thuộc lĩnh vực Sở hữu trí tuệ (Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể trong nước - Bơ Gio Linh)
42 359/QĐ-SKHCN
18/12/2020
Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ thuộc lĩnh vực Sở hữu trí tuệ (Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể trong nước - Bơ Hướng Hóa)
43 176/BC-SKHCN
17/12/2020
Báo cáo về việc tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
44 174/BC-SKHCN
17/12/2020
Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận năm 2020
45 173/BC
17/12/2020
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh giao quý 4/2020
46 31/2020/QĐ-UBND
15/12/2020
Quyết định ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị
47 172/BC-SKHCN
15/12/2020
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chiến lược phát triển KH CN giai đoạn 2011-2020 trong năm 2020
48 171/BC-SKHCN
15/12/2020
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao
49 170/BC-SKHCN
14/12/2020
Báo cáo kết quả hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
50 345/QĐ-SKHCN
14/12/2020
Quyết định phê duyệt Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Tổng số: 785
Trang 12 / 16 |< << >> >|
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Hiệu quả bước đầu từ các Dự án của “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi” tại Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 863
Hôm nay 1.796
Hôm qua 5.098
Tất cả 5.553.354
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!