Thứ Hai, 01/3/2021 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởPhổ biến pháp luậtPhòng, chống dịch bệnh COVID-19
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin hoạt động Sở
Cập nhật: Thứ Tư, ngày 16/9/2020

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Sở nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức và cá nhân, hàng năm Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã xây dựng kế hoạch công tác cải cách hành chính bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính của tỉnh, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác cải cách hành chính và phổ biến, triển khai chương trình cải cách hành chính hàng năm tới toàn thể CBCNVC của Sở tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ.
Các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao của Sở KH&CN tại Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Trị
Để chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác CCHC năm 2020, ngay từ cuối năm 2019, đầu năm 2020 Sở KH&CN đã ban hành các văn bản: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ (Quyết định số 367/QĐ- SKHCN ngày 31/12/2019); Kế hoạch Duy trì và củng cố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công của Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2020-2025 (Kế hoạch số 38/KH-SKHCN ngày 20/12/2019); Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 (Kế hoạch số 02/KH-SKHCN ngày 13/01/2020); Kế hoạch Duy trì và củng cố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (Kế hoạch số 03/KH-SKHCN ngày 13/01/2020); Kế hoạch Tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2020 (Kế hoạch số 05/KH-SKHCN ngày 17/01/2020); Kế hoạch Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị năm 2020 (Kế hoạch số 07/KH-SKHCN ngày 03/02/2020); Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020 (Kế hoạch số 35/KH-SKHCN ngày 11/11/2019); Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 (Kế hoạch số 04/KH-SKHCN ngày 14/01/2020); Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 (Kế hoạch số 09/KH-SKHCN ngày 6/02/2020); Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2020 (Kế hoạch số 10/KH-SKHCN ngày 06/02/2020); Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 (Kế hoạch số 11/KH-SKHCN ngày 06/02/2020) ; Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 (Kế hoạch số 12/KH-SKHCN ngày 18/2/2020).

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

Về cải cách thể chế, Sở đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệt hống hóa văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực KH&CN. Công tác tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực KH&CN được Sở triển khai theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục. Cụ thể, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa về kiểm tra chất lượng; vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu vào Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 01/6/2020 Chỉ thị “Tăng cường công tác quản lý nhà nước về Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh”.

Công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định. Công tác thống kê, rà soát và trình UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được thực hiện nghiêm túc, đáp ứng các yêu vầu về cả nội dung lẫn tiến độ.  Cụ thể, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố 54 thủ tục hành chính (Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị) và phê duyệt quy trình nội bộ (Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ) của đơn vị. Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện áp dụng 100% TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công của Tỉnh. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông đúng quy định, đảm bảo thời gian và tiến độ, trong 09 tháng đầu năm 2020, Sở đã tiếp nhận 34 bộ hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 20 hồ sơ TTHC các hồ sơ thủ tục hành chính đều đúng hạn và trước hạn, không có hồ sơ trễ hẹn.

Công tác tổ chức bộ máy hành chính, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Mố số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Sở KH&CN đã ổn định tổ chức bộ máy, sắp xếp bộ máy theo hương tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Sở KH&CN đã tiến hành tuyển dụng 13 viên chức vào làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 17 viên chức vào làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin KH&CN; thực hiện tinh giản biên chế đối với 01 công chức. Sở thực hiện đúng quy trình các quy định về tiêu chẩn chức danh, về tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Đã bổ nhiệm 04 trưởng phòng và 02 phó trưởng phòng các đơn vị sự nghiệp của Sở, điều động 01 viên chức. Rà soát bổ sung quy hoạch giai đoạn 2020-2025 đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (Quyết định số 186/QĐ-SKHCN ngày 14/7/2020). Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm, thực hiện xét nâng lương trước thời hạn, nâng lương định kỳ đối với công chức, viên chức.

Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn được Lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo thực hiện. Sở đã thực hiện tốt cá kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn cũng như lý luận chính trị. 9 tháng đầu năm 2020 đã cử 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính; 02 công chức tham gia lớp cao cấp chính trị.

Công tác cải cách hành chính công, công khai minh bạch kê khai tài sản, thu thập cá nhân theo quy định và công khai thu chi tài chính, mua sắm tài sản công. Thực hiện công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở theo quy định (Quyết định số 36/QĐ-SKHCN-KHTC ngày 10/2/2020). Thực hiện nghiêm túc Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở và các đơn vị thuộc Sở.

