Chủ Nhật, 11/4/2021 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởPhổ biến pháp luậtPhòng, chống dịch bệnh COVID-19Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 18/5/2020

Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) có vai trò quan trọng, là người trực tiếp đem các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân; là người trực tiếp thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước, tuyên truyền, vận động người dân xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh… ở địa phương, góp phần xây dựng và hoàn thiện bộ máy chính quyền cơ sở.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”, đặc biệt là từ khi có Luật Cán bộ, công chức cùng với sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Quảng Trị đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Việc bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm cán bộ, công chức đã được thực hiện đúng quy định; bố trí các chức danh phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo; việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức đã dần đi vào nền nếp và được thực hiện công khai, minh bạch đã góp phần động viên đội ngũ cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 và được UBND tỉnh Quảng Trị cụ thể hoá tại Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Từ đó, tỉnh Quảng Trị đã xây dựng được đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố có bản lĩnh vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, góp phần giúp cho các hoạt động quản lý của hệ thống chính trị cấp xã có hiệu lực và hiệu quả hơn.
 
Theo số liệu của Sở Nội vụ, tính đến đầu năm 2018, ở 141 xã, phường, thị trấn của tỉnh Quảng Trị có 3.165 cán bộ, công chức và 2.635 người hoạt động không chuyên trách; ngoài ra ở 1.082 thôn, bản, khu phố toàn tỉnh hiện có 3.383 người hoạt động không chuyên trách (không tính số lượng những người hoạt động không chuyên trách khác của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội hưởng chế độ khoán quỹ phụ cấp). Tính chung toàn tỉnh có 9.183 cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố đang hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước.
 
Sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của HĐND và Quyết định số 08 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, chế độ chính sách, mức phụ cấp, hỗ trợ đối với các chức danh không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố được điều chỉnh phù hợp hơn với tình hình thực tế của tỉnh, thu hút được nhiều người có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ tham gia đảm nhiệm công việc, thực sự là cầu nối giữa nhân dân với cấp uỷ, chính quyền, góp phần ổn định an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Mặt khác, đây cũng là đội ngũ cán bộ dự nguồn để các địa phương xây dựng và quy hoạch đội ngũ cán bộ trong tương lai.
 
Tuy nhiên, do số lượng những người hoạt động không chuyên trách hiện nay nhiều do ít địa phương bố trí chế độ kiêm nhiệm; kinh phí chi trả lớn, hiệu quả hoạt động một số nơi còn thấp. Trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ không chuyên trách chưa cao, đội ngũ này lại được hình thành từ nhiều nguồn nên chưa đảm bảo chuẩn hoá về trình độ, năng lực và chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn nhất là ở thôn, bản, khu phố. Qua khảo sát cho thấy, người hoạt động không chuyên trách có trình độ sau đại học chiếm tỷ lệ 1%; 46% đại học; cao đẳng 8%, trung cấp 20%, sơ cấp 4% và chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ 21%. Số không chuyên trách cấp xã chưa qua đào tạo ở tỉnh Quảng Trị chiếm một tỷ lệ còn khá cao (21%), ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả trong công tác. Việc trang bị kiến thức lý luận chính trị cho những người không chuyên trách cấp xã đạt trình độ trung cấp là 28,68%, sơ cấp chiếm 35,65%, còn 35,46% chưa được đào tạo, bồi dưỡng; tỷ lệ đã qua bồi dưỡng quản lý nhà nước còn thấp (chỉ 14,91%).
 
