Thứ Bảy, 08/8/2020 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Phổ biến pháp luật
Cập nhật: Thứ Tư, ngày 27/5/2020

Phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Quán triệt sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước trong việc phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Ngày 25/5/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 696/QĐ-TTg về Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Theo đó, có 06 nhóm nhiệm vụ giải pháp được đưa ra bao gồm: 1)Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền. 2) Rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật về đầu tư, tài chính và doanh nghiệp đảm bảo đồng bộ các quy định pháp luật về khoa học và công nghệ. 3)Tái cơ cấu các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, nâng cao năng lực ứng dụng khoa học và công nghệ. 4) Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ. 5)Tiếp tục thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. 6) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

Các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai sâu rộng Kết luận số 50-KL/TW. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Tuyên giáo trung ương, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí,… làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về vai trò, vị trí quan trọng của khoa học và công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật đảm bảo đồng bộ các quy định pháp luật về khoa học và công nghệ

Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm rà soát quy định pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới đảm bảo đồng bộ với các quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ. Tiếp tục đổi mới đồng bộ cơ chế, phương thức quản lý tổ chức, hoạt động khoa học và công nghệ phù hợp với đặc thù của lĩnh vực khoa học và công nghệ và nhu cầu phát triển của ngành, địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, trường đại học, học viện nghiên cứu là chủ thể nghiên cứu chủ yếu của hệ thống khoa học quốc gia; Đẩy mạnh triển khai rà soát, sắp xếp lại hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ của cả nước theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 25/10/2017; Hoàn thiện cơ chế nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia và Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia; Xây dựng cơ chế, chính sách quản lý, đãi ngộ, trọng dụng phù hợp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả bộ máy và đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành có liên quan phát huy quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, khuyến khích nhiều doanh nghiệp thành lập và tăng quy mô của các quỹ phát triển khoa học và công nghệ, khuyến khích khu vực tư nhân và doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ cho khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo; Tiếp tục hoàn thiện các quy định về xây dựng dự toàn, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí để đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng cơ chế, chính sách để gắn kết hoạt động hoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục đại học.

Tái cơ cấu các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, nâng cao năng lực ứng dụng khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tiếp tục thực hiện phương án tái cơ cấu các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, quan tâm đúng mức nghiên cứu cơ bản, tập trung nghiên cứu ứng dụng công nghệ cốt lõi theo hướng phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng; Tiếp tục phát triển và hoàn thiện hạ tầng thông tin, thống kê khoa học và công nghệ, cập nhật, gắn kết với hệ thống thông tin, thống kê kinh tế  - xã hội, phù hợp với chuẩn mực quốc tế; Đề xuất cơ chế, chính sách khai thác hiệu quả các khu công nghệ cao.

Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm quan tâm đầu tư để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ, kiện toàn hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ, khuyến khích phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng các cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và chính sách thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ. Xây dựng và triển khai chính sách khuyến khích, thúc đẩy, gắn kết viện,trường với doanh nghiệp để đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Thúc đẩy phát triển mạnh thị trường khoa học và công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp

Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm thúc đẩy phát triển mạnh mẽ thị trường khoa học và công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ khuyến khích các tổ chức, cá nhân, nhất là doanh nghiệp đầu tư, nghiên cứu, phát triển ,chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan đề xuất chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghê; Kết nối các sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng với các trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ ở các địa phương tạo thành mạng lưới thống nhất, toàn diện để hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, đưa doanh nghiệp trở thành trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và thực hiện chương trình phát hiện và bồi dưỡng các nhóm nghiên cứu trẻ tiềm năng, ương tạo doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sàng tạo trong các cơ sở giáo dục đại học.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ

Các bộ, ngành có trách nhiệm đa dạng hóa đối tác và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ có trọng tâm, trọng điểm, theo lĩnh vực ưu tiên; chú trọng khai thác, chuyển giao công nghệ từ các địa bàn có công nghệ nguồn; gắn kết giữa hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ với hợp tác quốc tế về kinh tế.

Bộ khoa học và công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổ chức thực hiện tốt các hiệp định về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã ký, đồng thời ký kết và triển khai các hiệp định, thỏa thuận hợp tác mới theo hướng mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác khoa học và công nghệ với các đối tác, đặc biệt là các nước đối tác chiến lược, các đối tác quan trọng có trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến, sở hữu công nghệ nguồn; hỗ trợ hoạt động giao lưu, trao đổi học thuật về khoa học và công nghệ tầm khu vực và quốc tế. Triển khai hiệu quả Đề án thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng và triển khai chính sách khuyến khích các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp Việt Nam hoặc có hoạt động nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam, gắn với chính sách chung về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.
 