Để xây dựng nền hành chính hiện đại, với chức năng nhiệm vụ được giao, Sở khoa học và Công nghệ (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo ISO) đã xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, cấp xã triến khai thực hiện xây dựng, duy trì áp dụng và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thay thế tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 đang áp dụng tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 15/01/2020); Quyết định về việc bổ sung kinh phí chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thay thế tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đang áp dụng tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 15/5/2020); Bên cạnh đó Sở đã ban hành Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020 (Kế hoạch số 08/KH-SKHCN ngày 03/02/2020) và các công văn đăng ký hỗ trợ hướng dẫn xây dựng chuyển đổi  HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (Công văn số 49/SKHCN- TĐC ngày 11/02/2020 ); Công văn hướng dẫn lập dự toán kinh phí xây dựng chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 gửi các các cơ quan chuyên môn cấp Tỉnh, Chi cục trực thuộc, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chuyển đổi HTQLCL (Công văn số 71/SKHCN-TĐC ngày 21/02/2020);

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành cũng được Sở KH&CN rất chú trọng. Sở đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc thông qua các ứng dụng dùng chung do Văn phòng UBND tỉnh chủ trì triển khai. Hệ thống gửi, nhận văn bản qua mạng; hệ thống báo cáo nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao thực hiện thông suốt. Việc ứng dụng chữ ký số chuyên dùng thực hiện nghiêm túc đúng quy định. Đặc biệt, việc sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp nội bộ tại địa chỉ
http://theodoichidaoskhcn.quangtri.gov.vn được tăng cường và mang lại hiệu quả tích cực, đảm bảo tốt chất lượng, tiến độ công việc. Cổng thông tin điện tử KH&CN Quảng Trị tại địa chỉ http://dostquangtri.gov.vn đáp ứng yêu cầu Điều 28 Luật CNTT và thông tin đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, cải cách hành chính, thủ tục hành chính, quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng… để các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân tiếp cận dễ dàng. Công tác ứng dụng hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống điều hành tác nghiệp nội bộ thực hiện nghiêm túc đảm bảo trao đổi, thảo luận công việc hiệu quả.