Những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố của tỉnh Quảng Trị theo quy định tại Quyết định 08/QĐ-UBND tỉnh hiện có 3.437 người. Trong đó, tỷ lệ đảng viên trong số những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố chiếm tỷ lệ khá cao 65,49%. Điều đó cho thấy, các địa phương, các tổ chức cơ sở đảng rất quan tâm về công tác đảng, chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong của đảng viên ở thôn, tổ dân phố. Tuy nhiên, chất lượng học vấn đang còn thấp: về văn hoá, tốt nghiệp THPT 58,57%; THCS 38,70% và còn 2,70% tiểu học. Hiện tại, 68,80% những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố chưa qua đào tạo chuyên môn; sơ cấp 7,16%, trung cấp 13,10%, cao đẳng 1,75%, đại học 9,11% và sau đại học chỉ có 3 người. Về lý luận chính trị, 72,94% chưa qua đào tạo, sơ cấp 13,15%, trung cấp 13,10% và cử nhân, cao cấp chỉ có 0,80%. Về bồi dưỡng quản lý nhà nước, có 92,67% chưa qua bồi dưỡng. Như vậy, số cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố chưa qua đào tạo ở tỉnh Quảng Trị còn chiếm một tỷ lệ cao, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động; hiệu quả xử lý công việc, tiếp nhận, truyền đạt thông tin đến người dân, tuyên truyền vận động, triển khai thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.
 
Mặt khác, dù đã được quy định trong các văn bản quản lý nhà nước, nhưng để xác định rõ thế nào là những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố vẫn chưa thống nhất. Điều đó dẫn đến việc xác định địa vị pháp lý, chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, thời gian làm việc, cơ sở đánh giá hiệu quả công tác, chế độ, chính sách… của nhóm đối tượng này cũng chưa cụ thể, rõ ràng. Cộng với thu nhập thấp nên một số có tư tưởng dao động, chưa thực sự tâm huyết với công việc đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả và hiệu lực của chính quyền cấp xã. Đây là vấn đề cần sớm được xử lý thoả đáng để góp phần hoàn thiện hệ thống chính trị ở cơ sở.
 
Trên cơ sở thực hiện chủ trương của Hội nghị Trung ương 6 khoá XII “Sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã và quy định khung số lượng cán bộ, công chức cấp xã cho phù hợp theo hướng xác định rõ vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, đặc thù của địa phương và bảo đảm giảm biên chế. Quy định và thực hiện nghiêm, thống nhất việc khoán chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố”, trong khi chờ có những sửa đổi bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nói chung, người hoạt động không chuyên trách nói riêng thì mỗi địa phương cần chủ động trong việc tổng kết thực tiễn. Bằng những thí điểm có tính đột phá về tinh giản biên chế; quy định số lượng, chức danh; mức phụ cấp, chế độ kiêm nhiệm và một số chính sách khác đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố là một việc làm cần thiết phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Hội nghị Trung ương 6.
 
Xuất phát từ thực tiễn ở tỉnh Quảng Trị, trong thời gian tới việc tinh giản, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách là cấp thiết. Số người không chuyên trách sẽ giảm đáng kể và được xác định cụ thể; thực hiện kiêm nhiệm bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn; khẩn trương, cương quyết sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước; đề xuất thống nhất mức phụ cấp kiêm nhiệm chỉ một mức và không hạn chế chức danh kiêm nhiệm; các chế độ hỗ trợ khác được quy định cụ thể, rõ ràng hơn… Việc tinh giản cụ thể vị trí nào, người nào tiếp tục làm, người nào nghỉ… sẽ được phân quyền và tạo điều kiện linh hoạt cho cơ sở tự bàn bạc và quyết định. Cụ thể bằng các nhóm giải pháp sau:
 
