Thứ Hai ngày 23/5/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: Sở KH&CN
STT Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu File
1 255/QĐ-SKHCN
24/9/2020
Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập phục vụ công tác xuất bản cuốn sách "Địa chí Quảng Trị"
2 253/QĐ-SKHCN
21/9/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ TXTCN của Trạm Nghiên cứu và Phát triển nấm thực hiện năm 2021
3 252/QĐ-SKHCN
21/9/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn thẩm định đề cương nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở xét giao trực tiếp, thực hiện năm 2020: "Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm ngăn ngừa các hành vi vi phạm trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
4 251/QĐ-SKHCN
21/9/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn thẩm định đề cương nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở xét giao trực tiếp, thực hiện năm 2020: "Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
5 425/SKHCN-VP
17/9/2020
Hỏa tốc về việc thực hiện Công điện khẩn số 08/CĐ-UBND ngày 17/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị
6 110/BC-SKHCN
11/9/2020
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh lĩnh vực khoa học và công nghệ quý 3/2020, kế hoạch quý 42/2020
7 250/QĐ-SKHCN
11/9/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng KH CN tư vấn thẩm định đề cương nhiệm vụ KH CN cấp cơ sở xét giao trực tiếp thực hiện năm 2020 dự án: Xây dựng quy trình sản xuất giống và mô hình trồng thử nghiệm cây tràm gió và tràm năm gân ở các xã vùng cát ven biển huyện Triệu Phong
8 249/QĐ-SKHCN
10/9/2020
Quyết định về việc thành lập ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Sở Khoa học và Công nghệ
9 248/QĐ-SKHCN
09/9/2020
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở thực hiện năm 2020 - Đề tài: "Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nuôi cá lăng tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị"
10 238/QĐ-SKHCN
01/9/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ TXTCN của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh, thực hiện năm 2021
11 237/QĐ-SKHCN
01/9/2020
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị kỹ thuật thuộc nhiệm vụ: Mua thiết bị phục vụ nghiên cứu, sản xuất cho Trạm nghiên cứu và phát triển Nấm
12 40/KH-SKHCN
31/8/2020
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước - Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021 và giai đoạn 2021-2025
13 232/QĐ-SKHCN
31/8/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài: "Nghiên cứu bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể của các điệu hò Quảng Trị"
14 231/QĐ-SKHCN
31/8/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài: "Nghiên cứu xây dựng mô hình kết nối Cung - cầu hàng hóa hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế"
15 230/QĐ-SKHCN
31/8/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài: "Phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập và phát triển"
16 107/BC-SKHCN
28/8/2020
Báo cáo kết quả hoạt động Sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016-2020 và đề xuất nhu cầu giai đoạn 2021-2030
17 40/TB-SKHCN
27/8/2020
Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Nghiên cứu xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
18 225/QĐ-SKHCN
24/8/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng KH CN tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH CN cấp cơ sở xét giao trực tiếp thực hiện năm 2020 (lần 2)
19 226/QĐ-SKHCN
24/8/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ TXTCN của Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2021
20 223/QĐ-SKHCN
24/8/2020
Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
21 362/SKHCN-VP
21/8/2020
V/v đẩy mạnh và nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công của tỉnh (PAPI)
22 101/BC-SKHCN
17/8/2020
Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ giai đoạn 2016-2020 và định hướng nghiên cứu giai đoạn 2021-2025
23 345/SKHCN-VP
11/8/2020
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.
24 215/QĐ-SKHCN
11/8/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài:"Nghiên cứu sản xuất và thương mại hóa sản phẩm Trà thảo dược hòa tan Giảo Cổ Lam từ nguồn nguyên liệu tự nhiên trên đảo Cồn Cỏ"
25 100/BC-SKHCN
10/8/2020
Báo cáo tình hình giải quyết phản ánh, kiến nghị và bảo vệ người phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực
26 38/TB-SKHCN
07/8/2020
Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
27 214/QĐ-SKHCN
07/8/2020
Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
28 212/QĐ-SKHCN
04/8/2020
Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
29 332/SKHCN-VP
04/8/2020
V/v hướng dẫn cài đặt và tuyên truyền ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19
30 330/SKHCN-VP
03/8/2020
Về việc triển khai công điện của UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
31 209/QĐ-SKHCN
29/7/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020
32 206/QĐ-SKHCN
28/7/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2019 dự án:"Nghiên cứu, xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Sâm Bố chính tại vùng gò đồi huyện Triệu Phong"
33 207/QĐ-SKHCN
28/7/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn kiểm tra, đánh giá nghiệm thu giữa nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở xét giao trực tiếp thực hiện năm 2019, đề tài:" Xây dựng mô hình sản xuất giống dịch thể và nuôi trồng nấm mối đen thương phẩm tại tỉnh Quảng Trị"
34 91/BC-SKHCN
24/7/2020
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025
35 78/BC-SKHCN
29/6/2020
Báo cáo đánh giá tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2020
36 177/QĐ-SKHCN
25/6/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài cấp tỉnh:"Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình phát triển cây cam sạch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
37 175/QĐ-SKHCN
23/6/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn kiểm tra, đánh giá nghiệm thu giữa kỳ nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở xét giao trực tiếp thực hiện năm 2019, đề tài:" Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sấy tiên tiến để chế biến và bảo quản, nâng cao giá trị chuối quả trên địa bàn Quảng Trị"
38 170/QĐ-SKHCN
15/6/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài:" Ứng dụng kỹ thuật lấy huyết khối động mạch não trực tiếp dưới máy X - Quang số hóa nền (DSA) ở bệnh nhân nhồi máu não cấp tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị"
39 169/QĐ-SKHCN
15/6/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài:" Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây vừng đen (mè đen) và chế biến đóng chai thành các sản phẩm từ hạt vừng đen, thích ứng với biến đổi khí hậu" Quảng Trị"
40 36/KH-SKHCN
09/6/2020
Kế hoạch phối hợp nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất giống cây bằng công nghệ mới, công nghệ nuôi cấy mô
41 35/KH-SKHCN
09/6/2020
Kế hoạch triển khai thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp
42 34/KH-SKHCN
05/6/2020
Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020
43 160/QĐ-SKHCN
04/6/2020
Quyết định Về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH_CN cấp tỉnh, đề tài:"Nghiên cứu xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
44 155/QĐ-SKHCN
27/5/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài: "Ứng dụng công nghệ GIS, 3D và UAV xây dựng Application về Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972, góp phần hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị""
45 149/QĐ-SKHCN
19/5/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài: "Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng cây gia vị cao cấp - Vanilla - đạt tiêu chuẩn VietGap trong nhà kính ứng dụng công nghệ cao tại thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa"
46 148/QĐ-SKHCN
18/5/2020
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Sở KH_CN Quảng Trị tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện năm 2020 (lần thứ 1)
47 102/QĐ-SKHCN
17/5/2020
Quyết định về việc thành lập HĐKH đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH CN không sử dụng ngân sách nhà nước
48 144/QĐ-SKHCN
15/5/2020
Quyết định về việc ban hành áp dụng hệ thống tài liệu nội bộ trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ
49 145/QĐ-SKHCN
15/5/2020
Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử KH&CN Quảng Trị, Đặc san Khoa học và Công nghệ
50 28/KH-SKHCN
13/5/2020
Kế hoạch tập huấn chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
Tổng số: 785
Trang 14 / 16 |< << >> >|
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Hiệu quả bước đầu từ các Dự án của “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi” tại Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 877
Hôm nay 1.705
Hôm qua 5.098
Tất cả 5.553.263
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!