Thứ Tư ngày 28/9/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: Sở KH&CN
STT Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu File
1 26/KH-SKHCN
24/3/2021
Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị năm 2021
2 101/SKHCN-VP
24/3/2021
V/v ủy quyền giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở
3 24/KH-SKHCN
23/3/2021
Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
4 23/KH-SKHCN
23/3/2021
Kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác thi hành pháp luật năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
5 22/KH-SKHCN
22/3/2021
Kế hoạch triển khai thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021
6 20/BC-SKHCN
19/3/2021
Báo cáo kết quả công tác Quý 1 và kế hoạch Quý 2 năm 2021
7 39/QĐ-SKHCN
19/3/2021
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Sở KH&CN Quảng Trị với phương thức xét giao trực tiếp thực hiện năm 2021
8 19/BC-SKHCN
18/3/2021
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2021 của Sở khoa học và Công nghệ Quảng Trị
9 37/QĐ-SKHCN
17/3/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn, đánh giá đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình phát triển nông thôn và miền núi giai đoạn 2016-2025, bắt đầu thực hiện năm 2022
10 38/QĐ-SKHCN
17/3/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình NTMN
11 18/BC-SKHCN
17/3/2021
Báo cáo công tác CCHC và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công Quý I và kế hoạch công tác Quý II năm 2021
12 21/KH-SKHCN
17/3/2021
Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ
13 20/KH-SKHCN
16/3/2021
Kế hạch tổ chức Hội thảo khoa học Ứng dụng công nghệ sấy tối ưu trong nâng cao giá trị tăng nông hải sản
14 36/QĐ-SKHCN
11/3/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH CN cấp cơ sở tuyển chọn/xét giao trực tiếp thực hiện năm 2021 (lần 1)
15 79/SKHCN-VP
11/3/2021
V/v ủy quyền giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở
16 78/SKHCN-VP
10/3/2021
V/v đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau tết Tân Sửu năm 2021
17 17/BC-SKHCN
08/3/2021
Báo cáo kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trước, trong và sau tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021
18 72/SKHCN-VP
04/3/2021
Chương trình công tác trọng tâm của Sở Khoa học và Công nghệ tháng 3 năm 2021
19 69/SKHCN-TĐC
03/3/2021
V/v chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
20 05/TB-SKHCN
03/3/2021
Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc với Phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ về triển khai kế hoạch hoạt động năm 2021
21 66/SKHCN-VP
01/3/2021
V/v hướng dẫn, đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo năm 2021
22 19/KH-SKHCN
01/3/2021
Kế hoạch tập huấn duy trì áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động UBND các Phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2021
23 18/KH-SKHCN
01/3/2021
Kế hoạch tập huấn chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động UBND các Phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2021
24 17/KH-SKHCN
26/02/2021
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
25 56/SKHCN-VP
24/02/2021
V/v tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ năm 2021
26 59/SKHCN-VP
24/02/2021
V/v thực hiện Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh
27 16/BC-SKHCN
24/02/2021
Báo cáo kết quả công tác tháng 02 và kế hoạch tháng 03 năm 2021
28 33/QĐ-SKHCN
23/02/2021
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ TXTCN của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện năm 2021- Tên nhiệm vụ: Thực hiện hoạt động duy trì, mở rộng tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường, tổ chức thử nghiệm chất lượng sản phẩm phục vụ QLNN về TCĐLCL
29 32/QĐ-SKHCN
23/02/2021
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ TXTCN của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện năm 2021- Tên nhiệm vụ: Thực hiện các hoạt động phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường; thử nghiệm giám định chất lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ QLNN
30 31/QĐ-SKHCN
23/02/2021
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ TXTCN của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện năm 2021- Tên nhiệm vụ: Kiểm định định kỳ phương tiện đo tại các chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thực hiện Chương trình nâng cao năng lực quản lý đo lường cấp huyện và quản lý chất lượng, nhãn hàng hóa tại các chợ nông thôn trên địa bàn...
31 30/QĐ-SKHCN
23/02/2021
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ TXTCN của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện năm 2021- Tên nhiệm vụ: Tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn, kỹ thuật về Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường chất lượng; Tham gia Hội nghị, Hội thảo học tập, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về tiêu chuẩn đo lường và NSCL
32 29/QĐ-SKHCN
23/02/2021
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ TXTCN của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện năm 2021- Tên nhiệm vụ: Thiết lập duy trì, bảo quản và khai thác các chuẩn đo lường và thiết bị đo lường kiểm định, hiệu chuẩn, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị đo lường và thiết bị đo lường chuẩn, thí nghiệm vật liệu, dụng cụ, thiết bị điện...
33 04/TB-SKHCN
23/02/2021
Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Hội nghị giao ban tháng 02/2021
34 16/KH-SKHCN
23/02/2021
Kế hoạch thực hiện công tác quản lý vi phạm hành chính năm 2021 trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
35 28/QĐ-SKHCN
23/02/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH CN cấp Quốc gia
36 14/BC-SKHCN
23/02/2021
Báo cáo kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP năm 2020
37 15/BC-SKHCN
23/02/2021
Báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
38 12/BC-SKHCN
19/02/2021
Báo cáo tổng kết , kết quả thực hiện chiến lược PCTN đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện UNCAC
39 04/TTr-SKHCN
19/02/2021
Tờ trình về việc ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt và cấp phép các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
40 26/QĐ-SKHCN
19/02/2021
Quyết định thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh Điện năng
41 14/KH-SKHCN
18/02/2021
Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị
42 15/KH-SKHCN
18/02/2021
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Khoa học và Công nghệ
43 25/QĐ-SKHCN
08/02/2021
Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước (đợt 1) Kinh phí sự nghiệp Khoa học và Công nghệ năm 2021
44 24/QĐ-SKHCN
05/02/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi
45 23/QĐ-SKHCN
05/02/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện phần đối ứng của đề tài cấp bộ: khảo nghiệm và phát triển một số dòng, giống bơ triển vọng tại vùng Tây Bắc và vùng Bắc Trung Bộ
46 13/KH-SKHCN
04/02/2021
Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ
47 36/SKHCN-VP
02/02/2021
Chương trình công tác trọng tâm của Sở Khoa học và Công nghệ tháng 2/2021
48 27/SKHCN-VP
28/01/2021
Về việc thực hiện tổ chức phong trào Tết trồng cây
49 09/KH-SKHCN
27/01/2021
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; Kết luận số 05-KL/TU ngày 03/12/2020 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 83/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 cảu HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
50 18/QĐ-SKHCN
27/01/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021
Tổng số: 935
Trang 14 / 19 |< << >> >|
Phát triển KH&CN hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 1.525
Hôm nay 4.898
Hôm qua 6.593
Tất cả 6.579.300
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!