Thứ Hai, 01/3/2021 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởPhổ biến pháp luậtPhòng, chống dịch bệnh COVID-19
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Phổ biến pháp luật
Cập nhật: Thứ Sáu, ngày 18/12/2020

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Nhằm phát huy hiệu quả các cơ hội, nguồn lực từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh; phấn đấu đưa tiềm lực, trình độ khoa học và công nghệ Quảng trị so với cả nước đạt trình độ tiên tiến vào năm 2030. Ngày 17/12/2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 5807/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 12/8/2020 của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0
Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025 cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội. Xây dựng chính quyền điện tử, phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến năm 2025 thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị đáp ứng các tiêu chí cơ bản của đô thị thông minh, tập trung ưu tiên các lĩnh vực trọng yếu như: Y tế, giáo dục, du lịch, giao thông, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, chính quyền điện tử, Internet băng thông rộng phủ 100% đến các xã; Phấn đấu kinh tế số chiếm khoảng 20% tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP). Đến năm 2030 phủ sóng mạng di động 5G, mọi người dân được truy cập Internet băng thông rộng với chi phí thấp. Hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử; triển khai đồng bộ hệ thống các dịch vụ thiết yếu thông minh để phục vụ người dân như: Điện, nước, ngân hàng, thương mại, điện tử, du lịch, môi trường, quy hoạch và nhà ở độ thị… thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu lớn của đô thị thông minh; các đô thị lớn trên địa bàn tỉnh đạt hoặc tiệm cận các tiêu chí đô thị thông minh. Kinh tế số chiếm khoảng 30% tổng sản phẩm (GRDP) trong tỉnh. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng tỉnh Quảng Trị thành tỉnh có trình độ, công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động đạt mức khá của cả nước.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Kế hoạch đã đưa ra 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

1. Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

2. Cụ thể hóa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn của tỉnh để hoàn thiện cơ chế, chính sách, chủ động tham gia chuyển đổi số và cuộc CMCN 4.0.

3. Phát triển cơ sở hạ tầng thông tin thiết yếu hiện đại, đồng bộ.

4. Triển khai mạnh mẽ các chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo.

5. Triển khai thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực.

6. Phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên.

7. Chính sách hợp tác, hội nhập quốc tế.

8. Chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ

Đối với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hóa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn của tỉnh để hoàn thiện cơ chế, chính sách, chủ động tham gia chuyển đổi số và cuộc CMCN 4.0, tham mưu các chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo. Hướng dẫn cho doanh nghiệp nhà nước thực hiện đầu tư nhiên cứu phát triển công nghệ, đầu tư mạo hiểm, đầu tư vào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; - Tham mưu, triển khai tốt các chương trình hỗ trợ về sở hữu trí tuệ, bảo hộ và khai thác hiệu quả, hợp lý các tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh; khuyến khích thương mại hóa và chuyển giao công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là đối với các sáng chế tại tỉnh trên cơ sở tuân thủ pháp luật trong nước và đảm bảo lợi ích an ninh quốc gia.

Đổi với nhiệm vụ, giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng thông tin thiết yếu hiện đại, đồng bộ, chú trọng phát triển các doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Khuyến khích thành lập các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ dựa trên nền tảng số, Internet và không gian mạng; - Xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng công nghệ số phục vụ chuyển đổi số và kinh tế số, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế ưu tiên, khuyến khích nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực công nghệ thông tin, an ninh mạng, an toàn thông tin.

Đối với nhiệm vụ, giải pháp triển khai mạnh mẽ các chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai Kế hoạch số 3690/KH-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025. Tham mưu xây dựng và phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, tập trung và các công nghệ chủ chốt của cuộc CMCN 4.0;- Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, các cơ sở giáo dục đại học và viện nghiên cứu là chủ thể nghiên cứu; - Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc biệt, có tính đột phá đối với việc xây dựng và vận hành các trung tâm đổi mới sáng tạo. Khuyến khích các trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và nước ngoài thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo; - Xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng công nghệ. Rà soát, tham mưu triển khai các quy định về lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, tạo sự chủ động và thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong sử dụng quỹ cho chuyển giao công nghệ, nghiên cứu phát triển; - Tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới công nghệ, xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình hỗ trợ, tạo lập và phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2021-2025, chương trình ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021-2025, chương trình hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, mã số mã vạch sản phẩm…, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; - Nghiên cứu, đề xuất đặt hàng, giao trực tiếp các nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực công nghệ thông tin, an ninh mạng, an toàn thông tin; phối hợp triển khai các chính sách ưu đãi, trọng dụng và tạo điều kiện cho các nhà khoa học, các chuyên gia giỏi trên lĩnh vực công nghệ thông tin, an ninh mạng, an toàn thông tin nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm phục vụ đất nước.

