Thứ Sáu, 03/4/2020 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
HỎI - ĐÁP KH&CN : THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KH&CN
Phân biệt các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh và cấp cơ sở như thế nào? Có phải cấp cơ sở là những đơn vị tổ chức cá nhân tự thực hiện nhiệm vụ khoa học hay không?
Nội dung trả lời:
Tham khảo điều 28 Nghị định 08/2014. Cần phải xét nhiệm vụ KH&CN đó do ai phê duyệt? Nếu do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và trình tự thủ tục đi kèm là nhiệm vụ cấp tỉnh, còn do thủ trưởng đơn vị phê duyệt và trình tự thủ tục đi kèm đấy là nhiệm vụ cấp cơ sở.
CÁC CÂU HỎI CÙNG LĨNH VỰC
Số cá nhân tiến hành bức xạ khác gì số nhân viên bức xạ? (03/4/2017)
Số dự án đầu tư được thẩm định chia theo loại hình kinh tế: Nhà nước, ngoài nhà nước, có vốn đầu tư nước ngoài. Có trường hợp dự án liên doanh bao gồm vốn nhà nước 30%, ngoài nhà nước 70% thì chia theo loại hình kinh tế nào? (03/4/2017)
Báo cáo thống kê cơ sở bản gốc có dấu đỏ của các đơn vị gửi về tỉnh thì có phải gửi về Cục Thông tin không? Nếu gửi thì gửi bản gốc hay bản photo? (03/4/2017)