Thứ nhất, về tinh giản số lượng. Đổi mới hệ thống chính trị ở cơ sở; sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và thôn, bản, khu phố trên cả nước nói chung, địa bàn tỉnh Quảng Trị nói riêng là giải pháp cơ bản nhằm xác định lại số lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong toàn tỉnh. Đồng thời, là cơ sở để sắp xếp, bố trí lại đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố theo hướng đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động, từ đố làm cơ sở để thực hiện các chính sách, chế độ, giảm ngân sách chi trả lương, phụ cấp cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách, tiết kiệm được nguồn kinh phí cho đầu tư phát triển. Về vấn đề này, đề xuất đối với cấp có thẩm quyền về việc quy định thống nhất tên gọi chung, tên gọi từng chức danh và số lượng tối đa để HĐND các tỉnh có căn cứ ban hành phù hợp với tình hình địa phương. Đối với số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố tỉnh Quảng Trị cần tiến hành tinh giản bằng việc quy định các chức danh phù hợp với phân loại cấp xã, trên cơ sở đó định biên số lượng theo phân loại. Mặt khác, cũng cần tính đến tình hình kinh tế, văn hoá, địa lý, dân cư và đặc biệt là đặc thù của cấp xã ở Quảng Trị, vừa có miền núi, vừa có miền biển, vừa có đồng bằng, có xã giáp biên, nhiều xã khó khăn, địa bàn rộng việc xác định số lượng đội ngũ không chuyên trách cần phải tính toán phù hợp.
 
Thứ hai, về tuyển dụng, bố trí và sử dụng những người không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố. Hiện nay, về mặt văn bản nhà nước chưa có quy định nào của cấp có thẩm quyền xác định tiêu chuẩn đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố. Do đó cần đưa ra một số tiêu chí để xác định các tiêu chuẩn trong công tác nhân sự (những người không chuyên trách có thể là dự nguồn cho cán bộ công chức nên có thể sử dụng các tiêu chuẩn chung của cán bộ công chức), các tiêu chí để tuyển dụng: Tiêu chí đảm bảo các điều kiện chung theo quy định chung của pháp luật khi tuyển dụng, giới thiệu (sức khoẻ, độ tuổi, quốc tịch…); tiêu chí về quan điểm lập trường; tiêu chí về có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tiêu chí về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Trên cơ sở các tiêu chí được nêu, đề xuất các tiêu chuẩn cụ thể để tuyển dụng từng chức danh như tiêu chuẩn chung đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (trừ Phó Công an xã và Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã); tiêu chuẩn cụ thể đối với người không chuyên trách cấp xã thuộc khối Đảng, đoàn thể; tiêu chuẩn cụ thể đối với người không chuyên trách cấp xã giữ các chức danh chuyên môn; tiêu chuẩn cụ thể đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
 
Cùng với đó, bố trí và sử dụng cần xác định một số công việc thuộc về trách nhiệm của tổ chức Đảng hoặc đoàn thể cho nên yêu cầu chức danh phải phụ trách thêm công việc mà không đưa công việc đó thành chức danh cụ thể. Ví dụ công tác kiểm tra của Đảng, công tác tổ chức của Đảng (về cơ bản cũng tương đồng với công tác tổ chức, kiểm tra ở các đoàn thể) không nhất thiết phải bố trí thành chức danh mà yêu cầu một số chức danh khác có liên quan phụ trách thêm công việc. Cách này cũng được một số tỉnh, thành áp dụng và quy định “cứng” cho một số chức danh như Bí thư Đảng uỷ phụ trách công tác tổ chức Đảng, Phó bí thư Đảng uỷ phụ trách công tác kiểm tra Đảng. Còn các chức danh Dân vận, tuyên giáo có thể gộp chung với Văn phòng Đảng uỷ, gọi chung là chức danh: Văn phòng Đảng uỷ - Dân vận - Tuyên giáo. Thực hiện kiêm nhiệm đối với những người không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố; khuyến khích bí thư - trưởng thôn ở những huyện có điều kiện.
 
Ngoài ra, không nên quy định thêm các chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên, Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ vào chức danh không chuyên trách ở cấp xã. Đây là các tổ chức xã hội tự quản, cần để họ phát huy tính chủ động, tự quản, bình đẳng của tổ chức xã hội nói chung, không quy định ngoại lệ cho các hội này. Chỉ khi nào họ thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao mới cấp kinh phí cho thực hiện nhiệm vụ đó, đây cũng là tinh thần Nghị quyết 18 Hội nghị Trung ương 6 khoá XII.
 