Đối với nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh về các công nghệ chủ chốt của cuộc CMCN 4.0; - Chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh xây dựng và phát triển các mạng lưới trí thức, nhân tài về các công nghệ chủ chốt của CMCN 4.0. Tiếp tục phối hợp tham mưu cơ chế, chính sách tạo thuận lợi hơn để huy động trí thức, nhà khoa học trên địa bàn tỉnh trong việc đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mới.

Đối với nhiệm vụ, giải pháp phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên, tập trung phát triển các công nghệ ưu tiên có khả năng ứng dụng vào thực tiễn để phát triển các sản phẩm cụ thể, phù hợp  với lợi thế cạnh tranh của địa phương, trong từng ngành và các công nghệ chiến lược, nền tảng của CMCN 4.0, có tác động lan tỏa đến các ngành, lĩnh vực khác, trọng tâm là: công nghệ thông tin và truyền thông, cơ điện tử; công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng; trí tuệ nhân tạo và tự động hóa; công nghệ sinh học, điện y sinh.

Đối với nhiệm vụ, giải pháp chính sách hợp tác, hội nhập quốc tế, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ; đổi mới sáng tạo với các nước có trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến, đang đi đầu trong cuộc CMCN 4.0. Tích cực nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ nền tảng, phân tích dữ liệu lớn (Big Data), công nghệ chuỗi khối (Blockchain), trí tuệ nhân tạo (AI), hệ sinh thái IoT,… từ các tập đoàn CNTT, viễn thông lớn trong và ngoài nước để chuyển giao, ứng dụng cho tỉnh./.
Nguyễn Thị Hòa
Tin, bài cùng lĩnh vực
Đến năm 2030, hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia đạt xếp hạng 15 trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (26/02/2021)
Ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 (19/02/2021)
Phê duyệt Đề án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (18/02/2021)
Ban hành Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030 (05/02/2021)
Miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ (05/02/2021)
Ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 (02/02/2021)
Ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 (29/01/2021)
Ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 (28/01/2021)
Ban hành QCVN về an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm (18/01/2021)
Nghị định 142: Nhiều điểm mới thuận lợi cho công việc bức xạ (18/01/2021)
Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (25/12/2020)
Ban hành thông tư về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn điện (23/12/2020)
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (23/12/2020)
Thu hút, trọng dụng nhân tài hoạt động khoa học và công nghệ (22/12/2020)
Khuyến khích chuyển đổi công nghệ mới, công nghệ sạch thân thiện môi trường (11/11/2020)
Ban hành Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 (19/10/2020)
Sửa đổi quy định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen (09/10/2020)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2020 (05/10/2020)
Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số (10/9/2020)
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh” (09/9/2020)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020 (07/9/2020)
Phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (04/9/2020)
Nghị định chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (21/8/2020)
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (17/8/2020)
Ngưng hiệu lực của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ đến hết năm 2021 (13/8/2020)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2020 (04/8/2020)
Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (31/7/2020)
Quy định mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẽ dữ liệu (28/7/2020)
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay (14/7/2020)
12 Luật có hiệu lực từ 1/7/2020 (02/7/2020)
Phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viện chức trong các cơ quan nhà nước (01/7/2020)
Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030 (29/6/2020)
Phê duyệt Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 (15/6/2020)
Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (05/6/2020)
Phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 (03/6/2020)
Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (01/6/2020)
Cung cấp dịch vụ ký số từ xa phải bảo đảm quy định kỹ thuật (29/5/2020)
Phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (27/5/2020)
Chỉ thị đẩy mạnh các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (27/5/2020)
Quy định định mức chi xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật (13/5/2020)
Chỉ thị số 01/CT-BKHCN của Bộ KH&CN về Nâng cao năng lực KH&CN nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 (13/5/2020)
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam (24/4/2020)
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết về Cách mạng công nghiệp 4.0 (21/4/2020)
Quy định việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (15/4/2020)
Quản lý, kết nối và chia sẽ dữ liệu số của cơ quan nhà nước (15/4/2020)
Phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025” (10/4/2020)
Ban hành bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật để đánh giá và lựa chọn giải pháp nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử (09/4/2020)
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thủy sản (31/3/2020)
Quy định mới về công tác văn thư (25/3/2020)
Chính phủ quy định đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác (11/3/2020)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Kế hoạch số 16/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác quản lý vi phạm hành chính năm 2021 trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Báo cáo số 15/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Báo cáo số 14/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP năm 2020

Quyết định số 28/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH CN cấp Quốc gia

Báo cáo số 16/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả công tác tháng 02 và kế hoạch tháng 03 năm 2021

Kế hoạch số 15/KH-SKHCN về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 26/QĐ-SKHCN về việc Quyết định thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh Điện năng

Kế hoạch số 14/KH-SKHCN về việc Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 25/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước (đợt 1) Kinh phí sự nghiệp Khoa học và Công nghệ năm 2021

Quyết định số 24/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi

Thông báo đề xuất tham gia Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH CN thực hiện năm 2021

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 135
Hôm nay 4.711
Hôm qua 3.254
Tất cả 3.203.504

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này