Thứ Hai, 16/9/2019 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
THÔNG BÁO

Thông báo về việc đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện năm 2019.

Thực hiện Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại cuộc họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh năm 2018 (Thông báo số 124/TB-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị), theo định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ giai đoạn 2018 - 2020 và Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị), Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị thông báo đến các tổ chức, cá nhân quan tâm đăng ký, đề xuất nhiệm vụ, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện năm 2019.

Căn cứ, nguyên tắc và yêu cầu đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh tham khảo các Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10 của Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan nhà nước khác xem xét xây dựng và hoàn thiện đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Những định hướng cơ bản hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ giai đoạn 2018 - 2020:

1. Cơ cấu lại các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo hướng tập trung phát triển các công nghệ phục vụ sản xuất các sản phẩm chế biến từ nông sản (cây, con) có giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh cao, hướng theo các sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh, các sản phẩm tiềm năng.

2. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến chế biến nâng cao giá trị các sản phẩm dược liệu tạo tiền đề cho phát triển tiềm năng cây dược liệu Quảng Trị, kể cả các nghiên cứu điều tra cơ bản, đánh giá tiềm năng và triển vọng phát triển cây dược liệu tại Quảng Trị.

3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi chủ lực của từng địa phương, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất tăng năng suất và chất lượng đối với cây trồng, vật nuôi, hình thành các mô hình sản xuất trang trại nông - lâm kết hợp, sản xuất theo hướng hàng hóa và phát triển một số cây trồng mới có hiệu quả kinh tế cao; an toàn lương thực được đảm bảo, nâng cao đời sống cho người nông dân. Lưu ý việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đặc biệt là sử dụng giống mới, kỹ thuật canh tác bền vững, sản xuất gắn kết với thị trường và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm hàng hóa, công nghệ bảo quản, chế biến sản phẩm sau thu hoạch, các giải pháp về thị trường đầu ra cho các loại nông sản. 

4. Tập trung cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm phát triển các sản phẩm hàng hóa, tạo dựng thương hiệu để phát triển thông qua việc chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm đặc sản của Quảng Trị. Đồng thời chú trọng nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến để cơ giới hóa nông nghiệp, tự động hóa hướng đến phát triển nền nông nghiệp 4.0 nhằm hỗ trợ người nông dân trong sản xuất, canh tác và tạo ra hàng hóa sản phẩm tốt, nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm thiểu tác động xấu của môi trường.

Trên cơ sở đó, đề nghị các tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo Biểu A1-ĐXNV; các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan nhà nước khác đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo Biểu A2-ĐXĐHĐTĐA  hoặc dùng các biểu tương ứng với hình thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Phiếu đề xuất gửi về theo địa chỉ:
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
204 Hùng Vương - TP Đông Hà.

Xem chi tiết thông báo và các biểu mẫu Tại đây

Hướng dẫn chi tiết và các mẫu phiếu đề xuất truy cập trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ http://www.dostquangtri.gov.vn
Thông báo khác
Thông báo V/v đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh bắt đầu thực hiện năm 2020 (03/9/2019)
V/v thay đổi tên đơn vị và mẫu dấu của Trạm Nghiên cứu và Phát triển Nấm (03/9/2019)
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức (04/9/2019)
Kết luận thanh tra về an toàn bức xạ, hạt nhân và đo lường (14/8/2019)
Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Nghiên cứu xây dựng mô hình kết nối Cung - Cầu hàng hóa hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế " (05/8/2019)
Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Nghiên cứu xây dựng mô hình nhà kính ứng dụng công nghệ 4.0 phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất một số loại cây trồng có giá trị phù hợp với điều kiện tỉnh Quảng Trị" (29/7/2019)
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với Ban Giám đốc Sở KH&CN Quảng Trị (08/7/2019)
Thông báo về việc triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN (19/3/2019)
Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài (24/01/2019)
TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8 (08/5/2018)
Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận (25/7/2017)
Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị (05/12/2016)
Quyết định số 272/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy trình triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025

Quyết định số 27/QĐ-SKHCN về việc Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị

Kế hoạch số 10/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Tập huấn xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001 vào hoạt động UBND các Phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Kế hoạch số 09/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Quyết định số 323/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 2677/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 10/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 11/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 12/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc "Sáng tạo trẻ Quảng Trị".

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức

V/v thay đổi tên đơn vị và mẫu dấu của Trạm Nghiên cứu và Phát triển Nấm

Thông báo V/v đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh bắt đầu thực hiện năm 2020

Kết luận thanh tra về an toàn bức xạ, hạt nhân và đo lường

Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Nghiên cứu xây dựng mô hình kết nối Cung - Cầu hàng hóa hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế "

Xem thêm
Thống kê lượt truy cập
Số người online 932
Hôm nay 258
Hôm qua 3.600
Tất cả 982.371

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này