Thứ Ba ngày 16/8/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: Sở KH&CN
STT Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu File
1 361/QĐ-SKHCN
18/12/2020
Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ thuộc lĩnh vực Sở hữu trí tuệ (Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể trong nước - Bột sắn dây Vĩnh Linh)
2 360/QĐ-SKHCN
18/12/2020
Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ thuộc lĩnh vực Sở hữu trí tuệ (Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể trong nước - Bơ Gio Linh)
3 359/QĐ-SKHCN
18/12/2020
Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ thuộc lĩnh vực Sở hữu trí tuệ (Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể trong nước - Bơ Hướng Hóa)
4 176/BC-SKHCN
17/12/2020
Báo cáo về việc tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
5 174/BC-SKHCN
17/12/2020
Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận năm 2020
6 173/BC
17/12/2020
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh giao quý 4/2020
7 31/2020/QĐ-UBND
15/12/2020
Quyết định ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị
8 172/BC-SKHCN
15/12/2020
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chiến lược phát triển KH CN giai đoạn 2011-2020 trong năm 2020
9 171/BC-SKHCN
15/12/2020
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao
10 170/BC-SKHCN
14/12/2020
Báo cáo kết quả hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
11 345/QĐ-SKHCN
14/12/2020
Quyết định phê duyệt Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
12 349/QĐ-SKHCN
14/12/2020
Quyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh Quảng Trị
13 347/QĐ-SKHCN
14/12/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2019 - Dự án "Nghiên cứu, xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây sâm bố chính tại vùng gò đồi huyện Cam Lộ"
14 346/QĐ-SKKHCN
14/12/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2019 - Dự án "Thử nghiệm trồng cây dâu tây chịu nhiệt Fragaria tại khu vực Bắc hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị"
15 348/QĐ-SKHCN
14/12/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại sau đợt lũ lụt năm 2020 đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đang triển khai thực hiện
16 166/BC-SKHCN
11/12/2020
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp
17 164/BC-SKHCN
08/12/2020
Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
18 163/BC-SKHCN
07/12/2020
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 5062/KH-UBND ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 3/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030
19 554/SKHCN-VP
04/12/2020
V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại mức độ HTNV đối với CCVC-LĐ, kê khai tài sản, và bổ sung lý lịch năm 2020
20 57/TB-SKHCN
02/12/2020
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị phục vụ nghiên cứu Khoa học
21 342/QĐ-SKHCN
02/12/2020
Quyết định về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
22 159/BC-SKHCN
30/11/2020
Báo cáo về tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2020
23 158/BC-SKHCN
30/11/2020
Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
24 157/BC-SKHCN
30/11/2020
Báo cáo việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý biên chế và tinh giản biên chế của Sở KH CN
25 160/BC-SKHCN
30/11/2020
Báo cáo về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020 tại Sở KH CN
26 155/BC-SKHCN
26/11/2020
Báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020
27 152/BC-SKHCN
26/11/2020
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở khoa học và Công nghệ Quảng Trị
28 151/BC-SKHCN
26/11/2020
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị năm 2020, kế hoạch thực hiện năm 2021
29 55/TB-SKHCN
24/11/2020
Thông báo kết quả phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH CN cấp tỉnh (lần 3, năm 2020)
30 328/QĐ-SKHCN
20/11/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn đánh giá, nghiệm thu khối lượng năm thứ nhất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở, bắt đầu thực hiện năm 2019, đề tài "Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây xoài.... và cây Chôm chôm tại xã Hướng phùng, huyện Hướng Hóa"
31 136/BC-SKHCN
19/11/2020
Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính và chỉ số PAPI năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
32 137/BC-SKHCN
19/11/2020
Báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn năm 2020
33 138/BC-SKHCN
19/11/2020
Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược phát triển sở hữu trí tuệ đến năm 2030
34 133/BC-SKHCN
16/11/2020
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020
35 319/QĐ-SKHCN
16/11/2020
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở thực hiện năm 2020, dự án: "Tiếp nhận quy trình công nghệ sản xuất giống bằng phương pháp giâm hom và quy trình trồng cây tràm gió và tràm năm gân làm nguyên liệu ở các xã vùng cát ven biển huyện Triệu Phong"
36 319/QĐ-SKHCN
16/11/2020
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở thực hiện năm 2020, đề tài: "Đánh giá thực trạng chất lượng đồ chơi trẻ em phục vụ công tác quản lý nhà nước về chất lượng đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
37 134/BC-SKHCN
16/11/2020
Báo cáo thống kê số liệu cải cách thể chế năm 2020
38 46/KH-SKHCN
12/11/2020
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2021
39 130/BC-SKHCN
11/11/2020
Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
40 127/BC-SKHCN
09/11/2020
Báo cáo tổng kết, đánh giá 03 năm tình hình thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ
41 312/QĐ-SKHCN
05/11/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng sơ tuyển cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Quảng Trị năm 2020
42 126/BC-SKHCN
03/11/2020
Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020
43 125/BC-SKHCN
03/11/2020
Báo cáo thống kê tư pháp năm 2020
44 123/BC-SKHCN
02/11/2020
Báo cáo việc duy trì áp dụng/ chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020
45 500/SKHCN-VP
30/10/2020
V/v bổ sung cập nhật thông tin cá nhân vào phần mềm Quản lý hồ sơ công chức, viên chức
46 306/QĐ-SKHCN
29/10/2020
Quyết định về việc thành lập Tổ công tác giúp đỡ xã được phân công đỡ đầu trong xây dựng nông thôn mới
47 283/QĐ-SKHCN
23/10/2020
Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: "Nghiên cứu xây dựng mô hình kết nối Cung - Cầu hàng hóa hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế"
48 284/QĐ-SKHCN
23/10/2020
Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh "Phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập và phát triển"
49 278/QĐ-SKHCN
21/10/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn thẩm định đề cương nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở xét giao trực tiếp, thực hiện năm 2020: "Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030"
50 277/QĐ-SKHCN
21/10/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn thẩm định đề cương nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở xét giao trực tiếp, thực hiện năm 2020: "Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Gạo sạch Diên Sanh" dùng cho sản phẩm gạo của huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị"
Tổng số: 896
Trang 15 / 18 |< << >> >|
Ứng dụng KH&CN trong nhân giống và trồng cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại huyện Hướng Hóa
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 1.425
Hôm nay 4.846
Hôm qua 6.948
Tất cả 6.207.756
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!