Chủ Nhật, 28/02/2021 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Phổ biến pháp luật
Cập nhật: Thứ Năm, ngày 18/02/2021

Phê duyệt Đề án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”
Để hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp sạch, cung cấp những sản phẩm chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên cơ sở ứng dụng những chế phẩm vi sinh nhằm tái sử dụng hiệu quả các loại phế thải nông nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường, cải tạo đất, nâng cao năng suất, chất lượng và tăng khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm chủ lực, tăng hiệu quả kinh tế cho sản xuất nông nghiệp, góp phần xây dựng Nông thôn mới, vừa qua UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 324/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (Đề án).
Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN hướng dẫn sử dụng chế phẩm vi sinh cho người dân. Ảnh: Lê Ngọc Trí
Theo đó, mục tiêu cụ thể mà Đề án đưa ra là phát động phong trào sử dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất nông nghiệp trên toàn tỉnh nhằm cải tạo đất, thúc đẩy phát triển các sản phẩm chủ lực, xử lý ô nhiễm môi trường, góp phần tạo bước đột phá trong nông nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển thời kỳ mới. Ứng dụng có hiệu quả các loại chế phẩm vi sinh trong trồng trọt; chăn nuôi lơn, nuôi trồng thủy sản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân trong nền kinh tế hội nhập và cải thiện chất lượng môi trường.

Đề án đã đưa ra nhiệm vụ cho từng năm, cụ thể đến năm 2025 như sau:

Năm 2021: Phát động được phong trào nhằm tuyên truyền, phổ biến ứng dụng chế phẩm vi sinh vào sản xuất và đời sống. Hướng dẫn kỹ thuật và tổ chức cho các nông hộ ứng dụng các loại chế phẩm vi sinh vào sản xuất nông nghiệp.

+ Sản xuất phân hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp và xử lý chất thải chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường tại các xã về đích Nông thôn mới trước và trong năm 2021. Hỗ trợ 08 tấn chế phẩm Compo-QTMIC và Tricho-Pseu sử dụng xử lý khoảng 4% lượng phế phụ phẩm, sản xuất 8.000 tấn phân hữu cơ.

+ Ứng dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi tôm thâm canh: Hột rợ 04 tấn chế phẩm Nitro-QTMIC dùng để xử lý môi trường ao nuôi (cho 40 ha ao nuôi/vụ) và 04 tấn chế phẩm Perfect-QTMIC bổ sung thức ăn nuôi tôm (cho 08 ha ao nuôi/vụ).

+ Ứng dụng chế phẩm vi sinh bổ sung thức ăn trong chăn nuôi lợn và xử lý môi trường chăn nuôi: Giới thiệu và hướng dẫn 2-3 trang trại chăn nuôi lợn và khoảng 20 hộ gia đình sử dụng chế phẩm Pro-QTMIC bổ sung thức ăn với lượng hỗ trợ 01 tấn và chế phẩm Bio-QTMIC xử lý môi trường chăn nuôi với số lượng 01 tấn.

Năm 2022: Tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật cho người dân ứng dụng các loại chế phẩm vi sinh vào lĩnh vực nông nghiệp.

+ Hỗ trợ 08 tấn chế phẩm Compo-QTMIC và Tricho-Pseu sử dụng xử lý khoảng 4% lượng phế phụ phẩm sản xuất 8.000 tấn phân hữu cơ.

+ Hỗ trợ 05 tấn chế phẩm Nitro-QTMIC dùng để xử lý môi trường ao nuôi (cho 50 ha ao nuôi/vụ) và 05 tấn chế phẩm Perfect-QTMIC bổ sung thức ăn nuôi tôm (cho 10 ha ao nuôi/vụ).

+ Hỗ trợ 01 tấn chế phẩm Pro-QTMIC bổ sung thức ăn chăn nuôi và 01 tấn chế phẩm Bio-QTMIC xử lý môi trường chăn nuôi.

Năm 2023: Hình thành được mạng lưới cung ứng chế phẩm vi sinh đến các địa phương.

+ Hỗ trợ 08 tấn chế phẩm Compo-QTMIC và Tricho-Pseu sử dụng xử lý khoảng 4% lượng phế phụ phẩm sản xuất 8.000 tấn phân hữu cơ.

+ Hỗ trợ 05 tấn chế phẩm Nitro-QTMIC dùng để xử lý môi trường ao nuôi (cho 50 ha ao nuôi/vụ) và 05 tấn chế phẩm Perfect-QTMIC bổ sung thức ăn nuôi tôm (cho 10 ha ao nuôi/vụ).