Nguyễn Thị Hòa
Tin, bài cùng lĩnh vực
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2020 (04/8/2020)
Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (31/7/2020)
Quy định mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẽ dữ liệu (28/7/2020)
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay (14/7/2020)
12 Luật có hiệu lực từ 1/7/2020 (02/7/2020)
Phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viện chức trong các cơ quan nhà nước (01/7/2020)
Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030 (29/6/2020)
Phê duyệt Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 (15/6/2020)
Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (05/6/2020)
Phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 (03/6/2020)
Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (01/6/2020)
Cung cấp dịch vụ ký số từ xa phải bảo đảm quy định kỹ thuật (29/5/2020)
Chỉ thị đẩy mạnh các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (27/5/2020)
Quy định định mức chi xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật (13/5/2020)
Chỉ thị số 01/CT-BKHCN của Bộ KH&CN về Nâng cao năng lực KH&CN nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 (13/5/2020)
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam (24/4/2020)
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết về Cách mạng công nghiệp 4.0 (21/4/2020)
Quy định việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (15/4/2020)
Quản lý, kết nối và chia sẽ dữ liệu số của cơ quan nhà nước (15/4/2020)
Phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025” (10/4/2020)
Ban hành bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật để đánh giá và lựa chọn giải pháp nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử (09/4/2020)
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thủy sản (31/3/2020)
Quy định mới về công tác văn thư (25/3/2020)
Chính phủ quy định đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác (11/3/2020)
Sửa quy định thu hút, trọng dụng nhà khoa học xuất sắc (04/3/2020)
Dự án sản xuất vật liệu xây dựng phải được thẩm định công nghệ (19/12/2019)
Thông tư số 16/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ (12/11/2019)
Nhiều chương trình hỗ trợ nghiên cứu và phát triển trong doanh nghiệp (11/11/2019)
Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030: Phát triển toàn diện, hiệu quả hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam (07/11/2019)
Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hủy nổ lựu đạn sát thương và đầu đạn nổ phá, nổ sát thương, nổ phá sát thương" (06/11/2019)
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động” (06/11/2019)
Đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ ở cơ sở (31/10/2019)
Quy định nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa (14/10/2019)
Thông tư tài chính mới cho khởi nghiệp: Hỗ trợ theo chiều sâu với các nhiệm vụ của Đề án 844 (08/10/2019)
Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ (07/10/2019)
Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam (02/10/2019)
Nghị quyết của Bộ Chính trị về chủ động tham gia CMCN lần thứ tư (30/9/2019)
Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước (13/9/2019)
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp (05/9/2019)
Phê duyệt Đề án "Xây dựng thí điểm mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (05/9/2019)
Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 (28/8/2019)
Phải lưu giữ hóa chất nguy hiểm để thí nghiệm trong kho chứa riêng (28/8/2019)
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công (23/8/2019)
Phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ (16/8/2019)
Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thành tích xuất sắc (16/8/2019)
Quảng Trị sẽ triển khai 5 chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn (16/8/2019)
Từ ngày 15/9, tên miền .VN không xác định được chủ thể sẽ bị tạm ngừng hoạt động (26/7/2019)
Hội thảo về hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng quy định tại Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ (20/6/2019)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Công văn số 332/SKHCN-VP về việc V/v hướng dẫn cài đặt và tuyên truyền ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19

Quyết định số 212/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Quyết định số 169/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài:" Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây vừng đen (mè đen) và chế biến đóng chai thành các sản phẩm từ hạt vừng đen, thích ứng với biến đổi khí hậu" Quảng Trị"

Quyết định số 170/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài:" Ứng dụng kỹ thuật lấy huyết khối động mạch não trực tiếp dưới máy X - Quang số hóa nền (DSA) ở bệnh nhân nhồi máu não cấp tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị"

Báo cáo số 65/BC-SKHCN về việc Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng năm 2020

Báo cáo số 69/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020

Báo cáo số 70/BC-SKHCN về việc Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2020 của Sở KH_CN Quảng Trị

Báo cáo số 74/BC-SKHCN về việc Báo cáo về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở KH_CN 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo số 73/BC-SKHCN về việc Báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020 về lĩnh vực khoa học công nghệ

Quyết định số 726/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Lần 1, năm 2020)

Về việc triển khai công điện của UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Về việc Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo về việc tiếp tục đề xuất các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2020

Báo cáo kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Báo cáo tình hình giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 1.042
Hôm nay 4.388
Hôm qua 7.058
Tất cả 2.243.324

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này