Thứ ba, nâng cao chất lượng đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, bản, khu phố. Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, bản, khu phố phải có quan điểm, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học. Việc đào tạo, bồi dưỡng không chỉ giúp họ nâng cao nhận thức, nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình thực thi nhiệm vụ mà còn là cơ sở để nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống (nhất là qua đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị), giúp họ nắm chắc được các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước để triển khai vào thực tế cuộc sống.
 
Thứ tư, về chế độ, chính sách. Về chế độ chính sách hiện nay đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, bản khu phố trên địa bàn Quảng Trị được Nghị quyết 26/2013/NQ-HĐND quy định khá chi tiết, cụ thể. Bao gồm: chế độ phụ cấp chức danh, chế độ phụ cấp kiêm nhiệm, chế độ bảo hiểm y tế, chế độ đào tạo, bồi dưỡng. Tuy vậy, còn một số chế độ chưa được Nghị quyết 26/2013/NQ-HĐND đề cập như chế độ làm việc, chế độ nghỉ ngơi, nghỉ việc, hưu trí, chế độ bảo hiểm xã hội. Do đó cần quy định thời gian làm việc, theo hướng như sau: đối với nhóm không chuyên trách thuộc khối chính quyền thực hiện chế độ làm việc từ 04 giờ/ngày đến 08 giờ/ngày trong giờ hành chính (tối thiểu 04 giờ/ngày); đối với các chức danh thuộc khối Đảng, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tuỳ theo nhiệm vụ công việc mà làm việc tối thiểu 04 giờ/ngày nhưng phải đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, có trách nhiệm giống cán bộ, công chức đối với cơ quan trong chế độ trực cơ quan, như thực hiện chế độ trực tại trụ sở xã trong các ngày lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định của nhà nước và các chế độ khác do cấp uỷ, UBND cấp xã phân công. Đồng thời, được hưởng các chế độ về thời gian làm việc, làm thêm giờ, nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của pháp luật.
 
Về chế độ phụ cấp chức danh, đây là yếu tố đảm bảo cuộc sống, lợi ích của họ khi tham gia công tác trong hệ thống chính trị ở cơ sở, cũng là yếu tố động viên họ nhiệt tình với công việc. Chúng tôi tiến hành khảo sát với 246 phiếu (dành cho các chức danh Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ ở 82 xã, phường, thị trấn) với tiêu chí chế độ phụ cấp hiện tại thì 191/246 (77,64%) phiếu cho là chưa phù hợp và có 152/246 phiếu (61,79%) đề nghị tăng mức phụ cấp. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố khi tham gia hoạt động thì nguồn thu nhập chính của họ là phụ cấp. Do đó, ngoài những quy định chung, cần quy định thêm, đó là chế độ nâng lương cho những người hoạt động không chuyên trách có thâm niên công tác. Ví dụ, người hoạt động không chuyên trách cấp xã cống hiến tròn 05 năm trở lên có thể nâng phụ câp thêm 0,1 đến 0,2 (lương cơ sở) và chỉ nâng 01 lần. Đồng thời, nâng cao mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ, công chức cấp xã khi kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách, từ mức 30% lên 50% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm cao nhất. Về BHXH, những người hoạt động không chuyên trách thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành. Tuy vậy, hiện nay Quyết định 08/2014/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị mới chỉ quy định 3% mức đóng bảo hiểm y tế, chưa quy định mức đóng BHXH. Điểm I, Khoản 1, Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc và theo quy định này thì người lao động đóng 8% mức lương, phụ cấp và người sử dụng lao động đóng 18% mức lương, phụ cấp. Chính vì vậy, cần được bổ sung để hoàn thiện chính sách về người không chuyên trách.
 
Thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW khoá XII là một chủ trương lớn. Chính vì vậy, cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả. Lãnh đạo tập trung, thống nhất; thực hiện thường xuyên, liên tục, tích cực, mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài. Đến nay (tháng 4 năm 2020) đã sắp xếp lại cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh từ 141 xã, phường, thị trấn còn 125 đơn vị cấp xã. Sau sáp nhập, nhìn chung tư tưởng của đội ngũ cán bộ cơ sở ổn định, mọi hoạt động đã dần đi vào nền nếp trở lại. Đặc biệt, việc sắp xếp, tinh giản và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố là một vấn đề phức tạp, nhạy cảm vì nó liên quan đến tâm tư, tình cảm của con người; liên quan đến phong tục, tập quán; chế độ, chính sách và không thể không tính đến những vấn đề của lịch sử để lại. 
 
Tuy nhiên, từ cơ sở khoa học và bằng quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân, của người trong cuộc chắc chắn đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sau khi sắp xếp, bố trí lại trên cơ sở tinh giản, kiêm nhiệm sẽ phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế./.
 
Nguyễn Hữu Thánh
Hiệu trưởng Trường Chính trị Lê Duẩn
 
 
Đặc san KH&CN Quảng Trị
Tin, bài cùng lĩnh vực
Kinh tế Quảng Trị: Liên kết, hội tụ và phát triển (07/4/2021)
Hội nghị quốc tế về mạng và hệ thống thông minh đầu tiên tại Việt Nam (25/3/2021)
Tích cực khởi động để Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng của miền Trung (22/3/2021)
Cải cách hành chính cần lấy người dân làm trung tâm (19/3/2021)
Quảng Trị tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (15/3/2021)
Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 3 giai đoạn đang được nhân rộng (15/3/2021)
Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh lần 1 năm 2021 (11/3/2021)
Để công nghiệp năng lượng là “đòn bẩy” thúc đẩy phát triển kinh tế (04/3/2021)
Quảng Trị với triển vọng trở thành trung tâm năng lượng khu vực miền Trung (24/02/2021)
Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án: Trang trại chăn nuôi công nghệ cao kết hợp điện mặt trời áp mái (19/02/2021)
Chấp thuận chủ trương đầu tư 03 dự án điện gió gần 5.800 tỷ đồng (05/02/2021)
Khai trương Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị (19/01/2021)
Đẹp mê hồn lan hồ điệp giữa Sa Mù (11/01/2021)
Khai trương Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thành phố Đông Hà (25/12/2020)
Ngành Khoa học và Công nghệ chủ động đi đầu tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (25/12/2020)
Năng suất chất lượng hỗ trợ đắc lực cho Doanh nghiệp phát triển - hội nhập (25/12/2020)
Hình thành các mô hình liên kết giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp (30/11/2020)
Hướng đến đô thị thông minh (25/11/2020)
Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi lợn rừng (25/11/2020)
Hội nghị triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (2020 – 2021) (13/11/2020)
Hội thảo khoa học quốc gia “90 năm phát huy sức mạnh đại toàn đoàn kết dân tộc” (11/11/2020)
Đưa sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng (29/10/2020)
Mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị đang được nhân rộng (21/10/2020)
Xây dựng thương hiệu nông sản gắn với thực hiện chương trình OCOP (16/9/2020)
Quảng Trị phấn đấu trở thành trung tâm cung cấp nguyên liệu, chế biến gỗ rừng trồng của khu vực miền Trung (15/9/2020)
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng thăm và làm việc tại Trạm Nghiên cứu, Ứng dụng KH&CN Bắc Hướng Hóa (05/9/2020)
Hướng Phùng được chọn thí điểm xây dựng xã thông minh (03/9/2020)
Tăng cường công tác kết nối thị trường cho sản phẩm Công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh (31/8/2020)
Đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hướng Hóa (24/8/2020)
Quảng Trị đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (24/8/2020)
Tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế vùng biển (11/8/2020)
Cam Lộ: Đầu tư gần 2 tỉ đồng cây ăn quả hữu cơ công nghệ cao (11/8/2020)
Tạo động lực để phát triển công nghiệp nông thôn (24/7/2020)
Quảng Trị có 6 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2020 (10/7/2020)
Nông dân phấn khởi vì hồ tiêu được mùa, được giá (30/6/2020)
Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 tăng 4,17% (30/6/2020)
Phát triển đúng hướng các loại cây trồng, con nuôi chủ lực (29/6/2020)
Trung Nam phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu (22/6/2020)
Đổi mới giáo dục nghề nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (22/6/2020)
Để ngành nghề nông thôn phát triển bền vững (15/6/2020)
Hội viên nông dân nuôi ong lấy mật cho thu nhập cao (11/6/2020)
Khuyến khích hợp tác xã tham gia chương trình OCOP (11/6/2020)
Cánh đồng lớn hiệu quả cao (11/6/2020)
Trao giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” năm 2019 (20/5/2020)
Quảng Trị xếp vị trí 28/63 tỉnh, thành phố về cải cách thủ tục hành chính (20/5/2020)
15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về việc "Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" (18/5/2020)
Đổi mới truyền thông khoa học và công nghệ góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu khoa học vào cuộc sống (21/5/2020)
Hướng đi nào cho phát triển nguồn dược liệu bền vững ở Quảng Trị (22/5/2020)
Khoa học công nghệ trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững (18/5/2020)
Nhân sĩ, trí thức Khoa học và công nghệ: Góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng (15/5/2020)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Quyết định số 58/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2021- Tên nhiệm vụ: Tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sử dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản cho người dân trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 59/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2021- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm trà túi lọc Giảo Cổ Lam