+ Hỗ trợ 01 tấn chế phẩm Pro-QTMIC bổ sung thức ăn chăn nuôi và 01 tấn chế phẩm Bio-QTMIC xử lý môi trường chăn nuôi.

Năm 2024: Hình thành được ý thức, tập quán ứng dụng các loại chế phẩm vi sinh vào đời sống, sản xuất. Tạo thói quen sử dụng phân hữu cơ thay thế phân bón hóa học, sử dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi tôm và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tận dụng được 30% lượng phế phụ phẩm để sản xuất phân bón.

+ Hỗ trợ 08 tấn chế phẩm Nitro-QTMIC dùng để xử lý môi trường ao nuôi (cho 80 ha ao nuôi/vụ) và 08 tấn chế phẩm Perfect-QTMIC bổ sung thức ăn nuôi tôm (cho 16 ha ao nuôi/vụ).

+ Hỗ trợ 02 tấn chế phẩm Pro-QTMIC bổ sung thức ăn chăn nuôi và 02 tấn chế phẩm Bio-QTMIC xử lý môi trường chăn nuôi.

Năm 2025: Tạo được ý thức ứng dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất nông nghiệp, tạo giải pháp hỗ trợ mang tính tất yếu để nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm và phát triển sản xuất bền vững, góp phần cải thiện đời sống người nông dân. Tận dụng được 50% lượng phế phụ phẩm để sản xuất phân bón.

+ Hỗ trợ 08 tấn chế phẩm Nitro-QTMIC dùng để xử lý môi trường ao nuôi (cho 80 ha ao nuôi/vụ) và 08 tấn chế phẩm Perfect-QTMIC bổ sung thức ăn nuôi tôm (cho 16 ha ao nuôi/vụ).

+ Hỗ trợ 02 tấn chế phẩm Pro-QTMIC bổ sung thức ăn chăn nuôi và 02 tấn chế phẩm Bio-QTMIC xử lý môi trường chăn nuôi.

Người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tham gia Đề án (mua chế phẩm vi sinh ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp) sẽ được hỗ trợ 70% kinh phí trong 03 năm đầu (2021- 2023) và 50% kinh phí cho 02 năm tiếp theo (2024-2025).

Đến năm 2030, 70% lượng phế phục phẩm nông nghiệp (khoảng 400.000 tấn). Có khoảng 50-60% các trang trại nuôi tôm thâm canh sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý môi trường ao nuôi và bổ sung trong khẩu phần thức ăn. Có từ 40-50% các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm sử dụng chế phẩm vi sinh để phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, an toàn sinh học. Hình thành được mạng lưới cung ứng chế phẩm vi sinh đến các địa phương.

Để thực hiện được các mục tiêu đã đề ra, Đề án đã đưa ra các nhóm giải pháp thực hiện như sau: Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cộng đồng; Giải pháp về đào tạo và chuyển giao kỹ thuật công nghệ; Giải pháp tổ chức sản xuất và Giải pháp về tài chính.