Với nhiều giải pháp cụ thể, công tác CCHC ở Sở KH&CN đã tạo được niềm tin từ phía tổ chức, cá nhân nên quá trình giải quyết TTHC không có đơn, thư tố cáo, kiến nghị phản ánh về tình trạng chậm trễ hay hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu từ cán bộ, công chức, viên chức. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực KH&CN, Sở KH&CN sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2020; Quyết định số 367/QĐ-SKHCN ngày 3112/2019 Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020; kiểm tra việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính tại các phòng, đơn vị thuộc Sở; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của công chức, viên chức, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch đã được phê duyệt./.
Nguyễn Thị Hòa
Tin, bài cùng lĩnh vực
Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị họp phiên thứ nhất, năm 2021 (01/3/2021)
Sở KH&CN Quảng Trị: Hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021 (18/02/2021)
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng mô hình nhà kính hiện đại phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất một số loại cây trồng có giá trị cao phù hợp với điều kiện tỉnh Quảng Trị”. (29/01/2021)
Hội nghị Tổng kết Ngành Khoa học và Công nghệ Quảng Trị năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 (26/01/2021)
Thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu khảo nghiệm một số giống thuốc lá vàng có triển vọng nhằm xây dựng vùng sản xuất nguyên liệu hàng hoá tập trung trên đất cát pha nội đồng và đất cát ven biển tỉnh Quảng Trị” (22/01/2021)
Hội nghị Tổng kết hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 (19/01/2021)
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020 (18/01/2021)
Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2020 và triển khai kế hoạch KH&CN năm 2021 (15/01/2021)
Tổng kết trao giải cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị” năm 2020 Và Phát động cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị” năm 2021 (13/01/2021)
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đánh giá rủi ro và đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn trong môi trường lao động của các doanh nghiệp chế biến gỗ ghép thanh, gỗ dăm ở tỉnh Quảng Trị” (12/01/2021)
Nghiệm thu dự án “Nghiên cứu, xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây sâm Bố Chính tại vùng gò đồi xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông” (07/01/2021)
Nghiệm thu Dự án “Thử nghiệm trồng cây dâu tây chịu nhiệt Fragaria tại khu vực Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị” (25/12/2020)
Đánh giá, nghiệm thu kết quả các dự án đăng ký thuộc Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025, thực hiện năm 2020 (15/12/2020)
Công đoàn Vụ Phát triển KH&CN địa phương phối hợp Công đoàn Sở KH&CN hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ huyện Hướng Hóa (06/12/2020)
Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án: “Xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa lan Hồ điệp, hoa Lily tại Quảng Trị” (26/11/2020)
Sở KH&CN Quảng Trị: Làm việc với Đoàn cán bộ khoa học của Viện Nghiên cứu miền Trung (23/11/2020)
Hội thảo góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch 190-KH/TU của Tỉnh ủy Quảng Trị về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị “ về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ” (11/11/2020)
Sở KH&CN hỗ trợ bà con vùng lũ, lụt huyện Hướng Hóa, huyện Hải Lăng (07/11/2020)
Thẩm định Dự án KH&CN cơ sở “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Gạo Diên Sanh cho sản phẩm gạo sạch của huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị” (29/10/2020)
Thẩm định nội dung nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020: “Xử lý chất thải chăn nuôi lợn, gà và tận dụng sản xuất phân bón hữu cơ chất lượng phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Quảng Trị” (29/10/2020)
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 tại Sở KH&CN Quảng Trị (29/10/2020)
Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN tham gia Triển lãm Công nghệ sinh học và Công nghệ cao trong nông nghiệp tại Huế (27/10/2020)
Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài: “Khảo nghiệm một số giống dừa xiêm có triển vọng để đánh giá khả năng thích nghi và hiệu quả kinh tế, nhằm góp phần phục vụ công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại tỉnh Quảng Trị” (26/10/2020)
Sở KH&CN hỗ trợ người dân vùng lũ, lụt xã Hải Phong, huyện Hải Lăng (26/10/2020)
Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài cấp tỉnh “ Nghiên cứu hoàn thiện các quy trình nhân giống và xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây 7 lá 1 hoa (Paris polyphyllaSM) tại vùng Bắc Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị” (15/10/2020)
Tập huấn hướng dẫn sử dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất và xử lý môi trường (06/10/2020)
Lễ Phát thưởng khuyến học năm học 2019-2020 (01/10/2020)
Nghiệm thu giữa kỳ tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá Leo Wallago attu (Bloch & Schneider, 1801) phù hợp tại tỉnh Quảng Trị” (30/9/2020)
Nghiệm thu đề tài KHCN cấp tỉnh “Nghiên cứu quy trình sản xuất và thương mại hóa sản phẩm Trà thảo dược hòa tan Giảo Cổ Lam từ nguồn nguyên liệu tự nhiên trên đảo Cồn Cỏ” (25/9/2020)
Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng mô hình kết nối cung - cầu hàng hóa hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”. (17/9/2020)
Thẩm định nội dung nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020: “Xây dựng quy trình sản xuất giống và mô hình trồng thử nghiệm cây tràm gió và cây tràm năm gân ở các xã vùng cát ven biển miền Trung” (17/9/2020)
Nghiệm thu đề tài KHCN cấp tỉnh:“Phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập và phát triển” (10/9/2020)
Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó phòng của 02 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở KH&CN (14/9/2020)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị (07/9/2020)
Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể các điệu hò trên đất Quảng Trị” (04/9/2020)
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cơ sở năm 2019: Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm Sâm Bố Chính tại vùng gò đồi huyện Triệu Phong (03/8/2020)
Tập huấn An toàn bức xạ hạt nhân trong y tế và công nghiệp (27/7/2020)
Hợp tác KH&CN giữa Sở KH&CN và Trường Đại học Khoa học Huế giai đoạn 2021-2025 (20/7/2020)
Thẩm định nội dung đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020: “Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN nuôi cá Lăng Nha trong lồng tại huyện Vĩnh Linh” (10/7/2020)
Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Ứng dụng các tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình phát triển cây cam sạch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (08/7/2020)
Hội đồng kH&CN nghiệm thu dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò nhằm chuyển đổi sinh kế cho người dân ở vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển tỉnh Quảng Trị” (03/7/2020)
Đánh giá, nghiệm thu dự án thuộc Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025 đối với cơ sở sản xuất nấm Vân Nhi (02/7/2020)
Hội nghị triển khai công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh và chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp (29/6/2020)
Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án KH&CN cấp cơ sở: “Xây dựng mô hình Ứng dụng công nghệ sấy tiên tiến để chế biến và bảo quản nâng cao giá trị chuối quả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (29/6/2020)
Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thăm và chúc mừng Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 (19/6/2020)
Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (18/6/2020)
Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong nuôi cá chình lồng tại Quảng Trị” (15/6/2020)
Thẩm định nội dung nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020: “Ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý phế thải trong sản xuất nông nghiệp làm phân bón hữu cơ tại tỉnh Quảng Trị” (12/6/2020)
Lễ kết nạp Đảng viên mới (11/6/2020)
Kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (05/6/2020)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Kế hoạch số 16/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác quản lý vi phạm hành chính năm 2021 trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Báo cáo số 15/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Báo cáo số 14/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP năm 2020

Quyết định số 28/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH CN cấp Quốc gia

Báo cáo số 16/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả công tác tháng 02 và kế hoạch tháng 03 năm 2021

Kế hoạch số 15/KH-SKHCN về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 26/QĐ-SKHCN về việc Quyết định thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh Điện năng

Kế hoạch số 14/KH-SKHCN về việc Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 25/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước (đợt 1) Kinh phí sự nghiệp Khoa học và Công nghệ năm 2021

Quyết định số 24/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi

Thông báo đề xuất tham gia Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH CN thực hiện năm 2021

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 138
Hôm nay 4.701
Hôm qua 3.254
Tất cả 3.203.494

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này