Quyết định số 57/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2021- Tên nhiệm vụ: Phân lập, tuyển chọn các chủng vi khuẩn có khả năng hòa tan Phosphate và Kali khó tan từ đất

Quyết định số 56/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2021- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu quy trình nhân giống cây Dâu tây bằng phương pháp nuôi cấy mô

Quyết định số 55/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2021- Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây bơ giống 034 và mít Thái Lan tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa

Quyết định số 54/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2021- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu sản xuất enzyme Protease, Amilase dạng thô từ các chủng vi sinh vật trong hệ thống lên men quy mô pilot

Quyết định số 53/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2021- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu quy trình và sản xuất thử nghiệm bột cà rốt, củ dền đỏ bằng công nghệ sấy tiên tiến

Quyết định số 52/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2021- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu quy trình và sản xuất thử nghiệm bột matcha rau má, matcha rau ngót bằng công nghệ sấy tiên tiến

Quyết định số 51/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2021- Tên nhiệm vụ: Ứng dụng kỹ thuật PCR, Realtime PCR để chuẩn đoán một số bệnh trên con tôm và bệnh tiêu điên trên cây hồ tiêu tại Quảng Trị

Quyết định số 50/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2021- Tên nhiệm vụ: Hoạt động thống kê khoa học và công nghệ

Thông báo kết quả phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (lần 1, năm 2021), tên nhiệm vụ: "Nghiên cứu mô hình xây dựng cây Đàn Hương trên đất gò đồi của huyện Vĩnh Linh"

Thông báo kết quả phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH CN cấp cơ sở (lần 1, năm 2021), tên nhiệm vụ: "Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm sản phẩm trà gừng hòa tan và trà gừng mật ong tại tỉnh Quảng Trị"

Thông báo kết quả phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (lần 1, năm 2021), tên nhiệm vụ: "Nghiên cứu xây dựng mô hình nhà màng sấy phơi đơn giản, ứng dụng hiệu ứng nhà kính trong chế biến hải sản khô trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo kết quả phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (lần 1, năm 2021), tên nhiệm vụ: "Nghiên cứu công nghệ sấy tiên tiến chế biến tiêu xanh nhằm nâng cao chất lượng và giá trị kinh tế cho Hồ tiêu tại Quảng Trị"

Thông báo kết quả phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (lần 1, năm 2021), tên nhiệm vụ: "Điều tra đánh giá thực trạng vùng sản xuất và xây dựng mô hình thâm canh cây chuối Tiêu hồng tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị "

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 763
Hôm nay 1.536
Hôm qua 5.908
Tất cả 3.420.764

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này