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tham mưu, thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức chỉ đạo thực hiện Đề án. Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng chế phẩm vi sinh dùng trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Chỉ đạo Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN căn cứ nhu cầu chế phẩm vi sinh hàng năm của các địa phương để sản xuất, cung ứng chế phẩm đảm bảo chất lượng, số lượng và thời gian; xây dựng dự toán, giá thành các loại chế phẩm vi sinh đề nghị Sở Tài chính thẩm định giá làm cơ sở xác định mức giá hỗ trợ; tập huấn, hướng dẫn cách sử dụng chế phẩm vi sinh cho các địa phương. Tổ chức tuyên truyền, truyền thông công nghệ, kết nối cung cầu công nghệ, chuyển giao, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật đến tận cơ sở. Tổ chức chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật và kiểm nghiệm chất lượng./.
Nguyễn Thị Hòa
Tin, bài cùng lĩnh vực
Đến năm 2030, hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia đạt xếp hạng 15 trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (26/02/2021)
Ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 (19/02/2021)
Ban hành Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030 (05/02/2021)
Miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ (05/02/2021)
Ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 (02/02/2021)
Ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 (29/01/2021)
Ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 (28/01/2021)
Ban hành QCVN về an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm (18/01/2021)
Nghị định 142: Nhiều điểm mới thuận lợi cho công việc bức xạ (18/01/2021)
Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (25/12/2020)
Ban hành thông tư về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn điện (23/12/2020)
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (23/12/2020)
Thu hút, trọng dụng nhân tài hoạt động khoa học và công nghệ (22/12/2020)
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (21/12/2020)
Khuyến khích chuyển đổi công nghệ mới, công nghệ sạch thân thiện môi trường (11/11/2020)
Ban hành Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 (19/10/2020)
Sửa đổi quy định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen (09/10/2020)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2020 (05/10/2020)
Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số (10/9/2020)
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh” (09/9/2020)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020 (07/9/2020)
Phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (04/9/2020)
Nghị định chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (21/8/2020)
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (17/8/2020)
Ngưng hiệu lực của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ đến hết năm 2021 (13/8/2020)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2020 (04/8/2020)
Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (31/7/2020)
Quy định mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẽ dữ liệu (28/7/2020)
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay (14/7/2020)
12 Luật có hiệu lực từ 1/7/2020 (02/7/2020)
Phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viện chức trong các cơ quan nhà nước (01/7/2020)
Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030 (29/6/2020)
Phê duyệt Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 (15/6/2020)
Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (05/6/2020)
Phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 (03/6/2020)
Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (01/6/2020)
Cung cấp dịch vụ ký số từ xa phải bảo đảm quy định kỹ thuật (29/5/2020)
Phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (27/5/2020)
Chỉ thị đẩy mạnh các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (27/5/2020)
Quy định định mức chi xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật (13/5/2020)
Chỉ thị số 01/CT-BKHCN của Bộ KH&CN về Nâng cao năng lực KH&CN nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 (13/5/2020)
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam (24/4/2020)
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết về Cách mạng công nghiệp 4.0 (21/4/2020)
Quy định việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (15/4/2020)
Quản lý, kết nối và chia sẽ dữ liệu số của cơ quan nhà nước (15/4/2020)
Phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025” (10/4/2020)
Ban hành bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật để đánh giá và lựa chọn giải pháp nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử (09/4/2020)
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thủy sản (31/3/2020)
Quy định mới về công tác văn thư (25/3/2020)
Chính phủ quy định đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác (11/3/2020)
Sửa quy định thu hút, trọng dụng nhà khoa học xuất sắc (04/3/2020)
Dự án sản xuất vật liệu xây dựng phải được thẩm định công nghệ (19/12/2019)
Thông tư số 16/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ (12/11/2019)
Nhiều chương trình hỗ trợ nghiên cứu và phát triển trong doanh nghiệp (11/11/2019)
Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030: Phát triển toàn diện, hiệu quả hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam (07/11/2019)
Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hủy nổ lựu đạn sát thương và đầu đạn nổ phá, nổ sát thương, nổ phá sát thương" (06/11/2019)
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động” (06/11/2019)
Đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ ở cơ sở (31/10/2019)
Quy định nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa (14/10/2019)
Thông tư tài chính mới cho khởi nghiệp: Hỗ trợ theo chiều sâu với các nhiệm vụ của Đề án 844 (08/10/2019)
Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ (07/10/2019)
Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam (02/10/2019)
Nghị quyết của Bộ Chính trị về chủ động tham gia CMCN lần thứ tư (30/9/2019)
Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước (13/9/2019)
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp (05/9/2019)
Phê duyệt Đề án "Xây dựng thí điểm mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (05/9/2019)
Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 (28/8/2019)
Phải lưu giữ hóa chất nguy hiểm để thí nghiệm trong kho chứa riêng (28/8/2019)
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công (23/8/2019)
Phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ (16/8/2019)
Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thành tích xuất sắc (16/8/2019)
Quảng Trị sẽ triển khai 5 chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn (16/8/2019)
Từ ngày 15/9, tên miền .VN không xác định được chủ thể sẽ bị tạm ngừng hoạt động (26/7/2019)
Hội thảo về hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng quy định tại Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ (20/6/2019)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Kế hoạch số 16/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác quản lý vi phạm hành chính năm 2021 trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Báo cáo số 15/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Báo cáo số 14/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP năm 2020

Quyết định số 28/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH CN cấp Quốc gia

Báo cáo số 16/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả công tác tháng 02 và kế hoạch tháng 03 năm 2021

Kế hoạch số 15/KH-SKHCN về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 26/QĐ-SKHCN về việc Quyết định thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh Điện năng

Kế hoạch số 14/KH-SKHCN về việc Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 25/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước (đợt 1) Kinh phí sự nghiệp Khoa học và Công nghệ năm 2021

Quyết định số 24/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi

Thông báo đề xuất tham gia Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH CN thực hiện năm 2021

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 157
Hôm nay 2.855
Hôm qua 3.463
Tất cả 3.198.394

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này