Chủ Nhật ngày 23/01/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: Sở KH&CN
STT Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu File
1 297/QĐ-SKHCN
17/12/2021
Về việc công nhận đề tài, sáng kiến, giải pháp công tác của các cá nhân thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
2 730/SKHCN-KHTC
17/12/2021
V/v báo cáo tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2021
3 135/BC-SKHCN
17/12/2021
Báo cáo tình hình sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ năm 2021
4 134/BC-SKHCN
17/12/2021
Báo cáo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý biên chế và tinh giản biên chế Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
5 132/BC-SKHCN
17/12/2021
Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021
6 131/BC-SKHCN
17/12/2021
Báo cáo về việc chấp hành kỷ luât, kỷ cương hành chính năm 2021
7 130/BC-SKHCN
15/12/2021
Báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 tại đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
8 296/QĐ
15/12/2021
Quyết định về việc thành lập HĐTV xét giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện phần mềm quản lý hồ sơ nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Số hóa, lưu trữ hồ sơ nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2014-2021
9 128/BC-SKHCN
15/12/2021
Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021
10 129/BC-SKHCN
15/12/2021
Báo cáo công tác cải cách hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính năm 2021 và kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2022
11 292/QĐ-SKHCN
14/12/2021
Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị Bảng điện tử đèn Led Full color trong nhà
12 127/BC-SKHCN
13/12/2021
Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
13 286/QĐ-SKHCN
13/12/2021
Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
14 126/BC-SKHCN
13/12/2021
Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo năm 2021
15 285/QĐ-SKHCN
13/12/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: Ứng dung KH&CN xây dựng mô hình trồng và chế biến dây thìa canh lá to tại Quảng Trị theo chuẩn GACP-WHO
16 125/BC-SKHCN
09/12/2021
Báo cáo kết quả thực hiện các văn bản, chủ trương, kết luận của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay
17 284/QĐ-SKHCN
08/12/2021
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: In sách Địa chí Quảng Trị
18 54/TB-SKHCN
08/12/2021
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: In sách Địa chí Quảng Trị
19 283/QĐ-SKHCN
08/12/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm chung khảo Cuộc thi Khởi nghiệp ĐMST tỉnh Quảng Trị năm 2021
20 124/BC-SKHCN
07/12/2021
Báo cáo tình hình thực hiện năm 2021 Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030
21 282/QĐ-SKHCN
06/12/2021
Quyết định về việc bàn giao tài sản thuộc gói thầu: Cung cấp, lắp đặt Hệ thống lên men xốp thuộc nhiệm vụ Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý Nhà nước về KH&CN
22 123/BC-SKHCN
06/12/2021
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 về cách mạng công nghiệp lần thứ 4
23 122/BC-SKHCN
06/12/2021
Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
24 121/BC-SKHCN
01/12/2021
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
25 51/TB-SKHCN
01/12/2021
Thông báo danh sách các dự án vào vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021
26 118/BC-SKHCN
29/11/2021
Báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
27 691/SKHCN-QLCN SHTT
29/11/2021
V/v báo cáo tình hình đăng ký và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
28 116/BC-SKHCN
29/11/2021
Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030
29 117/BC-SKHCN
29/11/2021
Báo cáo về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2021
30 689/SKHCN-VP
29/11/2021
V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và bổ sung lý lịch năm 2021
31 115/BC-SKHCN
26/11/2021
Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
32 277/QĐ-SKHCN
26/11/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn kiểm tra, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở: Đánh giá thực trạng chất lượng đồ chơi trẻ em phục vụ công tác quản lý nhà nước về chất lượng lượng đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
33 276/QĐ-SKHCN
26/11/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn kiểm tra, đánh giá nghiệm thu kết quả mô hình thử nghiệm đối với đề tài: “Nghiên cứu, xây dựng mô hình thí nghiệm một số giống cà phê có triển vọng trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị”.
34 275/QĐ-SKHCN
26/11/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN trong nuôi cá chình lồng tại Quảng Trị
35 114/BC-SKHCN
25/11/2021
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, năm 2021
36 274/QĐ-SKHCN
25/11/2021
Quyết định thành lập HĐTV đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Đề tài: Nghiên cứu xây dựng bản đồ thổ nhưỡng, nông hóa phục vụ thâm canh chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị)
37 113/BC-SKHCN
24/11/2021
Báo cáo về việc triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật năm 2021
38 273/QĐ-SKHCN
23/11/2021
Quyết định về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung E-HSMT chào hàng cạnh tranh - Gói thầu: In ấn sách Địa chí Quảng Trị
39 112/BC-SKHCN
22/11/2021
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao năm 2021
40 111/BC-SKHCN
22/11/2021
Báo cáo kết quả công tác tháng 11 và kế hoạch tháng 12 năm 2021
41 670/HD-SKHCN
22/11/2021
Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021
42 271/QĐ-SKHCN
22/11/2021
Quyết định về việc phê duyệt E-HSMT chào hàng cạnh tranh - Gói thầu: In ấn sách Địa chí Quảng Trị
43 270/QĐ-SKHCN
22/11/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng sơ tuyển Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021
44 658/SKHCN-VP
19/11/2021
V/v kê khai tài sản, thu nhập năm 2021
45 110/BC-SKHCN
19/11/2021
Báo cáo công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021
46 267/QĐ-SKHCN
19/11/2021
Về việc thành lập Hội đồng tư vấn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện giữa kỳ đối với đề tài: Xác lập quyền chỉ dẫn địa lý “chè vằng Quảng Trị”.
47 268/QĐ-SKHCN
19/11/2021
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tư vấn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện giữa kỳ đối với đề tài: “Đánh giá thực trạng và nghiên cứu đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn Quảng Trị”.
48 109/BC-SKHCN
18/11/2021
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; Kết luận số 05-KL/TU ngày 03/12/2020 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 83/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
49 108/BC-SKHCN
17/11/2021
Báo cáo kết quả thực hiện công tác hổ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
50 257/QĐ-SKHCN
16/11/2021
Quyết định về việc thành lập Tổ tư vấn thẩm định dự toán nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021( đề tài Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông của tỉnh Quảng Tị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030)
Tổng số: 670
Trang 2 / 14 |< << >> >|
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Tổng kết hoạt động KH&CN Quảng Trị năm 2021
Thống kê truy cập
Số người online 1.860
Hôm nay 2.501
Hôm qua 6.405
Tất cả 4.845.492
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!